Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi vuhuuduc92
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 932 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 1
DAÃN LUAÄN VAØO PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC

1. Khaùi nieäm phöông phaùp vaø phöông phaùp nghieân cöùu khoa hoïc
1.1.Phöông phaùp laø gì?
Thuaät ngöõ phöông phaùp coù nguoàn goác töø thuaät ngöõ methodos trong tieáng Hy Laïp coå; thuaät ngöõ naøy
coù nhieàu nghóa khaùc nhau: tìm kieám, caùch laøm vieäc, khaûo saùt, chuû nghóa, coâng cuï… ñeán theá 13, khaùi nieäm
phöông phaùp ñöôïc tröôøng phaùi Port- Royal ñònh nghóa laø caùch thöùc saép xeáp caùc yeáu caàu ñeå ñaït ñöôïc muïc
ñích nhaát ñònh. Ngaøy nay, khaùi nieäm phöông phaùp ñöôïc ñònh nghóa laø moät heä thoáng nhöõng yeáu toá ñöôïc
saép xeáp theo nhöõng nguyeân taéc nhaát ñònh ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích nhanh nhaát, hieäu quaû nhaát vaø ít toán keùm
nhaát.
Treân cô sôû ñònh nghóa veà khaùi nieäm phöông phaùp, ngöôøi ta ñònh nghóa phöông phaùp nghieân cöùu
khoa hoïc laø moät heä thoáng nhöõng nguyeân taéc, nhöõng yeâu caàu, nhöõng thao taùc maø chuû theå nghieân cöùu phaûi
tuaân thuû, vaän duïng ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích nhaát ñònh trong nghieân cöùu khoa hoïc.
1.2.Phaân loaïi phöông phaùp
Neáu laáy tieâu chí laø phaïm vi öùng duïng cuûa phöông phaùp, chuùng ta coù theå chia phöông phaùp thaønh ba
loaïi cô baûn laø phöông phaùp ngaønh, phöông phaùp chung vaø phöông phaùp phoå bieán.
- Phöông phaùp ngaønh
Moãi moät ngaønh khoa hoïc coù ñoái töôïng, vaán ñeà, muïc ñích nghieân cöùu rieâng vì vaäy moãi khoa hoïc
ñeàu coù nhöõng phöông phaùp tieáp caän vaø giaûi quyeát vaán ñeà cuûa chuyeân ngaønh. Vaäy, phöông phaùp ngaønh laø
nhöõng phöông phaùp ñaëc thuø ñöôïc öùng duïng ñeå tieáp caän vaø giaûi quyeát vaán ñeà trong töøng lónh vöïc, khoa
hoïc cuï theå. Ví duï: trong y hoïc coù caùc phöông phaùp ñaëc tröng cuûa y hoïc nhö xeùt nghieäm, sieâu aâm, chaån
ñoaùn laâm saøng…, Söû hoïc coù caùc phöông phaùp cuûa ñaëc thuø cuûa söû hoïc nhö phöông phaùp lòch söû, phöông
phaùp thöû nghieäm caùc bon, …xaõ hoäi hoïc coù phöông phaùp phoûng vaán saâu, phoûng vaán anket…Coù theå noùi
phöông phaùp ngaønh laø coâng cuï meàm khoâng theå thieáu cuûa baát cöù moïi ngaønh khoa hoïc.
- Phöông phaùp chung
Moãi moät khoa hoïc coù phöông phaùp ñaëc thuø, nhöng caùc phöông phaùp ñaëc thuø aáy bao giôø cuõng ñöôïc
xaây döïng treân cô sôû nguyeân lyù cuûa caùc phöông cô baûn. Vaäy, phöông phaùp chung laø nhöõng phöông phaùp
cô baûn ñöôïc caùc khoa hoïc laáy laøm neàn taûng ñeå xaây döïng caùc phöông phaùp cuï theå. Caùc phöông phaùp
chung phoå bieán laø phaân tích, toång hôïp, dieãn dòch, quy naïp, loaïi suy, moâ...
Chöông 1
DAÃN LUAÄN VAØO PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC
1. Khaùi nieäm phöông phaùp vaø phöông phaùp nghieân cöùu khoa hoïc
1.1.Phöông phaùp laø gì?
