Ktl-icon-tai-lieu

PTTKHT Website học tiếng anh trực tuyến

Được đăng lên bởi Thanh Nguyen
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 5953 lần   |   Lượt tải: 38 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC.............................................................................................................................1
DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT..............................................................................3
DANH MỤC CÁC BẢNG....................................................................................................4
DANH MỤC CÁC HÌNH.....................................................................................................5
LỜI CẢM ƠN.......................................................................................................................7
MỞ ĐẦU...............................................................................................................................8
1. Giới thiệu vấn đề nghiên cứu.........................................................................................8
2. Môi trường thực hiện nghiên cứu...................................................................................8
3. Cấu trúc của khóa luận...................................................................................................9
TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.................................................................................................10
1. Lý do chọn đề tài..........................................................................................................10
2. Nhiệm vụ của đề tài......................................................................................................11
3. Định hướng giải quyết..................................................................................................11
4. Cơ sở lý thuyết của đề tài.............................................................................................11
5. Công cụ thực hiện đề tài...............................................................................................12
CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HỆ THỐNG..............................................................................13
1.1 Khảo sát thực tế bài toán............................................................................................13
1.2 Mô tả Webiste khóa luận hướng tới...........................................................................14
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.............................................................................16
2.1 Phân tích hệ thống về chức năng................................................................................16
2.2 Phân tích hệ thống về dữ liệu.........................
MỤC LỤC
MỤC LỤC.............................................................................................................................1
DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT..............................................................................3
DANH MỤC CÁC BẢNG....................................................................................................4
DANH MỤC CÁC HÌNH.....................................................................................................5
LỜI CẢM ƠN.......................................................................................................................7
MỞ ĐẦU...............................................................................................................................8
1. Giới thiệu vấn đề nghiên cứu.........................................................................................8
2. Môi trường thực hiện nghiên cứu...................................................................................8
3. Cấu trúc của khóa luận...................................................................................................9
TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.................................................................................................10
1. Lý do chọn đề tài..........................................................................................................10
2. Nhiệm vụ của đề tài......................................................................................................11
3. Định hướng giải quyết..................................................................................................11
4. Cơ sở lý thuyết của đề tài.............................................................................................11
5. Công cụ thực hiện đề tài...............................................................................................12
CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HỆ THỐNG..............................................................................13
1.1 Khảo sát thực tế bài toán............................................................................................13
1.2 Mô tả Webiste khóa luận hướng tới...........................................................................14
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.............................................................................16
2.1 Phân tích hệ thống về chức năng................................................................................16
2.2 Phân tích hệ thống về dữ liệu.....................................................................................24
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG................................................................................26
3.1 Đặc tả các module trong chương trình.......................................................................26
3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu.................................................................................................30
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI.........................................................................37
4.1 Lựa chọn công cụ thực hiện đề tài..............................................................................37
4.2 Tổng quan về PHP và MySql.....................................................................................37
4.3 Cài đặt chương trình trên localhost............................................................................40
CHƯƠNG 5: GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH...................................................................42
5.1 Giao diện dành cho người dùng.................................................................................42
5.2 Giao diện dành cho người quản trị Website...............................................................48
KẾT LUẬN.........................................................................................................................55
1. Đánh giá kết quả...........................................................................................................55
PTTKHT Website học tiếng anh trực tuyến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PTTKHT Website học tiếng anh trực tuyến - Người đăng: Thanh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
PTTKHT Website học tiếng anh trực tuyến 9 10 569