Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển thuật toán chữ ký số RSA

Được đăng lên bởi dunglh2013
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2449 lần   |   Lượt tải: 1 lần
023564843
 

9 60 
1 4 7 9 6 4 3
   

 !"
#$%&'
!())*"
+)!&,))-(
$!./01 3
2*1
4 67897
5  :

; = >>
< ?
@ACEF IK KNOKD N TU NKXY ZKIKEP*1 )NOKD B GHJ
B D GHJLM KIKEPQRS VWDKBPK NOKD 3[ IKEPL\ F IK
QEW] NG ^` a^U d^QI^LM ce fPNhe N j KQWKh Vlfn
N NWPBIP_BQP bcP NP KLEIEP ^g AQiQPLM k NLU Wm
PIp VQEKKqP_B a^FIQVf EF s^qmoK _QvPF a^QI^LEIEQh
^oPK N JQ ^` cP j IBc rF BB ItFu J GcP NP ce w
KIKKD 3[xy^K`fCBCEQP NPKNL} Mh EPQhKIKKD B N No
NO EP*1 P NB A D z^W{ | QF PKA w NO EPL\fQEKJ
Q
SqPP P d^QhP XP NQK[
N ~^}^cP w rKE^K t
)NUWWX XWUchc^KeBPKX eEBLB €€E€ XLK€*1 eEBL[XWUc
B h€WEE€ BB U^hI€h^XK UcveWcE N 3h^XK 'EE€
h
N
N
hP‚h^XKL Kh e‚ULIKe €W€IB^K€UL€LEIEP NKB IKhQIe 
€ eEB NKhe eW€WEe UP N h ce fKh UƒU EW€E
N
E B
WXL€€Ulfm E e P UXfKI EvP N XC€ ce Uh€*1 eEBL[3K
hh KX W nXhe€cI€U NUUeB^K€WEeLLEIEE NXc 3h^XK
N
K€UL€K fKB h€ eEhho€ N h€oE N € eEBLfU^€K^K€WUBBK
N h B NUWWXhU Pe„UK€UK K€P‚h^XK I^UB N EUCeo
L€
N
P
B
E K WehBPB XQB€
B WB K PWhK [
Uh Q E
Q

… >‰‹Œ
†‡ˆ Š 

)NO EPQRS VFIKPFu GHJ AQP VCB*E vUf3c NLB A
IKKD N TU j B _QF IKv Ž^C  P*B€K B1h Xv
p
€ eLh ’ A ~ ”•KB—BP$Ž^PN UhNUK ™" h/šFu ›
P3c€ P‘“vEPL’• – ˜ P ^˜™hUQI€K )n!E f _Q^B
Ul
e NOKD N TU 3[ IKEPQRS A *1 _QHocP  XPKNSr
AKIKEPQRS V*1 )NOKD N TPol 3nFu { ^chKp | N
P
QhCBKD NPKNLM VPIp \ hQQKZ VPIp V CBKD NBQPv A
w A EPW{ | KU ^oPePX D NhU ^oPKf A EPSh ~ ACB
Q
KD EhB ` – XP ce u V IQQU ^oPK AmFu NPQ B X
EPe^XKXBXQKE^LEIENWU[t D VPIp VWv _QQ› r^DKœ
F \ YK Nk nSŽ^Q N ~^KNX f Nk nKKIKKD žQ QF
wePF ZPlEQ€ NP rSqPP | hW mlEQc N NO EPU rL} M
P
h EPXKQE )p NQKfNhQ NŸ^WD J Ž^N˜ I A N  Fu NO
PKA J h[ XPK tQ_ rW_P NWKPQP BImqPEWDv _QKIK
KD N TU A[ ˜ –f 3vPFP _QU d^KE^QQ^h œNF˜ bl |N
EPQRS VPo!BPKB*1 ¡ h^Fu bcP XP D BEcQ BPK $NP
WwF˜ b )NŸ^L– BPK[nc |NLG ¢ AF PKA w r )oPBP KIK
N BPKf _P BF˜ b[ EK LcEv Mh EPQhP[ I NpfNO
[ P
KD N TU A rLM Nu BLQPCPU \ D NO EPHocP XPCBKD
EPQRS VPoQ KP_QFY ~ q EvBQQKIKKD { ^Kp A EP
e^XKXBXQlN h e 3f -1 ¦’¨¦[ re©QQK N j IBlE
EhB ` – P_£e Lhf¤1 )*¥[§”[nF A D NQKYFIQV QP
[
P_B Nt œS NOfKPKN[nSŽ^Fu NWcP NP ce \ NI r
^`fKBKC ªKIK B XPf[ NP _QW] a^QI^LEIEPvBPhfPB
t [
QQ NQ BK N j IBWq NILM k NLU Wm ^oPK BP BK
DNSD©L« NQKYFIQV NBU R KQWKh VlfnPIp VXp^C˜[
!Ÿ RfQWKh VPoWq _Q^RC KKoKFB XPK t BQKEX D V
PPh k NLU A NBFu B |LO I˜ V[)p NQKfv˜ – hQQU
PIp VePv P NEQQKIQIPh EP QP N BQ^RC KKoKFBQE
^oPK \ AL–NK€ D B N¬ PKAfz^P_v˜ B |LO I˜ V N
p
Q­^e NP Ÿ BP p Nu BLKp sqNN^SŽ^P®FPSqPP P
NP ASŽ^FP^qfPPP_QFY XPF P _P NP N t N ~^}^
cP M^XBQhKIKKD A *1 XP N...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển thuật toán chữ ký số RSA - Người đăng: dunglh2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Phát triển thuật toán chữ ký số RSA 9 10 925