Thuaät ngöõ phöông phaùp coù nguoàn goác töø thuaät ngöõ methodos trong tieáng Hy Laïp coå; thuaät ngöõ naøy
coù nhieàu nghóa khaùc nhau: tìm kieám, caùch laøm vieäc, khaûo saùt, chuû nghóa, coâng cuï… ñeán theá 13, khaùi nieäm
phöông phaùp ñöôïc tröôøng phaùi Port- Royal ñònh nghóa laø caùch thöùc saép xeáp caùc yeáu caàu ñeå ñaït ñöôïc muïc
ñích nhaát ñònh. Ngaøy nay, khaùi nieäm phöông phaùp ñöôïc ñònh nghóa lmoät hthoáng nhöõng yeáu toá ñöôïc
saép xeáp theo nhöõng nguyeân taéc nhaát ñònh ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích nhanh nhaát, hieäu quaû nhaát vaø ít toán keùm
nhaát.
Treân cô sôû ñònh nghóa veà khaùi nieäm phöông phaùp, ngöôøi ta ñònh nghóa phöông phaùp nghieân cöùu
khoa hoïc lmoät heä thoáng nhöõng nguyeân taéc, nhöõng yeâu caàu, nhöõng thao taùc maø chuû theå nghieân cöùu phaûi
tuaân thuû, vaän duïng ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích nhaát ñònh trong nghieân cöùu khoa hoïc.
1.2.Phaân loaïi phöông phaùp
Neáu laáy tieâu chí laø phaïm vi öùng duïng cuûa phöông phaùp, chuùng ta coù theå chia phöông phaùp thaønh ba
loaïi cô baûn laø phöông phaùp ngaønh, phöông phaùp chung vaø phöông phaùp phoå bieán.
- Phöông phaùp ngaønh
Moãi moät ngaønh khoa hoïc coù ñoái töôïng, vaán ñeà, muïc ñích nghieân cöùu rieâng vaäy moãi khoa hoïc
ñeàu coù nhöõng phöông phaùp tieáp caän vaø giaûi quyeát vaán ñeà cuûa chuyeân ngaønh. Vaäy, phöông phaùp ngaønh laø
nhöõng phöông phaùp ñaëc thuø ñöôïc öùng duïng ñeå tieáp caän vaø giaûi quyeát vaán ñtrong töøng lónh vöïc, khoa
hoïc ctheå. duï: trong y hoïc ccaùc phöông phaùp ñaëc tröng cuûa y hoïc nhö xeùt nghieäm, sieâu aâm, chaån
ñoaùn laâm saøng…, Söû hoïc coù caùc phöông phaùp cuûa ñaëc thuø cuûa söû hoïc nhö phöông phaùp ch söû, phöông
phaùp thöû nghieäm caùc bon, …xaõ hoäi hoïc coù phöông phaùp phoûng vaán saâu, phoûng vaán anket…C theå noùi
phöông phaùp ngaønh laø coâng cuï meàm khoâng theå thieáu cuûa baát cöù moïi ngaønh khoa hoïc.
- Phöông phaùp chung
Moãi moät khoa hoïc coù phöông phaùp ñaëc thuø, nhöng caùc phöông phaùp ñaëc thuø aáy bao giôø cuõng ñöôïc
xaây döïng treân sôû nguyeân lyù cuûa caùc phöông baûn. Vaäy, phöông phaùp chung laø nhöõng phöông phaùp
baûn ñöôïc caùc khoa hoïc laáy laøm neàn taûng ñxaây döïng caùc phöông phaùp cuï theå. Caùc phöông phaùp
chung phoå bieán laø phaân tích, toång hôïp, dieãn dòch, quy naïp, loaïi suy, moâ hình hoaù, töø tröøu töôïng ñeán cuï
theå, heä thoáng- caáu truùc…Ví duï: hoùa hoïc coù phöông phaùp phaân tích hoùa hoïc ñöôïc xaây döïng treân nguyeân l
cuûa phöông phaùp phaân tích, phöông phaùp toång hôïp hoùa hoïc ñöôïc xaây ïng treân nguyeân lcuûa phöông
Phương pháp nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp nghiên cứu khoa học - Người đăng: vuhuuduc92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Phương pháp nghiên cứu khoa học 9 10 102