Ktl-icon-tai-lieu

PTTKHT Bán Địa nhạc

Được đăng lên bởi danglong-boram
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 333 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
--------------------------------------

ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
Đề tài: Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Phương Giang
Sinh viên thực hiện: Bùi Huy Cường
Phần mềm hỗ trợ: Enterprise Architect

Mã lớp: 631132 -

Mã học phần: IT3921.

Hà Nội 12 / 2014
Page 1

Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc 2014

MỤC LỤC
++*LỜI NÓI ĐẦU...............................................................................................................................................3
I.

NGHIÊN CỨU SƠ BỘ.................................................................................................................................4
1.

Giới thiệu..............................................................................................................................................4

2.

Tóm tắt dự án.......................................................................................................................................4

3.

Các qui trình nghiệp vụ........................................................................................................................6

4.

Các loại thông tin sử dụng trong hệ thống..........................................................................................6

5.

Các yêu cầu đặt ra đối với hệ thống tương lai..................................................................................+6

II.

NHẬN ĐỊNH VÀ ĐẶC TẢ CÁC CA SỬ DỤNG..............................................................................................7
1.

Biểu đồ khung cảnh của hệ thống.......................................................................................................7

2.

Biểu đồ hoạt động của hệ thống.........................................................................................................8
3.

Biểu đồ ca sử dụng...........................................................................................................................9

a.

Liên quan giữa các đối tác................................................................................................................9

b.

Thành lập biểu đồ ca sử dụng........................................................................................................10

III.

MÔ HÌNH HÓA SỰ TƯƠNG TÁC......................
Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc
2014
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
--------------------------------------
ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
Đề tài: Phân tích thiết kế website bán và giới thiệu băng đĩa nhạc
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Phương Giang
Sinh viên thực hiện: Bùi Huy Cường
Phần mềm hỗ trợ: Enterprise Architect
Mã lớp: 631132 - Mã học phần: IT3921.
Hà Nội 12 / 2014
Page
PTTKHT Bán Địa nhạc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PTTKHT Bán Địa nhạc - Người đăng: danglong-boram
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
PTTKHT Bán Địa nhạc 9 10 598