Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH
SỐ TIẾT 45 LT- 60TH
GV: Nguyễn Văn Thắng

Giảng Viên: Nguyễn Văn Thắng

1

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU

Giảng Viên: Nguyễn Văn Thắng

2

NỘI DUNG
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Các khái niệm cơ bản
Các thành phần cơ bản trong ngôn ngữ
C++
Các kiểu dữ liệu trong C++
Biến, hằng, cách khai báo
Lệnh xuất nhập
Định dạng kết quả xuất
Giảng Viên: Nguyễn

3

CÁC KHÁI NiỆM CƠ BẢN

Giảng Viên: Nguyễn Văn Thắng

4

Lập trình
•

Lập trình máy tính (programming) gọi tắt
là lập trình là kỹ thuật cài đặt một hoặc
nhiều thuật toán trừu tượng có liên quan
với nhau bằng một hoặc nhiều
ngôn ngữ lập trình để tạo ra một chương
trình máy tính.

Giảng Viên: Nguyễn

5

Biên dịch một chương trình C++
•

•

Cuối cùng, trình liên kết hoàn tất mã đối
tượng bằng cách liên kết nó với mã đối
tượng của bất kỳ các module thư viện mà
chương trình đã tham khảo tới. Kết quả cuối
cùng là một tập tin thực thi
Trợ giúp: Dùng tổ hơp phím ctrl+f1

Giảng Viên: Nguyễn

51

#include <iostream.h>
int main (void)
{ cout << "Hello World\n";}

C++
Program

Hello.cpp
C++
Program

C++
TRANSLATOR

C
Code

C
COMPILER

C++

Object

NATIVE
COMPILER

Code

LINKER

Giảng Viên: Nguyễn

Executable

52

Hello.obj

...
Gi ng Vn: Nguy n Văn Th ng
1
PH NG PHÁP L P TRÌNHƯƠ
PH NG PHÁP L P TRÌNHƯƠ
S TI T 45 LT- 60TH
S TI T 45 LT- 60TH
GV: Nguy n Văn Th ng
GV: Nguy n Văn Th ng
PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH 9 10 587