Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (IT)

Được đăng lên bởi Nguyễn Thế Dũng
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1469 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC (IT)

1

Lecturer: PhD. Ngo Huu Phuc
Tel:

0438 326 077

Mob: 098 5696 580
Email:ngohuuphuc76@gmail.com

PP nghiên cứu

Bài4.Cáchviết đề cương,báo cáo khoahọc
4.1Cáchviết đềcươngnghiên cứu

 1. Đặt vấn đề (tại sao chọnđềtài này?)
 1. Tầm quan trọng của vấn đềnghiêncứu
 2. Trong vấn đề nghiên cứu, chọn chủ đềcụthể là gì?Tại sao?
 3.Tên đề tàilàgì?Mục tiêu, đối tượng, phạm vi
 4. Đề tài này có lợiíchgì?(học thuật, thực tiễn)

PP nghiên cứu

2

Bài4.Cáchviết đề cương,báo cáo khoahọc
4.1Cáchviết đềcươngnghiên cứu

 1. Đặt vấn đề (tại sao chọnđềtài này?)
 5. Mục tiêu nghiên cứu (là g.?)
 Hiểubản chất của sự vật, hiện tượng nghiên cứu;
 Hiểuquan hệ giữa các đặc tính (biến) của sựvật, hiệntượng nghiên cứu;
 Đềxuất các giải pháp,ýkiến giúp cải tiến,chỉnh sửa, hoặc đề xuất chính sách, phươngánsản xuất, kinh doanh

PP nghiên cứu

3

Bài4.Cáchviết đề cương,báo cáo khoahọc
4.1Cáchviết đềcươngnghiên cứu

 1. Đặt vấn đề (tại sao chọnđềtài này?)
 6. Câu hỏi nghiên cứu (làgì?)
 Câuhỏi nhằm mô tả của sự vật,hiệntượng nghiêncứu;
 Câuhỏinhằmtìmhiểu quan hệ giữa cácđặctính (biến) của sự vật, hiện tượng nghiên cứu;
 Câuhỏi về các giải pháp,ýkiến hoặcđềxuất chínhsách có tính khả thi.

PP nghiên cứu

4

Bài4.Cáchviết đề cương,báo cáo khoahọc
4.1Cáchviết đềcươngnghiên cứu

 2. Tổngquantàiliệuvàcơsởlýthuyết
 1.Cáclýthuyết nào liên quan đề tài này?
 Cáckhái niệm;
 Các lýthuyết liên quan;
 Cácmôhìnhnghiên cứu mangtínhlýthuyết.

PP nghiên cứu

5

Bài4.Cáchviết đề cương,báo cáo khoahọc
4.1Cáchviết đềcươngnghiên cứu

 2. Tổngquantàiliệuvàcơsởlýthuyết
 2. Vấn đềnàyđãđược nghiên cứu như thế nào?
 Ainghiên cứu?
 Dùngphương pháp nghiên cứu nào?
 Dùngcácmôhìnhnghiên cứu nào?
 Kếtluận như thế nào?
 Bàihọc kinh nghiệm về phương pháplàgì?

PP nghiên cứu

6

Bài4.Cáchviết đề cương,báo cáo khoahọc
4.1Cáchviết đềcươngnghiên cứu

 3.Phươngpháp nghiêncứu
 1. Giả thiết nghiên cứu
 Trìnhbày các giả thiết nghiên cứu tươngứngvới câuhỏi nghiên cứu
 Giảthiết mô tả
 Giảthiết tương quan
 Giảthiết giải thích (nguyên nhân, kết quả)

PP nghiên cứu

7

Bài4.Cáchviết đề cương,báo cáo khoahọc
4.1Cáchviết đềcươngnghiên cứu

 3.Phươngpháp nghiêncứu
 2. Các loại số liệu cần thu thập cho nghiên cứu
 Sốliệu thứ cấp (loại nào, dạng nào, chỉtiêugì?)
 Sốliệu sơ cấp (loại nào, dạng nào, chỉtiêugì?)

PP nghiên cứu

8

Bài4.Cáchviết đề cương,báo cáo khoahọc
4.1Cáchviết đềcươngnghiên cứu

 3.Phươngpháp nghiêncứu
 3. Nguồn và cách thu thập các loạ...
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC (IT)
Lecturer: PhD. Ngo Huu Phuc
Tel: 0438 326 077
Mob: 098 5696 580
Email:ngohuuphuc76@gmail.com
PP nghiên cứu
1
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (IT) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (IT) - Người đăng: Nguyễn Thế Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (IT) 9 10 563