Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp tính trong tin học

Được đăng lên bởi Hoangcnttb
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 116 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THUẬT TOẬN CHUYEN TỪ DẬNG CHUẬN TẬC
SẬNG CHUẬN TẬC SUY RONG
Tên thuật toán: chuyển từ dạng chuẩn tắc sang chuẩn tắc suy rộng
Input:
 n {bậc của đa thức cần chuyển}
 a, b, h {a,b  R, h là bước nhảy}
 a0, a1, a2, …, an { ( ) ∑
(
)}
Output: b0, b1, b2, …, bn { ( )

∑

(

)

}

Thuật toán:
1/ Gán x0 := b – a
2/ Gán bn := an
3/ Với mỗi giá trị i tăng từ 0 đến n-1, thực hiện chỉ thị (3.1) và (3.2)
sau đây:
 (3.1) Với mỗi giá trị j tăng từ 1 đến n-i, thực hiện phép gán sau:
(
)
 (3.2) Gán bi := ai
Áp dụng:
Cho đa thức: P(x) = 7x4 + 2x3 – 5x2 + 1
Hãy chuyển dạng biểu diễn của đa thức sang dạng ∑

(

)

Giải:
Theo đề bài, ta cần chuyển từ dạng chuẩn tắc
dạng chuẩn tắc suy rộng ( ) ∑
(
)

( )

∑

(

) sang

Áp dụng thuật toán trên với n=4, a=0, b=-1, h=1, a0=1, a1=0, a2=-5,
a3=2, a4=7
1/ Gán x0 := -1 – 0 = -1

2/ Gán b4 := 7
3/
i=0:






j=1: a3
j=2: a2
j=3: a1
j=4: a0
b0 := 1

:=
:=
:=
:=

7(-1 + 0.1) + 2 = -5
-5(-1 + 0.1) + (-5) = 0
0(-1 + 0.1) + 0 = 0
0(-1 + 0.1) + 1 = 1

i=1:





j=1: a3 := 7(-1 + 1.1) + (-5) = -5
j=2: a2 := -5(-1 + 1.1) + 0 = 0
j=3: a1 := 0(-1 + 1.1) + 0 = 0
b1 := 0

i=2:
 j=1: a3 := 7(-1 + 2.1) + (-5) = 2
 j=2: a2 := 2(-1 + 2.1) + 0 = 2
 b2 := 2
i=3:
 j=1: a3 := 7(-1 + 3.1) + 2 = 16
 b3 := 16
Vậy dạng của đa thức cần tìm là:
( )

∑ (

)

(

)

(

)

(

)

...
       
   
Tên thut toán: chuyn t dng chun tc sang chun tc suy rng
Input:
n {bc của đa thức cn chuyn}
a, b, h {a,b R, h là bước nhy}
a
0
, a
1
, a
2
, …, a
n
{


}
Output: b
0
, b
1
, b
2
, …, b
n
{
 


}
Thut toán:
1/ Gán x
0
:= b a
2/ Gán b
n
:= a
n
3/ Vi mi giá tr i tăng từ 0 đến n-1, thc hin ch th (3.1) và (3.2)
sau đây:
(3.1) Vi mi giá tr j tăng từ 1 đến n-i, thc hin phép gán sau:


 

(3.2) Gán b
i
:= a
i
Áp dng:
Cho đa thức: P(x) = 7x
4
+ 2x
3
5x
2
+ 1
Hãy chuyn dng biu din của đa thức sang dng
  


Gii:
Theo đề bài, ta cn chuyn t dng chun tc
  

sang
dng chun tc suy rng
  


Áp dng thut toán trên vi n=4, a=0, b=-1, h=1, a
0
=1, a
1
=0, a
2
=-5,
a
3
=2, a
4
=7
1/ Gán x
0
:= -1 0 = -1
Phương pháp tính trong tin học - Trang 2
Phương pháp tính trong tin học - Người đăng: Hoangcnttb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phương pháp tính trong tin học 9 10 905