Ktl-icon-tai-lieu

Quan hệ thực thể

Được đăng lên bởi Storm Phuong
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1526 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG II

Mô hình quan hệ thực thể

Hệ Cơ Sở Dữ Liệu

HCSDL

1

Nội dung
Mô hình quan hệ – thực thể ER
(Entity Relationship Model – ER Model)
Thực thể
Mối quan hệ
Thiết kế mô hình ER

2

Quá trình thiết kế CSDL
Hệ Cơ Sở Dữ Liệu

3

Mô hình quan hệ – thực thể
Mô hình quan hệ – thực thể ER
(Entity Relationship Model – ER Model) được
dùng để thiết kế CSDL ở mức khái niệm
(Conceptual data modeling)
Biểu diễn trừu tượng cấu trúc của CSDL
Mô hình ER như 1 công cụ để trao đổi ý tưởng
giữa nhà thiết kế và người dùng cuối trong giai
đoạn phân tích. Nó độc lập với DBMS và quá
trình hiện thực database.
4

Sơ đồ quan hệ – thực thể
Sơ đồ quan hệ thực thể (entity relationship
diagram - ERD) là biểu diễn hình ảnh của quan
hệ thực thể
Ba phần tử cơ bản:
•
•
•

Kiểu thực thể (Entity Type)
Mối quan hệ (Relationship)
Các thuộc tính (Attribute)

5

Ví dụ
Hệ Cơ Sở Dữ Liệu

6

Thực thể - Entity
Hệ Cơ Sở Dữ Liệu

Thực thể là đối tượng chính mà ta có thông tin về
chúng.
Thực thể có thể là
Một người như nhân viên, sinh viên,..
Một nơi chốn như thành phố, đất nước,..
Một sự kiện như đấu giá, thi ...
Một khái niệm như môn học, tài khoản,…
7

Cách đặt tên và ký hiệu
Mỗi kiểu thực thể phải có một tên gọi, nên là
danh từ và viết chữ hoa.
Thể hiện (instance) là một trường hợp cụ thể
của kiểu thực thể: Nguyễn văn A
Ký hiệu của các kiểu thực thể

EMPLOYEE

DEPENDENT

Kiểu thực thể mạnh
8

Kiểu thực thể yếu

Thực thể
Thực thể chỉ có một thể hiện ???
Báo cáo chi phí có nhiều báo cáo rút ra từ
CSDL, nó có là thực thể ???

9

Ví dụ kiểu thực thể mạnh/yếu

Dependent_Name
Employee_ID

BirthDate

Employee_Name

EMPLOYEE

Has

10

DEPENDENT

Kiểu thực thể kết hợp
Associative entity type
Hệ Cơ Sở Dữ Liệu

Là một kiểu thực thể dùng liên kết một hay
nhiều kiểu thực thể và có chứa thêm một số
thuộc tính riêng biệt của mối liên kết này

STUDENT

Certificate_ID

CERTIFICATE

COURSE

Completed Date
11

Kiểu thực thể kết hợp

Customer_ID

Date

Customer_Name

CUSTOMER

Vendor_ID
Address

Shipment_No

Shipment

12

VENDOR

Thuộc tính - attribute
Hệ Cơ Sở Dữ Liệu

Mỗi kiểu thực thể có 1 số thuộc tính.
Thuộc tính là đặc tính của 1 kiểu thực thể hay 1
mối liên kết.
Ví dụ: kiểu thực thể STUDENT có các thuộc tính
như Student_ID, Student_Name, Address, Major.
STUDENT Student_ID, Student_Name,…

13

Các kiểu thuộc tính
Thuộc tính đơn (simple attribute): là thuộc tính
không thể phân nhỏ được.
Ví dụ: Color, Weight, HorsePower
Thuộc tính phức hợp (composite attribute): là
thuộc tính có thể phân thành ...
HCSDL
H Cơ S D Liu
1
CHƯƠNG II
Mô hình quan h thc th
Quan hệ thực thể - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan hệ thực thể - Người đăng: Storm Phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Quan hệ thực thể 9 10 254