Ktl-icon-tai-lieu

PTTK hướng đối tượng với UML quản lý nhân hộ khẩu

Được đăng lên bởi phamhao.cntt
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 3057 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Mục Lục
LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................................3
A.

KHẢO SÁT....................................................................................................................4
I.

Bài toán

4

II. Thu thập yêu cầu
B.

5

PHÂN TÍCH...................................................................................................................7
I.

Xác định các tác nhân và ucase của hệ thống

II. Đặc tả Use Case

7

15

1.Useca ản lý hộ khẩu.(Phạm Ngọc Hảo) 15
2.Usecase Quản lý nhân khẩu.(Phạm Ngọc Hảo) 17
3.Đặc tả Usecase Đăng nhập.( Phạm Ngọc Hảo) 19
4.Use Case Quản lý tạm trú tạm vắng.(Nguyễn Văn Bình)

19

5.Use Case Quản lý tiền án tiền sự.(Nguyễn Tuấn Sơn) 21
6.Use Case Báo cáo, thống kê.(Phan Thị Bích Hồng)

23

7.Use case Quản Lý Tài Khoản.(Trần Thị Tuyết Trang) 24
III. Biểu đồ khung cảnh hệ thống

26

IV. Biểu đồ lớp chi tiết 27
V. Lớp tham gia vào các ca sử dụng, biểu đồ trình tự, biểu đồ hoạt động 30
1.Ca sử dụng Quản lý tiền án tiền sự (Nguyễn Tuấn Sơn)30
2.Ca sử dụng Quản lý tài khoản (Trần Thị Tuyết Trang) 35
3.Ca sử dụng đăng nhập hệ thống (Phạm Ngọc Hảo)

40

4.Ca sử dụng quản lý nhân khẩu (Phạm Ngọc Hảo):

43

5.Ca sử dụng quản lý sổ hộ khẩu (Phạm Ngọc Hảo):

47

6.Ca sử dụng Quản lý tạm trú tạm vắng (Nguyễn Văn Bình)

51

7.Ca sử dụng Báo cáo thống kê (Phan Thị Bích Hồng) 57
VI. Biểu đồ trạng thái

63

VII. Biểu đồ gói: 67
VIII.

Biểu đồ thành phần 68

IX. Biểu đồ triển khai: 69
1
Nhóm 6 –D7LT – CNTT8

Đề tài : Quản lý nhân khẩu, hộ khẩu

X. Thiết kế cơ sở dữ liệu
C.

70

KẾT LUẬN..................................................................................................................73
1.

Giới thiệu hệ thống 73

2.

Tài liệu tham khảo 74

2
Nhóm 6 –D7LT – CNTT8

Đề tài : Quản lý nhân khẩu, hộ khẩu

LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay, toàn bộ các quy trình xử lý, lưu trữ hồ sơ, lập báo cáo thống kê về quản lý
nhân hộ khẩu của người dân trên địa bàn xã(phường) đều được thực hiện thủ công thông
qua sổ sách, giấy tờ.
Công việc này mất nhiều thời gian, độ chính xác không cao và gặp nhiều khó khăn
trong công tác quản lý. Do vậy, việc ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ công tác
quản lý nhân hộ khẩu là nhu cầu thiết thực, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu về dân số,
đáp ứng công tác quản lý nhà nước và hoạch định các chính sách liên quan đến quản lý
dân cư một cách chính xác, đầy đủ, khoa học. Vì vậy chúng em đã thực hiện đề tài:”Quản
lý nhân khẩu hộ khẩu ...
Mục Lục
LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................................3
A. KHẢO SÁT....................................................................................................................4
I. Bài toán 4
II. Thu thập yêu cầu 5
B. PHÂN TÍCH...................................................................................................................7
I. Xác định các tác nhân và ucase của hệ thống 7
II. Đặc tả Use Case 15
1.Useca ản lý hộ khẩu.(Phạm Ngọc Hảo) 15
2.Usecase Quản lý nhân khẩu.(Phạm Ngọc Hảo) 17
3.Đặc tả Usecase Đăng nhập.( Phạm Ngọc Hảo) 19
4.Use Case Quản lý tạm trú tạm vắng.(Nguyễn Văn Bình) 19
5.Use Case Quản lý tiền án tiền sự.(Nguyễn Tuấn Sơn) 21
6.Use Case Báo cáo, thống kê.(Phan Thị Bích Hồng) 23
7.Use case Quản Lý Tài Khoản.(Trần Thị Tuyết Trang) 24
III. Biểu đồ khung cảnh hệ thống 26
IV. Biểu đồ lớp chi tiết 27
V. Lớp tham gia vào các ca sử dụng, biểu đồ trình tự, biểu đồ hoạt động30
1.Ca sử dụng Quản lý tiền án tiền sự (Nguyễn Tuấn Sơn)30
2.Ca sử dụng Quản lý tài khoản (Trần Thị Tuyết Trang) 35
3.Ca sử dụng đăng nhập hệ thống (Phạm Ngọc Hảo) 40
4.Ca sử dụng quản lý nhân khẩu (Phạm Ngọc Hảo): 43
5.Ca sử dụng quản lý sổ hộ khẩu (Phạm Ngọc Hảo): 47
6.Ca sử dụng Quản lý tạm trú tạm vắng (Nguyễn Văn Bình) 51
7.Ca sử dụng Báo cáo thống kê (Phan Thị Bích Hồng) 57
VI. Biểu đồ trạng thái 63
VII.Biểu đồ gói: 67
VIII. Biểu đồ thành phần 68
IX. Biểu đồ triển khai: 69
1
Nhóm 6 –D7LT – CNTT8 Đề tài : Quản lý nhân khẩu, hộ khẩu
PTTK hướng đối tượng với UML quản lý nhân hộ khẩu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PTTK hướng đối tượng với UML quản lý nhân hộ khẩu - Người đăng: phamhao.cntt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
PTTK hướng đối tượng với UML quản lý nhân hộ khẩu 9 10 495