Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp tính

Được đăng lên bởi cuongbanlong
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 3248 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài giảng Phương pháp số dành cho Khoa C-ĐH Thủy Lợi-Vũ Mạnh Tới

2012-2013

BÀI GIẢNG PHƢƠNG PHÁP SỐ
Giới thiệu môn học
Phương pháp số (Numerical methods) là một khoa học nghiên cứu cách giải gần đúng các phương trình
và cách tính xấp xỉ các toán tử để đưa ra lời giải gần đúng cho các bài toán cho trước. Nói cách khác, phương
pháp số xem xét cách giải các bài toán dựa trên dữ liệu số cho trước và đưa ra kết quả cũng bằng số.
Phương pháp số đã có nhiều bước tiến mạnh mẽ trong khoảng nửa thế kỷ trở lại đây cùng với sự phát
triển mạnh mẽ của Tin học. Ngày nay, phạm vi ứng dụng của Phương pháp số ngày càng được mở rộng, không
chỉ trong Vật lý, Kinh tế, Tài chính… mà trong cả Thủy lợi, đặc biệt là phục vụ cho tính toán công trình.
Mục đích của môn học Phương pháp số trong chương trình đào tạo cho Khoa Công trình – Trường Đại
học Thủy lợi là cung cấp cho sinh viên những khái niệm và kiến thức nền tảng của phương pháp số, một công
cụ rất quan trọng cho công việc tính toán kết cấu công trình.
Nội dung môn học gồm 5 chương
Chƣơng 1: Sai số và xấp xỉ
Chƣơng 2: Tính gần đúng nghiệm của một phƣơng trình
Chƣơng 3: Tính gần đúng nghiệm của một hệ phƣơng trình đại số tuyến tính
Chƣơng 4: Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định
Chƣơng 5: Giải gần đúng phƣơng trình vi phân thƣờng và phƣơng trình đạo hàm riêng
Tài liệu chính thức:
[1] Tạ Văn Đĩnh: Phương pháp tính dùng cho các trường Đại học kỹ thuật NXB giáo dục 1994 (Thư viện
trường).
[2] Lê Trọng Vinh: Giáo trình Giải tích số, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2007.
Tài liệu tham khảo
[1] B.S. Grewal Numerical Methods in Engineering & Science
Khanna Publihishers, Second Preprint 2000 (Trung tâm tư liệu quốc gia).
[2] Giải tích số; Trần Anh Bảo, Nguyễn Văn Khải, Phạm VănKiều, Ngô Xuân Sơn; NXB ĐHSP-2007.

1

Bài giảng Phương pháp số dành cho Khoa C-ĐH Thủy Lợi-Vũ Mạnh Tới

2012-2013

Chương 1(Buổi 1)
SAI SỐ VÀ XẤP XỈ

I. Một số khái niệm mở đầu
I.1. Sai số tuyệt đối và sai số tƣơng đối
Nói chung, giá trị của các đại lượng dùng trong tính toán không được biết một cách chính xác, chẳng
hạn giá trị của các đại lượng nhận được bằng phép đo, đếm… Nói cách khác, trong tính toán chúng ta phải làm
việc với các giá trị gần đúng.
Định nghĩa I.1.1. Ta gọi
Bài giảng Phương pháp số dành cho Khoa C-ĐH Thủy Li-Vũ Mạnh Ti 2012-2013
1
BÀI GIẢNG PHƢƠNG PHÁP S
Gii thiu môn hc
Phương pháp số (Numerical methods) mt khoa hc nghiên cu cách gii gần đúng các phương trình
cách tính xp x các toán t để đưa ra li gii gần đúng cho các bài toán cho trước. Nói cách khác, phương
pháp s xem xét cách gii các bài toán da trên d liu s cho trước và đưa ra kết qu cũng bằng s.
Phương pháp số đã nhiều bước tiến mnh m trong khong na thế k tr lại đây cùng với s phát
trin mnh m ca Tin hc. Ngày nay, phm vi ng dng ca Phương pháp s ngày càng được m rng, không
ch trong Vt lý, Kinh tế, Tài chính… mà trong cả Thy lợi, đặc bit là phc v cho tính toán công trình.
Mục đích của môn học Phương pháp s trong chương trình đào tạo cho Khoa Công trình Trường Đại
hc Thy li cung cp cho sinh viên nhng khái nim kiến thc nn tng của phương pháp s, mt công
c rt quan trng cho công vic tính toán kết cu công trình.
Ni dung môn hc gm 5 chương
Chƣơng 1: Sai s và xp x
Chƣơng 2: Tính gần đúng nghiệm ca mt phƣơng trình
Chƣơng 3: Tính gần đúng nghiệm ca mt h phƣơng trình đi s tuyến tính
Chƣơng 4: Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định
Chƣơng 5: Gii gần đúng phƣơng trình vi phân thƣờng và phƣơng trình đạo hàm riêng
Tài liu chính thc:
[1] T Văn Đĩnh: Phương pháp tính dùng cho c trường Đại hc k thut NXB giáo dục 1994 (Thư viện
trường).
[2] Lê Trng Vinh: Giáo trình Gii tích s, Nhà xut bn Khoa hc k thut, 2007.
Tài liu tham kho
[1] B.S. Grewal Numerical Methods in Engineering & Science
Khanna Publihishers, Second Preprint 2000 (Trung tâm tư liệu quc gia).
[2] Gii tích s; Trn Anh Bo, Nguyễn Văn Khải, Phạm VănKiều, Ngô Xuân Sơn; NXB ĐHSP-2007.
Phương pháp tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp tính - Người đăng: cuongbanlong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Phương pháp tính 9 10 982