Ktl-icon-tai-lieu

Printer

Được đăng lên bởi haithanh1987-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 677 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Module 70 – 290

MaIT Education Institution

Lab 2: Quản lý máy in Mạng
---oOo--A. YÊU CẦU:
I. Mục tiêu:
• Giúp bạn biết cách cài đặt một máy in và chia sẻ cho các người dùng trong mạng.
• Quản lý tài nguyên máy in và phân quyền truy cập cũng như là phân độ ưu tiên
cho người dùng.
I. Yêu cầu bài Lab:
• Trên máy SRV1 ta tiến hành cài đặt một máy in vật lý được kết nối trực tiếp vào
máy tính (với chủng loại máy in do các Anh/Chị tự chọn)
• Trên máy trạm Windows XP tiến hành cài đặt máy in chia sẻ trên máy SRV1
• Tham khảo các chức năng Printing Preferences, phân quyền truy cập máy in trên
SRV1
• Tìm hiểu độ ưu tiên (Priority) trong máy in và cách áp dụng chức năng ưu tiên
này đối với từng nhóm người sử dụng
• Tiến hành cài đặt máy in qua mạng sử dụng trình duyệt Web Internet Explore
B. HƯỚNG DẪN:
I. Các bước chuẩn bị:
• Chuẩn bị một máy ảo Windows Server 2003 với các thông số sau:
¾ Computer name : SRV1
¾ Ip Address : 192.168.10.1
¾ Subnet mask : 255.255.255.0
¾ Network Adapter : Host-Only
• Chuẩn bị một máy ảo Windows XP Professional với các thông số sau:
¾ Computer name : PC1
¾ Ip Address : 192.168.10.20
¾ Subnet mask : 255.255.255.0
¾ Network Adapter : Host-Only
• Chuẩn bị đĩa source cài đặt của Windows 2003 Server (file .iso sẽ thay thế cho đĩa
CDROM).
II. Các bước thực hiện:
Bước 1: Cài đặt máy in vật lý cho máy server SRV1
1. Trong bài lab này ta không có máy in nên chúng ta sẽ cài một máy in ảo cho máy
SRV1. Bạn vào đường dẫn sau Start/Settings. Bạn nhấp chuột chọn Printers and Faxes.

Phòng chuyên môn Mạng
Lưu hành nội bộ

1
Website: 
Forum: 

Module 70 – 290

MaIT Education Institution

MaIT Education

2. Tại cửa sổ Printer and Faxes bạn duple click tại Add Printer để cài một máy in cho
máy server.

MaIT Education


Phòng chuyên môn Mạng
Lưu hành nội bộ

2
Website: 
Forum: 

Module 70 – 290

MaIT Education Institution

3. Cửa sổ Add Printer Wizard xuất hiện bạn chọn nút Next để chuyển qua hộp thoại kế
tiếp.

MaIT Education


4. Bạn sẽ chuyển qua hộp thoại kế tiếp. Tại hộp thoại này bạn check tại mục Local
printer attached to this computer để cài máy in kết nối trực tiếp tại local của máy này
hoặc check tại mục A network printer, or a printer attached to another computer nếu
bạn muốn cài một máy in qua mạng. Trong bài Lab này bạn chọn giống như hình bên
dưới. Sau đó, bạn chọn nút Next.

MaIT Education

...
Module 70 – 290 MaIT Education Institution
Phòng chuyên môn Mng Website: http://www.mait.vn
Lưu hành ni b Forum: http://forum.mait.vn
1
Lab 2: Qun lý máy in Mng
---oOo---
A. YÊU CU:
I. Mc tiêu:
Giúp bn biết cách cài đặt mt máy in và chia s cho các người dùng trong mng.
Qun lý tài nguyên máy in và phân quyn truy cp cũng như là phân độ ưu tiên
cho người dùng.
I. Yêu cu bài Lab:
Trên máy SRV1 ta tiến hành cài đặt mt máy in vt lý được kết ni trc tiếp vào
máy tính (vi chng loi máy in do các Anh/Ch t chn)
Trên máy trm Windows XP tiến hành cài đặt máy in chia s trên máy SRV1
Tham kho các chc năng Printing Preferences, phân quyn truy cp máy in trên
SRV1
Tìm hiu độ ưu tiên (Priority) trong máy in và cách áp dng chc năng ưu tiên
này đối vi tng nhóm người s dng
Tiến hành cài đặt máy in qua mng s dng trình duyt Web Internet Explore
B. HƯỚNG DN:
I. Các bước chun b:
Chun b mt máy o Windows Server 2003 vi các thông s sau:
¾ Computer name : SRV1
¾ Ip Address : 192.168.10.1
¾ Subnet mask : 255.255.255.0
¾ Network Adapter : Host-Only
Chun b mt máy o Windows XP Professional vi các thông s sau:
¾ Computer name : PC1
¾ Ip Address : 192.168.10.20
¾ Subnet mask : 255.255.255.0
¾ Network Adapter : Host-Only
Chun b đĩa source cài đặt ca Windows 2003 Server (file .iso s thay thế cho đĩa
CDROM).
II. Các bước thc hin:
Bước 1:
Cài đặt máy in vt lý cho máy server SRV1
1. Trong bài lab này ta không có máy in nên chúng ta s cài mt máy in o cho máy
SRV1. Bn vào đường dn sau Start/Settings. Bn nhp chut chn Printers and Faxes.
Printer - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Printer - Người đăng: haithanh1987-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Printer 9 10 875