Ktl-icon-tai-lieu

Photoshop CS

Được đăng lên bởi dong200242
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1520 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen

Photoshop CS

Nội dung của trang này thuộc bản quyền của © Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và  Những bài viết
trong này có thể được in ra để dùng với mục đích cá nhân và phi thương mại. Nếu bạn muốn phát hành lại trong trang web của bạn làm
ơn liên lạc với tôi hoặc ít nhất phải trích dẫn lại nguồn là: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và 

Công cụ Pen dùng để vẽ những đường thẳng hoặc những đường cong gọi là Path. Bạn có thể sử dụng
côgn cụ Pen như là một công cụ tô vẽ hoặc nhu một công cụ lựa chọn. Khi được sử dụng như là công
cụ lựa chọn, công cụ Pen luôn luôn tạo được một đường mềm mại, Anti-alias. Những đường tạo ra bởi
Pen là một sự lựa chọn tuyệt vời để sử dụng những công cụ lựa chọn chuẩn cho việc tạo ra những
vùng lựa chọn phức tạp.
Trong bài này bạn sẽ học được những điều sau:
•

Thực hành vẽ một đường thẳng và cong sử dụng công cụ Pen

•

Lưu lại Path

•

Tô với lệnh Stroke Path

•

Chỉnh sửa Path bằng công cụ Path Editing

•

Biến đổi Path thành vùng lựa chọn

•

Biến đổi vùng lựa chọn thành Path

Bắt đầu:
Bạn sẽ bắt đầu bài học bằng việc xem một bản sao của một bức hình hoàn thiện mà bạn sẽ tạo. Sau
đó bạn sẽ mở một loạt các file có những hướng dẫn giúp bạn đi qua quá trình tạo một đường thẳng,
đường cong và đường kết hợp của hai đường trên. Hơn nữa, bạn sẽ học cách thêm một điểm vào
Path, bớt điểm đi ở Path và biến một đường thẳng thành đường cong và ngược lại. Sau khi bạn thực
hành xong với việc vẽ và chỉnh sửa Path sử dụng các Template, bạn sẽ mở một tấp hình đồ chơi con
tàu vũ trụ và thực tập thêm với việc tạo vùng lựa chọn bằng công cụ Pen.

 - Dịch bởi Bá tước Monte Cristo

Chương 9 - Cơ bản về công cụ Pen

Photoshop CS

1. Trên thành tuỳ biến công cụ, chọn nút File Browser.
2. Trong FIle Browser Palette, tìm đến thư mực Lesson9 và chọn file 09End.psd trong cửa sổ biểu
tượng thu nhỏ để hình đó xuất hiện bên cửa sổ xem trước. File 09End.psd là kết quả cuối cùng của
hình chiếc đĩa bay. Nếu bạn đã có kinh nghiệm về vẽ vector bạn có thể lướt qua đoạn đầu của bài học
này để biết về công cụ và tuỳ biến của nó trong Photoshop khi bạn bắt đầu làm việc với bài tập về đĩa
bay này.
3. Nhấp đúp vào hình biểu tượng thu nhỏ của file Straight.psd để mở nó ra trong Photoshop.
4. Nếu cần, chọn công cụ Zoom nhấp hoặc kéo qua tấm hình để phóng lớn nó
Đôi điều về Path và công cụ Pen
Công cụ Pen vẽ một đường thẳng và cong được gọi là Path. Path là dạng đ...
Chương 9 - Cơ bn v công c Pen Photoshop CS
Ni dung ca trang này thuc bn quyn ca © Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com. Nhng bài viết
trong này có th được in ra đểng vi mc đích cá nhân và phi thương mi. Nếu bn mun phát hành li trong trang web ca bn làm
ơn liên lc vi tôi hoc ít nht phi trích dn li ngun là: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com
Công c Pen dùng để v nhng đường thng hoc nhng đường cong gi là Path. Bn có th s dng
côgn c Pen như là mt công c tô v hoc nhu mt công c la chn. Khi được s dng như là công
c la chn, công c Pen luôn luôn to được mt đường mm mi, Anti-alias. Nhng đường to ra bi
Pen là mt s la chn tuyt vi để s dng nhng công c la chn chun cho vic to ra nhng
vùng la chn phc tp.
Trong bài này bn s hc được nhng điu sau:
Thc hành v mt đường thng và cong s dng công c Pen
Lưu li Path
vi lnh Stroke Path
Chnh sa Path bng công c Path Editing
Biến đổi Path thành vùng la chn
Biến đổi vùng la chn thành Path
Bt đầu:
Bn s bt đầu bài hc bng vic xem mt bn sao ca mt bc hình hoàn thin mà bn s to. Sau
đó bn s m mt lot các file có nhng hướng dn giúp bn đi qua quá trình to mt đường thng,
đường cong và đường kết hp ca hai đường trên. Hơn na, bn s hc cách thêm mt đim vào
Path, bt đim đi Path và biến mt đường thng thành đường cong và ngược li. Sau khi bn thc
hành xong vi vic v và chnh sa Path s dng các Template, bn s m mt tp hình đồ chơi con
tàu vũ tr và thc tp thêm vi vic to vùng la chn bng công c Pen.
www.vietphotoshop.com - Dch bi Bá tước Monte Cristo
Photoshop CS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Photoshop CS - Người đăng: dong200242
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Photoshop CS 9 10 918