Ktl-icon-tai-lieu

Phổ tín hiệu

Được đăng lên bởi nguyenxuanthanh19051993-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 890 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng 1

Phæ tÝn hiÖu
1-1 PhÐp biÕn ®æi Fourier vµ TÝn hiÖu t¬ng tù
1-2 PhÐp biÕn ®æi Fourier
1-3 HiÖu øng läc tÝn hiÖu
1-4 MÐo hµi vµ mÐo pha
1-5 MÐo kh«ng x¸c ®Þnh

Giíi thiÖu Chung

C¸c bé t¹o dao ®éng kh¸c nhau vÒ d¹ng cña tÝn hiÖu ra. Mét bé t¹o dao ®éng
®iÒu hëng víi mét vßng ph¶n håi ®Ó lo¹i bá mÐo cã thÓ coi t¬ng ®¬ng mét nguån
lý tëng. §Çu ra cña mét nguån h×nh Sin cã thÓ viÕt nh mét hµm cña thêi gian:
v(t)=A sin2fot, Víi A lµ biªn ®é, fo lµ tÇn sè, t lµ biÕn thêi gian.
Khi cã mÐo, c¸c hµi bËc cao cña tÇn sè c¬ b¶n fo tån t¹i. Cïng víi thµnh
phÇn mét chiÒu, tÝn hiÖu cã thÓ x¸c ®Þnh lµ tæng cña c¸c gi¸ trÞ tøc thêi cña mçi
thµnh phÇn:
v(t)= Vdc +V1 sin2fot +Vdc sin2(2fo )t +…+Vn sin2nfot
n lµ bËc cña sãng hµi vµ nfo lµ tÇn sè thø n cña tÇn sè c¬ b¶n.
C«ng thøc nµy cã thÓ viÕt ng¾n gän h¬n nh sau:


v(t)= Vo +  Vn sin 2nf 0 t

(1-1)
(1-2)

n 1

Vo lµ gi¸ trÞ trung b×nh cña tÝn hiÖu, Vn sin2nfot biÓu diÔn sù biÕn ®æi cña
tÝn hiÖu so víi gi¸ trÞ trung b×nh. Mét tÝn hiÖu tuÇn hoµn Vn sin2fot lµ mét tÝn hiÖu
lÆp l¹i chÝnh nã sau mçi kho¶ng thêi gian T. T lµ chu kú cña tÝn hiÖu vµ quan hÖ víi
tÇn sè nh sau: fo=1/T.

H×nh 1-1 .Ph©n tÝch d¹ng sãng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c thµnh phÇn tÇn sè cña tÝn
hiÖu xung vu«ng.

1-1 Chuçi Fourier vµ ph©n tÝch tÝn hiÖu

Ph©n tÝch tÝn hiÖu rÊt quan träng trong lý thuyÕt th«ng tin, thiÕt kÕ m¹ch,
thiÕt kÕ hÖ thèng. Nh»m môc ®Ých ph¸n ®o¸n vµ t×m hiÓu ph¶n øng cña hÖ thèng vµ
m¹ch ®iÖn, chóng ta sö dông kÕt qu¶ cña ph©n tÝch to¸n häc. §Æc biÖt, chóng ta
cÇn n¾m ®îc vÒ tÇn sè, d¶i th«ng, n¨ng lîng cña tÝn hiÖu.
HÇu hÕt c¸c tÝn hiÖu trong m¹ch ®iÖn tö lµ tÝn hiÖu tuÇn hoµn vµ cã thÓ ®îc
ph©n tÝch b»ng n¨ng lîng, biªn ®é ®iÖn ¸p vµ tÇn sè cña tÝn hiÖu. Mét vÝ dô vÒ d¹ng
sãng trong miÒn thêi gian ®îc biÓu diÔn trong H×nh 3-1.

