Ktl-icon-tai-lieu

PTTKHT - Quản lý thẻ sinh viên

Được đăng lên bởi Halley Kim
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 4142 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Project : Quản lí thẻ sinh viên của thư viện
Ngày bắt đầu:01/03/2008
Ngày kết thúc:18/05/2008
KẾ HOẠCH LÀM VIỆC
Công việc
Khảo sát

Phân tích

Thiết kế

Ngày

Người làm

01/03/2008 – 02/03/2008

Nguyễn Thị Lĩnh
Nguyễn Thị Minh Ngọc

03/03/2008 – 05/03/2008

Nguyễn Thị Lĩnh
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Vũ Hồng Lê

06/03/2008 – 10/04/2008

Nguyễn Thị Lĩnh
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Vũ Hồng Lê

Cài đặt
Kiểm thử
Danh sách thành viên của nhóm:
- Nguyễn Thị Minh Ngọc
- Nguyễn Thị Lĩnh
- Nguyễn Thị Thanh Tâm
- Vũ Hồng Lê
Thời gian dự tính:
- Ngày bắt đầu: 01/03/2008
- Ngày kết thúc: 13/04/2008
Nội dung của dự án:
Xây dựng chương trình quản lý thẻ sinh viên của thư viện
Dự trù thời gian kế hoạch:
- Thời gian khảo sát: 01/03/2008 – 02/03/2008
- Thời gian phân tích:
03/03/2008 – 05/03/2008
- Thời gian thiết kế:
06/03/2008 – 10/03/2008

1

Project : Quản lí thẻ sinh viên của thư viện
Ngày bắt đầu:01/03/2008
Ngày kết thúc:18/05/2008
I. Đặt vấn đề:
1. Mô tả hiện trạng bài toán:
Bất cứ một sinh viên nào khi bước qua cánh cổng của nhà trường đều phải có thẻ
sinh viên. Thẻ sinh viên có vai trò rất quan trọng đối với cả sinh viên và nhà trường .
Nó như “chứng minh thư” của mỗi “công dân” trong nhà trường
Tại thư viện khi quản lý hồ sơ sinh viên vẫn sử dụng phương pháp thủ công là chủ
yếu, khối lượng hồ sơ quản lý sinh viên là rất lớn
Việc cập nhật hồ sơ, tìm kiếm thông tin của một sinh viên nào đó là rất khó khăn,
mất nhiều thời gian và không cho được thông tin chính xác nhất và mới nhất về sinh
viên đó
Số giấy tờ bổ sung hàng năm trong hồ sơ của mỗi sinh viên cũng rất lớn
Các báo cáo tổng hợp tình hình sinh viên rất chậm so với thời gian quy định. Thêm
nữa là các báo cáo này là không chính xác (thông tin này không phải là thông tin mới
nhất) không đầy đủ và đã ảnh hưởng nhiều đến chất lượng báo cáo
Việc làm báo cáo thống kê theo yêu cầu mang tính điều tra thì càng gặp khó
khăn hơn rất nhiều và thường không thoả mãn được yêu cầu đặt ra bởi thông tin thiếu
chất lượng thời sự
Hầu như không thể theo dõi tình hình sinh viên của các lớp, các ngành, các khoa
A) Thẻ sinh viên
• Đối với sinh viên, nó thay thế cho thế cho giấy chứng nhận sinh viên, thẻ thư viện
…
• Đối với người quản lí (nhà trường)
 Bảo vệ nhà trường: là cơ sở để nhận diện sinh viên của nhà trường
 Quản sinh: là cơ sở để nhận biết sinh viên của mỗi khoa
 Thư viện: là căn cứ để cho mượn tài liệu
 Phòng chính trị và công tác sinh viên: quản lí, cập nhật ,thống kê
 Giám thị : có thể ...
Project : Quản lí thẻ sinh viên của thư viện
Ngày bắt đầu:01/03/2008 Ngày kết thúc:18/05/2008
KẾ HOẠCH LÀM VIỆC
Công việc Ngày Người làm
Khảo sát 01/03/2008 – 02/03/2008
Nguyễn Thị Lĩnh
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Phân tích 03/03/2008 – 05/03/2008
Nguyễn Thị Lĩnh
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Vũ Hồng Lê
Thiết kế 06/03/2008 – 10/04/2008
Nguyễn Thị Lĩnh
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Vũ Hồng Lê
Cài đặt
Kiểm thử
Danh sách thành viên của nhóm:
- Nguyễn Thị Minh Ngọc
- Nguyễn Thị Lĩnh
- Nguyễn Thị Thanh Tâm
- Vũ Hồng Lê
Thời gian dự tính:
- Ngày bắt đầu: 01/03/2008
- Ngày kết thúc: 13/04/2008
Nội dung của dự án:
Xây dựng chương trình quản lý thẻ sinh viên của thư viện
Dự trù thời gian kế hoạch:
- Thời gian khảo sát: 01/03/2008 – 02/03/2008
- Thời gian phân tích: 03/03/2008 – 05/03/2008
- Thời gian thiết kế: 06/03/2008 – 10/03/2008
1
PTTKHT - Quản lý thẻ sinh viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PTTKHT - Quản lý thẻ sinh viên - Người đăng: Halley Kim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
PTTKHT - Quản lý thẻ sinh viên 9 10 742