Ktl-icon-tai-lieu

Phím tắt cho Dev .net Khi sử dụng Visual studio

Được đăng lên bởi langtuchoba242
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 881 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Visual Studio Tips & Tricks
Double Your Coding Speed

Text Navigation - Part I
Visual Studio Tips & Tricks

Text Navigation
•

Ctrl to move the cursor one word at a time

•

End to move the cursor to the end of the line

•

Home to move the cursor to the beginning of the line

Text Navigation
•

⌘ + ⌃ to move the cursor one word at a time

•

fn + → to move the cursor to the end of the line

•

fn + ← to move the cursor to the beginning of the line

Text Navigation - Part II
Visual Studio Tips & Tricks

Text Navigation
•

Page Down to scroll down

•

Page Up to scroll up

•

Ctrl + Home to jump to the beginning of the file

•

Ctrl + End to jump to the end of the file

Text Navigation
•

fn + ↑ to scroll down

•

fn + ↓ to scroll up

•

fn + ⌃ + ← to jump to the beginning of the file

•

fn + ⌃ + → to jump to the end of the file

Text Selection
Visual Studio Tips & Tricks

Text Selection
•

Shift to activate selection

•

Shift + Ctrl + Right/Left to select one word at a time

•

Shift + End to select from where the cursor is to the end of the line

•

Shift + Home to select from the beginning of the line to where the
cursor is

Text Selection
•

⇧ to activate selection

•

⇧ + ⌘ + ⌃ + → to select one word at a time

•

⇧ + fn + → to select from where the cursor is to the end of the line

•

⇧ + fn + ← to select from the beginning of the line to where the
cursor is

Deleting Text
Visual Studio Tips & Tricks

Deleting Text
•

Backspace to delete one character to the left of the cursor

•

Ctrl + Backspace to delete one word to the left of the cursor

•

Del to delete one character to the right of the cursor

•

Ctrl + Del to delete one word to the right of the cursor

•

Ctrl + L to delete the current line

Deleting Text
•

Delete to delete one character to the left of the cursor

•

⌘ + ⌃ + Delete to delete one word to the left of the cursor

•

fn + Delete to delete one character to the right of the cursor

•

⌘ + ⌃ + fn + Delete to delete one word to the right of the cursor

•

Ctrl + L to delete the current line

Commenting Code
Visual Studio Tips & Tricks

Commenting Code

•

Ctrl + K, Ctrl + C to mark the selection as a comment

•

Ctrl + K, Ctrl + U to remove the comment

Bookmarks
Visual Studio Tips & Tricks

Bookmarks

•

Ctrl + K, Ctrl + K to toggle a bookmark

•

Ctrl + W, B to view the Bookmarks window

Expanding / Collapsing
Visual Studio Tips & Tricks

Expanding / Collapsing

•

Ctrl + M, Ctrl + M to expand / collapse a code ...
Visual Studio Tips & Tricks
Double Your Coding Speed
Phím tắt cho Dev .net Khi sử dụng Visual studio - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phím tắt cho Dev .net Khi sử dụng Visual studio - Người đăng: langtuchoba242
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Phím tắt cho Dev .net Khi sử dụng Visual studio 9 10 268