Ktl-icon-tai-lieu

Professional ASP.neT Design PaTTerns

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 310 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Professional
ASP.NET Design Patterns
Foreword . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xix
Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxi

⊲⊲ Part I	

Introducing Patterns and Principles

Chapter 1	

The Pattern for Successful Applications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Chapter 2	


Dissecting the Pattern’s Pattern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

⊲⊲ Part II	

The Anatomy of an ASP.NET Application:
Learning and Applying Patterns

Chapter 3	

Layering Your Application and Separating Your Concerns . . . . . . . . . . . 31

Chapter 4	

The Business Logic Layer: Organization. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Chapter 5	

The Business Logic Layer: Patterns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Chapter 6	

The Service Layer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Chapter 7	

The Data Access Layer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Chapter 8	

The Presentation Layer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

Chapter 9	

The User Experience Layer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

⊲⊲ Part III	 Case Study: The Online E-Commerce Store
Chapter 10	 Requirements and Infrastructure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
Chapter 11	

Creating The Product Catalog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449

Chapter 12	 Implementing the Shopping Basket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
Chapter 13	 Customer Membership. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565
Chapter 14	 Ordering and Payment. . . . ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Professional ASP.neT Design PaTTerns - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Professional ASP.neT Design PaTTerns 9 10 8