Ktl-icon-tai-lieu

QHBTS Quảng Ninh giai đoạn 20112015 định hướng 2020

Được đăng lên bởi toctruongtinhyeu
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 765 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
––––––––––––––––––––––

TÓM TẮT

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TRẠM
THU PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG
TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2011 – 2015,
ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

Quảng Ninh, tháng 8 năm 2012
1|Page

MỤC LỤC
PHẦN I: MỞ ĐẦU.......................................................................................................4
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG QUY HOẠCH..............................................4
II. MỤC TIÊU CỦA QUY HOẠCH.............................................................................5
PHẦN II: HIỆN TRẠNG MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
QUẢNG NINH.............................................................................................................6
I. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG...................................6
1. Hiện trạng hệ thống vị trí trạm thu phát sóng thông tin di động...............................6
2. Hiện trạng công nghệ hệ thống trạm thu phát sóng thông tin di động......................6
3. Hiện trạng hạ tầng hệ thống trạm thu phát sóng thông tin di động...........................7
5. Hiện trạng phát triển thuê bao điện thoại di động.....................................................8
6. So sánh, đánh giá hiện trạng mạng thông tin di động tỉnh Quảng Ninh với một số
tỉnh, thành phố trong vùng.............................................................................................9
II. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG TRÊN
ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH.........................................................................................9
1. Kết quả đạt được........................................................................................................9
2. Tồn tại và hạn chế......................................................................................................9
3. Thời cơ.....................................................................................................................10
4. Thách thức................................................................................................................10
PHẦN III: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TRẠM THU PHÁT SÓNG THÔNG TIN
DI ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020....................11
I. QUAN ĐIỂM QUY HOẠCH..................................................................................11
II. MỤC TIÊU QUY HOẠCH.....................................................................................11
III. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TRẠM THU PHÁT SÓNG...





 !
 "#$$%"#$&'
( )*"#"#
Quảng Ninh, tháng 8 năm 2012
QHBTS Quảng Ninh giai đoạn 20112015 định hướng 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QHBTS Quảng Ninh giai đoạn 20112015 định hướng 2020 - Người đăng: toctruongtinhyeu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
QHBTS Quảng Ninh giai đoạn 20112015 định hướng 2020 9 10 364