Ktl-icon-tai-lieu

PTTKHT tra cứu sách thư viên

Được đăng lên bởi tuan199234567
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 3415 lần   |   Lượt tải: 12 lần
BÁO CÁO MÔN:PTTKHT
ĐỀ TÀI :TRA CỨU VÀ NHẬP SÁCH THƯ VIỆN
GVHD: Trần Ngọc Lân

Nhóm thực hiên:
TRẦN THỊ THU OANH
TRẦN THỊ TUYẾT DIỆU
NGUYỄN Y BÌNH

MỤC LỤC
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
1.1 Mục đích yêu cầu của đề tài
1.2 Khảo sát hệ thống cũ
1.2.1 ưu điểm của hệ thống cũ
1.2.2 Nhược điểm của hệ thống cũ:
1.2.3. KHảo sát hiện trạng:

1.3.Yêu cầu đối với phần mềm tra cứu và nhập sách hiện nay:

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
2.1. xác định phân tích các luồng thông tin
2.1.1 Các thông tin đầu vào
2.1.1.1 Tổ chức thông tin đầu vào
2.1.1.2 Phân tích các thông tin đầu vào
2.1.2. những thông tin đầu ra mà phần mềm cần đáp ứng
2.1.2.1. Nhiệm vụ của quá trình phân tích các thông tin đầu ra :
2.1.2.2. Phân loại thông tin đầu ra
2.2. các bảng cơ sở dữ liệu quan hệ
2.3. thiết kế biểu đồ

2.3.1 biểu đồ phân cấp chức năng
2.3.2. biểu đồ luồng dữ liệu
2.3.3. biểu đồ thực thể liên kết(ERD)
2.3.4. biểu đồ quan hệ

CHƯƠNG III: THIẾT KẾ FORM
3.1. giao diện chung
3.2. form nhập sách
3.2.1. giao diện form
3.2.2. mô tả form
3.3. form tra cứu
3.3.1. giao diện form
3.3.2. chức năng
3.3.3. mô tả
3.4.form chỉnh sửa
3.3.1. giao diện form
3.3.2. chức năng

3.3.3. mô tả
nhóm sv: Trần Thị Thu Oanh_Trần Thị Tuyết Diệu_Nguyễn Y Bình

2

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
1.1 Mục đích yêu cầu của đề tài
Công tác tra cứu và nhập sách đòi hỏi phải xử lý thông tin một cách chính
xác kịp thời, chặt chẽ. Hiện nay, ở nước ta một số nơi việc tra cứu và nhập sách
bằng phương pháp thủ công, truyền thống, sách được nhập xong được lưu trữ trong
những túi hồ sơ. Các tài liệu về sách được lưu trong túi hồ sơ theo một phương pháp
nào đó người quản lý phải tìm theo cách sắp xếp của riêng mình. Việc cập nhật dữ
liệu hoặc tìm kiếm bổ xung mất rất nhiều thời gian, việc thống kê số sách càng phức
tạp hơn. Nhất là việc tra cứu lại xảy ra thường xuyên các yêu cầu luôn thay đổi nên
người quản lý thực hiện xong cũng phải mất rất nhiều thời gian .
Với những yêu cầu và tính chất của công việc tra cứu và nhập sách như vậy,
việc đưa hệ thống vào sử dụng bằng máy tính là yêu cầu cấp thiết. Nó sẽ giải quyết
được các vấn đề nêu trên một cách tối ưu hiệu quả nhất.
Hệ thống tra cứu và nhập sách được xây dựng trên máy tính phải khắc phục
được nhược điểm của hệ thống cũ (hệ thống thủ công) giúp việc quản lý đơn giản dễ
dàng, chính xác, chặt chẽ, tiết kiệm thời gian & sức lao động .

1.2 Khảo sát hệ thống cũ
1.2.1. ưu điểm của hệ thống cũ
+ hệ thống làm việc đơn giản
+ công cụ và phương tiện rẻ tiền
+ ít phụ thuộc k...
BÁO CÁO MÔN:PTTKHT
ĐỀ TÀI :TRA CỨU VÀ NHẬP SÁCH THƯ VIỆN
GVHD: Trần Ngọc Lân
Nhóm thực hiên:
TRẦN THỊ THU OANH
TRẦN THỊ TUYẾT DIỆU
NGUYỄN Y BÌNH
PTTKHT tra cứu sách thư viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PTTKHT tra cứu sách thư viên - Người đăng: tuan199234567
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
PTTKHT tra cứu sách thư viên 9 10 529