1

NÕu tÝn hiÖu xung vu«ng nµy ®îc ph©n tÝch theo tÇn sè, ta sÏ thÊy mét sè
vÊn ®Ò ®¸ng chó ý. Gi¶ thiÕt tÝn hiÖu nµy ®îc cho qua mét bé läc th«ng d¶i nhän,
tÇn sè biÕn ®æi nh H×nh 3-1. B¾t ®Çu t¹i f=0, chóng ta nhËn ®îc mét hiÖu ®iÖn thÕ
A/2. §ã lµ gi¸ trÞ trung b×nh cña xung vu«ng vµo víi ®Ønh lµ A. Nh vËy ë ®©y cã
tån t¹i mét thµnh phÇn mét chiÒu dc. §iÒu nµy ®¬n gi¶n bëi ta biÕt nÕu tÝn hiÖu lµ
d¬ng trong mét nöa chu kú vµ b»ng kh«ng trong nöa chu kú cßn l¹i th× gi¸ trÞ trung
b×nh sÏ lµ d¬ng.
Chó ý r»ng, nÕu tÇn sè trung t©m cña bé läc t¨ng dÇn, Volmet cã gi¸ trÞ 0
cho ®Õn fo lµ tÇn sè c¬ b¶n cña tÝn hiÖu, Volmet chØ biªn ®é hµi bËc nhÊt b»ng
2A/. Volmet sÏ chØ c¸c gi¸ trÞ  0 øng víi c¸c gi¸ trÞ t...
Ch ¬ng 1
Phæ tÝn hiÖu
1-1 PhÐp biÕn ®æi Fourier vµ TÝn hiÖu t¬ng
1-2 PhÐp biÕn ®æi Fourier
1-3 HiÖu øng läc tÝn hiÖu
1-4 MÐo hµi vµ mÐo pha
1-5 MÐo kh«ng x¸c ®Þnh
Giíi thiÖu Chung
C¸c bé t¹o dao ®éng kh¸c nhau vÒ d¹ng cña tÝn hiÖu ra. Mét bé t¹o dao ®éng
®iÒu hëng víi mét vßng ph¶n håi ®Ó lo¹i bá mÐo cã thÓ coi t¬ng ®¬ng mét nguån
lý tëng. §Çu ra cña mét nguån h×nh Sin cã thÓ viÕt nh mét hµm cña thêi gian:
v(t)=A sin2f
o
t, Víi A lµ biªn ®é, f
o
lµ tÇn sè, t lµ biÕn thêi gian.
Khi cã mÐo, c¸c hµi bËc cao cña tÇn sè c¬ b¶n f
o
tån t¹i. Cïng víi thµnh
phÇn mét chiÒu, tÝn hiÖu cã thÓ x¸c ®Þnh lµ tæng cña c¸c gi¸ trÞ tøc thêi cña mçi
thµnh phÇn:
v(t)= V
dc
+V
1
sin2f
o
t +V
dc
sin2(2f
o
)t +…+V
n
sin2nf
o
t (1-1)
n lµ bËc cña sãng hµi vµ nf
o
lµ tÇn sè thø n cña tÇn sè c¬ b¶n.
C«ng thøc nµy cã thÓ viÕt ng¾n gän h¬n nh sau:
v(t)= V
o
+
tnfV
n
n 0
1
2sin
(1-2)
V
o
lµ gi¸ trÞ trung b×nh cña tÝn hiÖu, V
n
sin2nf
o
t biÓu diÔn sù biÕn ®æi cña
tÝn hiÖu so víi gi¸ trÞ trung b×nh. Mét tÝn hiÖu tuÇn hoµn V
n
sin2f
o
t lµ mét tÝn hiÖu
lÆp l¹i chÝnh nã sau mçi kho¶ng thêi gian T. T lµ chu kú cña tÝn hiÖu vµ quan hÖ víi
tÇn sè nh sau: f
o
=1/T.
H×nh 1-1 .Ph©n tÝch d¹ng sãng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c thµnh phÇn tÇn sè cña tÝn
hiÖu xung vu«ng.
1-1 Chuçi Fourier vµ ph©n tÝch tÝn hiÖu
Ph©n tÝch tÝn hiÖu rÊt quan träng trong lý thuyÕt th«ng tin, thiÕt kÕ m¹ch,
thiÕt kÕ hÖ thèng. Nh»m môc ®Ých ph¸n ®o¸n vµ t×m hiÓu ph¶n øng cña hÖ thèng vµ
m¹ch ®iÖn, chóng ta sö dông kÕt qu¶ cña ph©n tÝch to¸n häc. §Æc biÖt, chóng ta
cÇn n¾m ®îc vÒ tÇn sè, d¶i th«ng, n¨ng lîng cña tÝn hiÖu.
HÇu hÕt c¸c tÝn hiÖu trong m¹ch ®iÖn tö lµ tÝn hiÖu tuÇn hoµn vµ cã thÓ ®îc
ph©n tÝch b»ng n¨ng lîng, biªn ®é ®iÖn ¸p vµ tÇn sè cña tÝn hiÖu. Mét vÝ dô vÒ d¹ng
sãng trong miÒn thêi gian ®îc biÓu diÔn trong H×nh 3-1.
1
Phổ tín hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phổ tín hiệu - Người đăng: nguyenxuanthanh19051993-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Phổ tín hiệu 9 10 846