Ktl-icon-tai-lieu

pttkht quản lý điểm

Được đăng lên bởi ly-nguyen1
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 3046 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÁO CÁO
Môn:PT Thiết Kế Hệ Thống
ĐỀ: QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIN HỌC NGOẠI NGỮ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
GVHD: ThS. Hồ Thị Phượng
Nhóm thực hiện: Hà Thị Hà
Phạm Thị Thu
Trần Thị Lan
Hồ Thị Thanh Vân
Nguyễn Thị Tươi
Đoàn Thị Hồng
Nguyễn Thị Minh Lý

Nội dung báo cáo

I. KHẢO SÁT HỆ THỐNG

II. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG

III. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

I. KHẢO SÁT HỆ THỐNG
 Địa điểm khảo sát: Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học
trường Đại học Tây Nguyên
 Tổng quan hệ thống :trung tâm tổ chức quản lý theo
hai mảng: Tin học và Ngoại ngữ ,mỗi mảng tổ chức
quản lý theo khóa học, mỗi khoa học có nhiều lớp và
nhiều trình độ khác nhau, mỗi lớp lại có số lượng học
viên khác nhau.
 Yêu cầu sử dụng:
• Quản lý thông tin học viên
• Quản lý thông tin lớp học
• Ghi nhận một số thông tin khác
• Lập các thống kê

I.KHẢO SÁT HỆ THỐNG

Quá trình hoạt động của trung tâm
gồm hai quá trình

Quá trình tổ chức
học.
Trung tâm ra thông
báo học.
Học viên đăng kí học
Trung tâm thu học
phí.
Trung tâm cấp thẻ
vào cho sinh viên.
Phân lớp và phân
giáo viên giảng dạy.
Lập thời khóa biểu
www.themegallery.com

Quá trình tổ chức
thi:
Trung tâm ra thông
báo thi.
Học viên đăng kí thi.
Trung tâm thu lệ phí.
Lên danh sách và lập
lịch thi.
Cấp thẻ dự thi

Mẫu thẻ học viên

Mẫu thẻ dự thi:

Text

Text

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

Company Logo

II.PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG:

Sơ đồ ngữ cảnh:

SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC 1

SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC 2

Chức năng đăng nhập

SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC 2

í

Chức năng quản lí học

SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC 2

Chức năng quản lí thi

SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC 2

Chức năng quản lí điểm

SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC 3

Chức năng lập thời khóa biểu

SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC 3

Chức năng lập lịch thi

MÔ HÌNH ERD

Tập các thực thể :
HOCVIEN(MaSoHV,HoTenHV,NgaySinhHV,ĐiaChiHV,GioiTinh)
GIAOVIEN( MaSoGV, HoTenGV, NgaySinhGV ,SđtGV , ĐiaChiGV )
LOPHOC (MaSoLop,TenLop)
KHOAHOC (MaSoKH, TênKH, NgayBD,NgayKT )
MONHOC(MaSoMH,TenMH)
KEHOACHHOCTAP(KeHoachHT,MaLop,MaMH,MaPhong,MaGV)
BANGDIEM (BangdiemID,MaHV,Nghe,Noi,Doc,Viet,LyThuyet,ThucHanh)
PHONGHOC (Maphong,TenPhong)

Quan hệ HOCVIEN
STT

Thuộc tính

Diễn Giải

Kiểu DL

1

MaSoHV

Mã số của học
viên

Text( 8)

2

TenHV

Họ tên học viên

3

NgaySinhHV

Ngày sinh học
viên

4

DchiHV

6

GioiTinh

Loại DL

Giá trị khởi
động

Ràng
Buộc

Kiểu số

Null

Khóa
chính

Text( 8)

Kiểu kí tự

Null

Không
bắt buộc

Date time

Kiểu date

Ngày hiện
tại

Không
bắt buộc

Địa chỉ học vi...
BÁO CÁO
Môn:PT Thi t K H Th ngế ế
ĐỀ: QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIN HỌC NGOẠI NGỮ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
GVHD: ThS. Hồ Thị Phượng
Nhóm thực hiện: Hà Thị Hà
Phạm Thị Thu
Trần Thị Lan
Hồ Thị Thanh Vân
Nguyễn Thị Tươi
Đoàn Thị Hồng
Nguyễn Thị Minh Lý
pttkht quản lý điểm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
pttkht quản lý điểm - Người đăng: ly-nguyen1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
pttkht quản lý điểm 9 10 470