Ktl-icon-tai-lieu

quá trình ngẫu nhiên

Được đăng lên bởi npcb2209
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 831 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Systems with Stochastic Inputs

A deterministic system transforms each input waveform X (t ,ξ i ) into
an output waveform Y (t ,ξ i ) = T [ X (t ,ξ i )] by operating only on the
time variable t. Thus a set of realizations at the input corresponding
to a process X(t) generates a new set of realizations {Y (t ,ξ )} at the
output associated with a new process Y(t).
Y (t, ξ i )

X (t, ξ i )
X (t )
⎯⎯
⎯→

T [⋅]

(t )
⎯Y⎯→
⎯

t

t

Our goal is to study the output process statistics in terms of the input
process statistics and the system function.
A stochastic system on the other hand operates on both the variables
t and ξ.
ξ.
Nguyễn Thị Hoàng Lan
Viện CNTT&TT ĐHBK HN

19

Deterministic Systems (Hệ thống tất định)

Memoryless Systems

Systems with Memory

Y ( t ) = g [ X ( t )]

Time-varying
systems

Time-Invariant
systems

Linear systems

Y ( t ) = L [ X ( t )]

Linear-Time Invariant
(LTI) systems
X (t )

Y (t ) =

h (t )

LTI system

=

+∞

∫ − ∞ h ( t − τ ) X (τ ) d τ
+∞

∫ − ∞ h (τ ) X ( t − τ ) d τ .

Nguyễn Thị Hoàng Lan
Viện CNTT&TT ĐHBK HN

20

Memoryless Systems:
The output Y(t) in this case depends only on the present value of the
input X(t). i.e.,
Y ( t ) = g { X ( t )}
(4-25)
Strict-sense
stationary input

Memoryless
system

Strict-sense
stationary output.

Wide-sense
stationary input

Memoryless
system

Need not be
stationary in
any sense.

X(t) stationary
Gaussian with
R (τ )

Memoryless
system

Y(t) stationary,but
not Gaussian with
R (τ ) = η R (τ ).
XY

XX

Nguyễn Thị Hoàng Lan
Viện CNTT&TT ĐHBK HN

XX

21

Theorem: If X(t) is a zero mean stationary Gaussian process, and
Y(t) = g[X(t)], where g (⋅) represents a nonlinear memoryless device,
then
R XY (τ ) = ηR XX (τ ), η = E{g ′( X )}.
(4-26)
Proof:
R XY (τ ) = E{ X ( t )Y ( t − τ )} = E [ X ( t ) g{ X ( t − τ )}]
= ∫ ∫ x1 g ( x 2 ) f X1X 2 (x1 , x 2 ) dx1dx 2

(4-27)

where X 1 = X ( t ), X 2 = X ( t − τ ) are jointly Gaussian random
variables, and hence
− x * A−1 x / 2
1
f X1X 2 ( x1 , x2 ) =
e
2π | A|

X = ( X 1 , X 2 )T ,

x = ( x1 , x2 )T

⎛ R (0) R (τ ) ⎞ ∆ *
A = E{ X X } = ⎜
= LL
⎟
⎝ R (τ ) R (0) ⎠
*

XX

XX

XX

XX

Nguyễn Thị Hoàng Lan
Viện CNTT&TT ĐHBK HN

22

where L is an upper triangular factor matrix with positive diagonal
entries. i.e.,
⎛ l11 l12 ⎞
L=⎜
⎟.
⎝ 0 l 22 ⎠

Consider the transformation
Z =∆ L−1 X = ( Z 1 , Z 2 ) T ,

so that

*

−1

z =∆ L−1 x = ( z1 , z 2 ) T
* −1

E {Z Z } = L E { X X }L
*

−1

* −1

= L AL

=I

and hence Z1, Z2 are zero mean independent Gaussian rando...
Nguyn Th Hoàng Lan
Vin CNTT&TT ĐHBK HN
19
Systems with Stochastic Inputs
A deterministic system transforms each input waveform into
an output waveform by operating only on the
time variable t. Thus a set of realizations at the input corresponding
to a process X(t) generates a new set of realizations at the
output associated with a new process Y(t).
),(
i
t
X
ξ
)],([),(
ii
t
X
T
t
Y
ξ
ξ
=
)},({
ξ
t
Y
Our goal is to study the output process statistics in terms of the input
process statistics and the system function.
A stochastic system on the other hand operates on both the variables t and ξ.
.
ξ
][
T
)(tX
)(tY
t
t
),(
i
tX
ξ
),(
i
tY
ξ
quá trình ngẫu nhiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quá trình ngẫu nhiên - Người đăng: npcb2209
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
quá trình ngẫu nhiên 9 10 747