Ktl-icon-tai-lieu

photoshop

Được đăng lên bởi Tl Ninh
Số trang: 117 trang   |   Lượt xem: 205 lần   |   Lượt tải: 0 lần
tuanthuybook@gmail.com

TRAÀN THÒ THU THUÛY

HÖÔÙNG DAÃN HOÏC

ADOBE
®

PHOTOSHOP®
CS3

NHAØ XUAÁT BAÛN TOÅNG HÔÏP ÑOÀNG NAI
5

tuanthuybook@gmail.com

CHÖÔNG I
LAØM QUEN VÔÙI PHOTOSHOP
BAØI 1. TOÅNG QUAN VEÀ ADOBE PHOTOSHOP CS3
1. Gôùi thieäu Adobe Photoshop CS3
Haún baïn seõ khoâng xa laï gì vôùi phaàn meàm Photoshop. Phieân baûn CS3 laø
tieáp noái cuûa phieân baûn Photoshop CS2. Vôùi nhieàu coâng cuï ñöôïc xem laø khaù
noåi baät, hoã trôï nhieàu nhaát trong vieäc xöû lyù aûnh soá sao cho hoaøn haûo vaø
chaát löôïng toát nhaát. Neáu baïn laø ngöôøi thích khaùm phaù phieân baûn môùi thì
Photoshop CS3 cuõng raát ñaùng ñeå cho baïn söû duïng.
CS3 seõ cho baïn moät soá coâng cuï môùi, chaúng haïn:
+ Thoâng qua Filter –––> Convert for Smart Filters, baïn coù theå söû duïng
caùc Smart Object treân caùc layer moät caùch thuaän tieän vaø nhanh choùng. Hôn
nöõa, vieäc thieát laäp caùc smart filter seõ cho baïn moät hieäu öùng ñeïp treân hình
aûnh ñöôïc xöû lyù.
+ Vôùi coâng cuï Quick Selection. Baïn seõ choïn nhanh moät vuøng aûnh ñeå xöû lyù.
Caùc hình aûnh seõ ñöôïc Photoshop CS3 phaân tích töï ñoäng neân deã daøng cho
baïn tinh chænh thoâng qua phím W.
+ Tính naêng “Auto–Align Layers" and "Auto–Blend Layers” hoã trôï cho
baïn töï ñoäng thao taùc treân caùc layer moät caùch nhanh choùng.
+ Tính naêng Black and White conversion cho baïn chuyeån ñoåi qua laïi
nhanh choùng vaø ñôn giaûn thoâng qua thieát laäp, phaân tích tröôùc khi thöïc
hieän.
2. Nhöõng khaùi nieäm cô baûn trong Photoshop
+ Ñieåm aûnh (pixel – px):
Laø nhöõng phaàn töû hình vuoâng caáu taïo neân file aûnh. Noùi caùch khaùc moät file
aûnh laø taäp hôïp cuûa nhieàu ñieåm aûnh, soá löôïng vaø ñoä lôùn cuûa caùc ñieåm aûnh
trong file aûnh phuï thuoäc vaøo ñoä phaân giaûi cuûa file ñoù.
+ Ñoä phaân giaûi (Resolution–pixel/inch,dpi):
Laø soá
VD: ñoä
Coù theå
px lôùn,

6

löôïng ñieåm aûnh treân 1 ñôn vò daøi (thöôøng duøng inch).
phaân giaûi cuûa aûnh baèng 80 (nghóa laø 80 ñieåm aûnh treân 1 inch daøi)
noùi neáu ñoä phaân giaûi thaáp thì soá löôïng ñieåm aûnh ít, dieän tích cuûa
hình aûnh seõ khoâng ñöôïc roõ neùt.

tuanthuybook@gmail.com

+ Vuøng choïn (selection):
Laø vuøng aûnh ñöôïc giôùi haïn baèng ñöôøng bieân vaø neùt ñöùt ñöôïc duøng ñeå
khoanh vuøng xöû lí rieâng. Moïi thao taùc xöû lí hình aûnh chæ coù taùc duïng beân
trong vuøng choïn.
+ Layer: Laø lôùp aûnh, trong 1 layer chöùa caùc vuøng coù ñieåm aûnh hoaë...
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
5
TRAÀN THÒ THU THUÛY
HÖÔÙNG DAÃN HOÏC
ADOBE
® PHOTOSHOP®
CS3
NHAØ XUAÁT BAÛN TOÅNG HÔÏP ÑOÀNG NAI
photoshop - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
photoshop - Người đăng: Tl Ninh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
117 Vietnamese
photoshop 9 10 40