Ktl-icon-tai-lieu

PHP

Được đăng lên bởi truongthanhstcabs-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1367 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chú ý: Đáp án có thể sai nhé. Mọi người nên xem lại kỹ
Cơ Bản
1. Trình dịch PHP nào là trình dịch bạn cho là đúng?
a) PHP Translator
b) PHP Interpreter
c) PHP Communicator
d) Không có câu nào đúng
2. Chương trình nào không thuộc vào Hệ thống LAMP ?
a) MySQL
b) Apache
c) Microsoft
d) Linux
e) PHP
3. Engine nào là nền tảng chính của PHP?
a) ZEDAT
b) ZEND
c) ZENAT
d) ZETA
4. Khi thực thi PHP4 Script nó nhanh hơn PHP3 mấy lần
a) gấp 25
b) ------ 3
c) ------ 40
d) -------100
5. Thực thi đọan code nào dưới đây để có thể biết PHP Environment đã được cài đặt
đúng?
a) phpinfo()
b) phptatus()
c) phptest()
d) phpcheck()
6. Cài đặt Apache xong bạn có thể kiểm tra servername của bạn qua cách gọi ulr
http://localhost, ngoài cách này còn cách nào khác nữa không?
a) http://127.0.0.1
b) http://127.0.1.0
c) http://127.0.0.0
d) http://000.0.0.0
7. Có bao nhiêu lọai PHP Distribution?

a) Source-Distribution
b) Secondary Distribution
c) Primary Distribution
d) Binary Distribution
8. Apache Webserver xuất phát từ?
a) Tên của một giống dân thiểu số Apache
b) " a patchy Webserver "
c) Apache Webserver Group
d) Apache Software Foundation
9. PHP và Apache Server phát triển theo dạng Module, vậy nó có thể
a) Có thể nới rộng thêm qua các phát triển của các phương thức phụ khác ( add-on
function)
b) Không thể nới rộng thêm được, bởi cả hai đã được cài gắn cố định
c) Có thể nhưng phải viết lại tất cả core
10. Khi sử dụng bộ PHP & Apache bạn phải trả
a) 1500$
b) 150$
c) 50$ / mỗi tháng
d) không tốn đồng nào
11.Ai là người đầu tiên phát minh ra PHP?
a) James Gosling
b) Tim Berners-Lee
c) Todd Fast
d) Rasmus Lerdorf
12. PHP dựa theo syntax của ngôn ngữ nào?
a) Basic
b) Pascal
c) C
d) VB Script
e) Prolog
f) SQL
13. W tượng trưng cho cụm từ nào trong gói WAMP?
a) Word
b) Windows
c) Whistler
d) While
14. Truớc khi đổi thành PHP: Hypertext Preprocessor nguồn gốc của nó phát xuất từ cụm
từ nào
a) Preminum Handled Processor

b) Personal HomePage Tools
c) Printed Homepage Product
d) Personal Hightec Processor
Đáp án:
1.b
2.c
3.b
4.d
5.a
6.a
7.a, d
8.b
9.a
10.d
11.d
12.c
13.b
14.b

Cơ Bản 2
1. Khi thực thi biến này $Var3 = $var1 % $var2 dạng type của nó là
a) double
b) integer
c) string
d) boolean
2. Dạng type nào sẽ được tự động dịch khi gán biến này $var = 50.0
a) double
b) integer
c) string
d) boolean
3. Số 41 này tương đương với số Bit nào
a) 10010010
b) 00101001
c) 00010101
d) 00101101
4. Ứng dụng PHP có thể gắn ở
a) chỉ gắn được ở phần Header
b) -------------------------------- Body
c) ch...
Chú ý: Đáp án có thể sai nhé. Mọi người nên xem lại kỹ
Cơ Bản
1. Trình dịch PHP nào là trình dịch bạn cho là đúng?
a) PHP Translator
b) PHP Interpreter
c) PHP Communicator
d) Không có câu nào đúng
2. Chương trình nào không thuộc vào Hệ thống LAMP ?
a) MySQL
b) Apache
c) Microsoft
d) Linux
e) PHP
3. Engine nào là nền tảng chính của PHP?
a) ZEDAT
b) ZEND
c) ZENAT
d) ZETA
4. Khi thực thi PHP4 Script nó nhanh hơn PHP3 mấy lần
a) gấp 25
b) ------ 3
c) ------ 40
d) -------100
5. Thực thi đọan code nào dưới đây để có thể biết PHP Environment đã được cài đặt
đúng?
a) phpinfo()
b) phptatus()
c) phptest()
d) phpcheck()
6. Cài đặt Apache xong bạn có thể kiểm tra servername của bạn qua cách gọi ulr
http://localhost, ngoài cách này còn cách nào khác nữa không?
a) http://127.0.0.1
b) http://127.0.1.0
c) http://127.0.0.0
d) http://000.0.0.0
7. Có bao nhiêu lọai PHP Distribution?
PHP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHP - Người đăng: truongthanhstcabs-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
PHP 9 10 608