Ktl-icon-tai-lieu

PT&TKHT Quản lý cửa hàng Internet

Được đăng lên bởi ThuyMui Dinh
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1716 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Quản lý cửa hàng Internet

BÀI TẬP LỚN
MÔN:

Phân Tích và Thiết Kế Hệ Thống

Đề tài:

Quản Lý Cửa Hàng Internet

Giáo viên hướng dẫn:

Trần Thị Thu Huyền

Sinh viên thực hiện:
Đặng Thị Phượng (nhóm trưởng) 543746

K54THO

Nguyễn Thị Thương

543288

K54QLTT

Phạm Thị Thơ

543280

K54QLTT

Phạm Thị Hải

543731

K54QLTT

1

Quản lý cửa hàng Internet

MỤC LỤC
I.

Đề xuất bài toán

II.

Khảo sát thực trạng và phân tích yêu cầu người dùng
Tập hợp thông tin

1
1.1

Đối tượng

1.2

Hoạt động

1.3

Phạm vi hoạt động

1.4

Ràng buộc

1.5

Kết quả tập hợp thông tin

1.6

Một số biểu mẫu báo cáo

1.7

Đề xuất hệ thống mới

2

Biểu đồ phân cấp chức năng

3

Biểu đồ luồng dữ liệu
3.1

Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh

3.2

Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0

3.3

Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1

a.

Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của chức năng “1. Điều khiển”

b.

Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của chức năng “2. Quản lý thành viên”

c.

Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của chức năng “3. Bán dịch vụ”

d.

Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của chức năng “4. Báo cáo”

Thiết kế hệ thống

III.
1

Mô hình thực thể liên kết

2

Biểu đồ thực thể quan hệ

3

Cơ sở dữ liệu

4

Biểu đồ luồng chương trình

5

Thiết kế giao diện

IV.
2

Quản lý cửa hàng Internet
I.

Đề xuất bài toán
Ngày nay cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghê thông tin

trên toàn cầu .Chiếc máy tính đã trở nên thân thuộc với mỗi người.Cùng với đó
là nhu cầu về mạng Internet không thể tách rời. Điều này khiến cho tốc độ và
mật độ các cửa hàng Internet tăng lên nhanh chóng .Nhu cầu vào mạng Internet
của con người ngày càng cao. Vì thế các cửa hàng Internet khi được mở ra đòi
hỏi phải có giải pháp hợp lí để quản lí cửa hàng Internet một cách tốt nhât .Giải
pháp tối ưu nhất là dùng các phần mềm về quản lí cửa hàng Internet.
Trên cơ sở lí thuyết được học trên lớp và thông qua tìm hiểu về các phần
mềm quản lí nói chung và quản lí cửa hàng internet nói riêng. Nhóm chúng em
đưa ra bản Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống về Quản lý Cửa Hàng Internet.

3

Quản lý cửa hàng Internet

Khảo sát thực trạng và phân tích yêu cầu người dùng

II.

1 Tập hợp thông tin
Đối tượng:

1.1

-

Người quản lý cửa hàng Internet

-

Khách hàng

Hoạt động:

1.2
+

Chức năng điều khiển: từ máy chủ quản lý các hoạt động, điều

khiển đến các máy khách và đáp ứng mọi yêu cầu từ máy khách như: bật máy,
tắt máy, đổi máy, sử dụng đặc biệt,...
+

Chức năng quản lý thành viên: cho phép người dùng đăng kí, đăng

nhập vào hệ thống của cửa hàng và cung cấp thẻ Hội viên cho k...
Quản lý cửa hàng Internet
BÀI TP LN
MÔN: Phân Tích và Thiết Kế Hệ Thống
Đề tài: Quản Lý Cửa Hàng Internet
Giáo viên hướng dẫn: Trần Thị Thu Huyền
Sinh viên thực hiện:
Đặng Thị Phượng (nhóm trưởng) 543746 K54THO
Nguyễn Thị Thương 543288 K54QLTT
Phạm Thị Thơ 543280 K54QLTT
Phạm Thị Hải 543731 K54QLTT
1
PT&TKHT Quản lý cửa hàng Internet - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PT&TKHT Quản lý cửa hàng Internet - Người đăng: ThuyMui Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
PT&TKHT Quản lý cửa hàng Internet 9 10 830