Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP MỚI ĐO TẦN SỐ NHẰM GIẢM SAI SỐ LƯỢNG TỬ A NEW FREQUENCY MEASUREMENT METHOD TO REDUCING QUANTUM ERROR

Được đăng lên bởi HoaiTrinh TrinhTuan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 528 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG PHÁP MỚI ĐO TẦN SỐ NHẰM GIẢM SAI SỐ LƯỢNG TỬ
A NEW FREQUENCY MEASUREMENT METHOD TO REDUCING
QUANTUM ERROR
TS. TRẦN SINH BIÊN
KS. NGUYỄN THANH VÂN
Khoa Điện - Điện tử TB, Trường ĐHHH
Tóm tắt:
Bài báo giới thiệu một phương pháp đo tần số mới nhằm giảm sai số của bộ đo tần số chỉ
thị số.
Abstract:
This paper presents a new method to reduce the error of analog frequency
measurement.
1. Đặt vấn đề
Vấn đề thu thập các thông tin từ đối tượng điều khiển một cách liên tục, chính xác có ý
nghĩa rất quan trọng. Việc truyền thông tin trên đường truyền dễ bị các yếu tố nhiễu loạn tác động
nhằm làm sai lệch các giá trị thu được nên quá trình xử lý và điều khiển không còn chính xác.
Nếu thông tin thu thập từ đối tượng được chuyển đổi thành tần số rồi mới truyền về trung
tâm sẽ làm giảm đáng kể ảnh hưởng của các yếu tố nhiễu loạn tác động lên thông tin này, đồng
nghĩa với nâng cao độ chính xác trong hệ thống đo lường và điều khiển. Như vậy, việc nâng cao
độ chính xác khi đo tần số chính là nâng cao độ chính xác trong hệ thống đo lường và điều khiển.
Việc ứng dụng các công cụ xử lý số tín hiệu nhằm nâng cao độ chính xác khi đo tần số
góp phần giải quyết vấn đề trên - Đây chính là ý nghĩa khoa học và thực tiễn của bài báo. Dưới
đây ta xem xét phương pháp dùng hàm trọng số nhằm giảm sai số khi đo tần số.
2. Nội dung
Phương pháp đo tần số chỉ thị số có ý nghĩa khoa học thực tiễn lớn trong quá trình phát
triển đồng bộ các phương pháp xử lý số tín hiệu hiện đại [1]. Tuy nhiên xảy ra sai số trong quá
trình đo là không thể tránh khỏi, do đó giảm sai số khi đo tần số chính là biện pháp giảm sai số
trong hệ thống đo lường và điều khiển.
Nguyên lý của một tần số kế chỉ thị số là đếm số xung M tương ứng với số chu kỳ của tần
số cần đo Tx trong khoảng thời gian gọi là thời gian đo T, trong khoảng T ta đếm được M xung tỷ lệ
với tần số cần đo fx [2] nhưng kết quả thu được thường là M ± 1 xung. Cụ thể trên hình 1a - cửa sổ
chữ nhật [1], thời gian bắt đầu đếm chậm hơn một khoảng Tx – α0; thời gian kết thúc đếm sớm hơn
một khoảng α1. Rõ ràng xác suất xảy ra sai số thường tập trung ở thời gian bắt đầu và kết thúc
quá trình đếm. Phương pháp đo tần số kinh điển (thông thường): đếm số xung M sau 1 khoảng
thời gian T; trên cơ sở đó ta có:

