Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp tính

Được đăng lên bởi cuongbanlong
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 4009 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GV: Huỳnh Hữu Dinh – Trường Đại học Công Nghiệp TPHCM

Email: hhdinh19@gmail.com

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
------------------------------

BÀI GIẢNG

PHƯƠNG PHÁP TÍNH

GV: HUỲNH HỮU DINH

TP HỒ CHÍ MINH 2/2011

1

GV: Huỳnh Hữu Dinh – Trường Đại học Công Nghiệp TPHCM

Email: hhdinh19@gmail.com

Chương 0. SỐ XẤP XỈ, SAI SỐ

0.1. Số gần đúng và sai số
Trong thực tế, khi muốn biết giá trị đại lượng nào đó người ta tiến hành đo đạc, tính toán bằng
một số phương pháp nhất định. Nhiều khi chúng ta không thể nhận được chính xác giá trị thật của đại
lượng cần biết mà chỉ nhận được số gần đúng (hoặc xấp xỉ) với giá trị thật. Việc đánh giá độ chính
xác của giá trị xấp xỉ và sai số của phép đo hoặc phương pháp tính toán là hết sức cần thiết. Điều đó
dẫn tới việc đưa ra khái niệm về số xấp xỉ và sai số nhận được. Nội dung dưới đây sẽ trình bày những
khái niệm này.
Định nghĩa 0.1.1: Giả sử A là số đúng, a là số gần đúng của A (trong trường hợp A là số
vô tỷ như số e hay số  hoặc số hữu tỷ với phần thập phân vô hạn tuần hoàn như số

1
). Ta gọi hiệu
6

số a  A  a là sai số xấp xỉ của số gần đúng a . Khi đó các đại lượng   a ; a 


ta lần
A

lượt gọi là sai số tuyệt đối và sai số tương đối của a .
Rõ ràng ta có:

a    A  a   hoặc A  a  
Nếu A không phải là số có hữu hạn chữ số thì lẽ đương nhiên ta cần a là số có hữu hạn chữ
số và khi đó  sẽ có cùng dạng với A . Chẳng hạn, lấy A  ; a  3,14 thì   0, 0015926...
Định nghĩa 0.1.2: Sai số tuyệt đối giới hạn của số xấp xỉ a là số không nhỏ hơn sai số tuyệt
đối của a .
Kí hiệu sai số tuyệt đối giới hạn là a thì: a  
Theo định nghĩa này thì sai số tuyệt đối giới hạn không là đơn trị.
Từ định nghĩa ta suy ra

a  a  A  a  a
Trong thực tế, người ta thường chọn sai số tuyệt đối giới hạn a là số nhỏ nhất có thể trong
các sai số tuyệt đối giới hạn, và qui ước viết:
A  a  a

Định nghĩa 0.1.3: Sai số tương đối giới hạn của số xấp xỉ a , kí hiệu là a , là số không nhỏ
hơn sai số tương đối giới hạn của a .
2

GV: Huỳnh Hữu Dinh – Trường Đại học Công Nghiệp TPHCM

Email: hhdinh19@gmail.com

Có nghĩa là:
a  a hay a 


A

Từ đây a A  
Theo định nghĩa sai số tuyệt đối giới hạn, ta có thể chọn
a  A a

Nhưng trong thực tế ta không biết được chính xác giá trị A và vì a là số xấp xỉ của A nên
người ta thường dùng công thức:
a  a a

Từ đây ta có công thức
A  a 1  a 

0.2. Sai số làm tròn số
Giả sử cho số A  smsm 1...s 0, s1s2 ...sm n 1sm n ... . Chữ ...
GV: Huỳnh Hữu Dinh Trường Đi học Công Nghiệp TPHCM Email: hhdinh19@gmail.com
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
------------------------------
BÀI GIẢNG
PHƯƠNG PHÁP TÍNH
GV: HUỲNH HỮU DINH
TP HỒ CHÍ MINH 2/2011
Phương pháp tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp tính - Người đăng: cuongbanlong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Phương pháp tính 9 10 47