Ktl-icon-tai-lieu

power point

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1696 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PhÇn 2: Microsoft Powerpoint
T¸c gi¶:
NguyÔn S¬n H¶i
nshai@moet.edu.vn
Trung t©m tin häc – Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
power point - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
power point - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
power point 9 10 740