Tx  M  T



Tx 

T
M

hoặc: f x 

M
T

Để giảm thiểu nhược điểm này, các tác giả đề xuất nghiên cứu phương pháp trọng số cửa sổ dạng bậc thang (hình 1b); tức là thời gian đếm đầu và cuối mang trọng số thấp nhất “trọng
số 1” tương ứng với bậc a0 và...
Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải S 14 - 6/2008
13
PHƯƠNG PHÁP MỚI ĐO TẦN S NHẰM GIẢM SAI SỐ LƯỢNG T
A NEW FREQUENCY MEASUREMENT METHOD TO REDUCING
QUANTUM ERROR
TS. TRN SINH BIÊN
KS. NGUYỄN THANH VÂN
Khoa Điện - Đin t TB, Trường ĐHHH
Tóm tắt:
Bài báo giới thiệu một phương pháp đo tần số mới nhằm giảm sai số của bộ đo tần số chỉ
th số.
Abstract:
This paper presents a new method to reduce the error of analog frequency
measurement.
1. Đặt vấn đ
Vấn đề thu thập các thông tin từ đối tượng điều khin một cách liên tục, chính xác ý
nghĩa rất quan trọng. Việc truyền thông tin trên đường truyền dễ bị các yếu tố nhiễu loạn tác động
nhằm làm sai lệch các giá trị thu đưc nên quá trình xử lý và điều khiển không còn chính xác.
Nếu thông tin thu thập từ đối tượng được chuyển đổi thành tần số rồi mới truyền về trung
tâm s làm giảm đáng kể ảnh hưởng của các yếu tố nhiễu loạn tác động n thông tin này, đồng
nghĩa với nâng cao độ chính xác trong hthống đo lường điều khiển. Như vậy, việc nâng cao
độ chính xác khi đo tần số chính là nâng cao độ chính xác trong hệ thống đo lường và điều khiển.
Việc ứng dụng các công cụ x lý số tín hiệu nhằm nâng cao độ chính xác khi đo tần s
góp phần giải quyết vấn đề trên - Đây chính là ý nghĩa khoa học và thực tiễn của bài báo. Dưới
đây ta xem xét phương pháp dùng hàm trọng số nhằm giảm sai số khi đo tần số.
2. Nội dung
Phương pháp đo tần số chỉ thsố ý nghĩa khoa học thực tiễn lớn trong quá trình phát
triển đồng bộ các phương pháp xử stín hiệu hiện đại [1]. Tuy nhiên xảy ra sai số trong quá
trình đo là không thể tránh khỏi, do đó giảm sai số khi đo tần schính là biện pháp giảm sai số
trong hệ thống đo lường và điều khiển.
Nguyên lý của một tần số kế chỉ thị số là đếm số xung M ơng ứng với schu kỳ của tần
s cần đo T
x
trong khoảng thời gian gọi là thi gian đo T, trong khoảng T ta đếm được M xung tỷ lệ
với tần số cần đo f
x
[2] nhưng kết quả thu được tờng là M ± 1 xung. Cụ thể trên hình 1a - cửa s
chữ nhật [1], thời gian bắt đầu đếm chậm hơn một khoảng T
x
α
0
; thời gian kết thúc đếm sớm hơn
một khoảng α
1
. Rõ ràng xác suất xảy ra sai sthường tập trung thời gian bắt đầu và kết thúc
quá trình đếm. Phương pháp đo tần skinh điển (thông thường): đếm số xung M sau 1 khoảng
thời gian T; trên cơ sở đó ta có:
TMT
x
M
T
T
x
hoặc:
T
M
f
x
Để giảm thiểu nhược điểm này, các tác giđề xuất nghiên cứu phương pháp trọng số -
cửa sổ dạng bậc thang (hình 1b); tức là thời gian đếm đầu và cuối mang trọng số thấp nhất “trọng
s 1” tương ứng với bậc a
0
bậc a
N-1
, khong giữa thời gian đếm mang trọng số lớn nhất.
Ký hiệu:
M : số xung đếm được;
x
(t) : chuỗi xung;
T : khoảng thi gian đo;
T
x
: chu kỳ xung cần đo;
f
x
: tần số xung cần đo;
0
: khoảng thi gian đợi khi đo xung;
1
: khoảng thi gian mất khi đo xung;
N : số “đoạn” của hàm trọng số (hình 1b);
a
n
: các bậc của hàm trọng số;
: sai s do
0
1
quyết định.
Xét hình 1a:
PHƯƠNG PHÁP MỚI ĐO TẦN SỐ NHẰM GIẢM SAI SỐ LƯỢNG TỬ A NEW FREQUENCY MEASUREMENT METHOD TO REDUCING QUANTUM ERROR - Trang 2
PHƯƠNG PHÁP MỚI ĐO TẦN SỐ NHẰM GIẢM SAI SỐ LƯỢNG TỬ A NEW FREQUENCY MEASUREMENT METHOD TO REDUCING QUANTUM ERROR - Người đăng: HoaiTrinh TrinhTuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP MỚI ĐO TẦN SỐ NHẰM GIẢM SAI SỐ LƯỢNG TỬ A NEW FREQUENCY MEASUREMENT METHOD TO REDUCING QUANTUM ERROR 9 10 719