Ktl-icon-tai-lieu

phím tắt dễ sử dụng

Được đăng lên bởi tuanvuanh82
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 765 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Word

Excel

Phím tắt

Tác dụng

Phím tắt

Ctrl+1

Giãn dòng đơn (1)

ESC

Ctrl+2

Giãn dòng đôi (2)

F4 hay Ctrl+Y

Lặp lại thao tác vừa làm

Ctrl+5

Giãn dòng 1,5

Alt + Enter

Bắt đầu dòng mới trong ô

Ctrl+0 (zero)

Tạo thêm độ giãn dòng
đơn trước đoạn

Ctrl + Delete

Ctrl+L

Canh dòng trái

Ctrl + D

Ctrl+R

Canh dòng phải

Ctrl + R

Tác dụng
Bỏ qua dữ liệu đang thay
đổi

Xoá tất cả chữ trong một
dòng
Chép dữ liệu từ ô trên
xuống ô dưới
Chép dữ liệu từ bên trái qua
phải
Ghi dữ liệu vào ô và di

Ctrl+E

Canh dòng giữa

Shift + Enter

chuyển lên trên trong vùng
chọn

Ctrl+J

Canh dòng chữ dàn đều
2 bên, thẳng lề

Tab

Ghi dữ liệu vào ô vào di
chuyển qua phải vùng chọn
Ghi dữ liệu vào ô vào di

Ctrl+N

Tạo file mới

Shift + Tab

Ctrl+O

Mở file đã có

=

Bắt đầu một công thức

Ctrl+S

Lưu nội dung file

F2

Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô

Ctrl+P

In ấn file

Ctrl + F3

Đặt tên cho vùng chọn

F12

Lưu tài liệu với tên khác

F3

F7

Kiểm tra lỗi chính tả tiếng

F9

Anh

chuyển qua trái vùng chọn

Dán một tên đã đặt trong
công thức
Cập nhật tính toán các
Sheet trong Workbook đang

mở
Ctrl+X

Ctrl+C

Cắt đoạn nội dung đã
chọn (bôi đen)
Sao chép đoạn nội dung
đã chọn

Shift + F9

Cập nhật tính toán trong
sheet hiện hành

Alt + =

Chèn công thức AutoSum

Ctrl+V

Dán tài liệu

Ctrl + ;

Cập nhật ngày tháng

Ctrl+Z

Bỏ qua lệnh vừa làm

Ctrl + Shift + :

Nhập thời gian

Ctrl+K

Chèn một Hyperlink

Ctrl+Y

Ctrl+Shift+S

Khôi phục lệnh vừa bỏ
(ngược lại với Ctrl+Z)
Tạo Style (heading) ->
Dùng mục lục tự động

Chép giá trị của ô phía trên
Ctrl + Shift + ”

vào vị trí con trỏ của ô hiện
hành
Chép giá trị của ô phía trên

Ctrl+Shift+F

Thay đổi phông chữ

Ctrl + ’

vào vị trí con trỏ của ô hiện
hành
Chép giá trị của ô phía trên

Ctrl+Shift+F

Thay đổi phông chữ

Ctrl + ’

vào vị trí con trỏ của ô hiện
hành

Ctrl+D

Mở hộp thoại định dạng
font chữ

Chèn dấu ( ) và các đối số
Ctrl + Shift + A

hàm vào công thức

Ctrl+B

Bật/tắt chữ đậm

Ctrl+1

Ctrl+I

Bật/tắt chữ nghiêng

Ctrl + Shift + ~

Ctrl+U
Ctrl+M

Bật/tắt chữ gạch
chân đơn
Lùi đoạn văn bản vào 1

của hàm sau khi nhập tên

Ctrl + Shift + $
Ctrl + Shift + %

Hiển thị lệnh Cell trong
menu Format
Định dạng số kiểu General
Định dạng số kiểu Curency
với hai chữ số thập phân
Định dạng số kiểu

Percentage (không có chữ

tab (mặc định 1,27cm)

Ctrl+Shift+M

Lùi đoạn văn bản ra lề 1
tab

số thập phân)
Định dạng số kiểu
Ctrl + Shift + ^

thập phân

Lùi những dòng không
Ctrl+T

phải là dòng đầu của

Ctrl + Shift + #

đoạn vă...
Word Excel
Phím tắt Tác dụng Phím tắt Tác dụng
Ctrl+1 Giãn dòng đơn (1) ESC
Bỏ qua dữ liệu đang thay
đổi
Ctrl+2 Giãn dòng đôi (2) F4 hay Ctrl+Y Lặp lại thao tác vừa làm
Ctrl+5 Giãn dòng 1,5 Alt + Enter Bắt đầu dòng mới trong ô
Ctrl+0 (zero)
Tạo thêm độ giãn dòng
đơn trước đoạn
Ctrl + Delete
Xoá tất cả chữ trong một
dòng
Ctrl+L Canh dòng trái Ctrl + D
Chép dữ liệu từ ô trên
xuống ô dưới
Ctrl+R Canh dòng phải Ctrl + R
Chép dữ liệu từ bên trái qua
phải
Ctrl+E Canh dòng giữa Shift + Enter
Ghi dữ liệu vào ô và di
chuyển lên trên trong vùng
chọn
Ctrl+J
Canh dòng chữ dàn đều
2 bên, thẳng lề
Tab
Ghi dữ liệu vào ô vào di
chuyển qua phải vùng chọn
Ctrl+N Tạo file mới Shift + Tab
Ghi dữ liệu vào ô vào di
chuyển qua trái vùng chọn
Ctrl+O Mở file đã có = Bắt đầu một công thức
Ctrl+S Lưu nội dung file F2 Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô
Ctrl+P In ấn file Ctrl + F3 Đặt tên cho vùng chọn
F12 Lưu tài liệu với tên khác F3
Dán một tên đã đặt trong
công thức
F7 Kiểm tra lỗi chính tả tiếng
Anh
F9 Cập nhật tính toán các
Sheet trong Workbook đang
phím tắt dễ sử dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phím tắt dễ sử dụng - Người đăng: tuanvuanh82
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
phím tắt dễ sử dụng 9 10 857