Ktl-icon-tai-lieu

quản lí món ăn

Được đăng lên bởi 012vunguyen
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại Học Hải Phòng
Khoa Công Nghệ Thông Tin

Bài Tập Lớn Môn: Chuyên đề 1.
ĐỀ TÀI: Quản lí thông tin món ăn.

Giảng viên hướng dẫn: Đặng Quốc Hùng.

Nhóm thực hiện:

Nguyễn Thị Hiển.
Đỗ Kim Oanh.

MỤC LỤC

I.

Phân tích yêu cầu đề tài.
1. Mục đích của đề tài.

Thiết kế chương trình quản lý thông tin món ăn, thông qua chương trình người
dùng có thể tìm hiểu về thông tin của các món ăn như: tên món ăn, nguyên liệu, cách
làm và phong cách ăn.
Thông qua chương trình người quản lí quản lí các thông tin của món ăn thông qua
các thao tác: thêm, sửa, xóa các thông tin của món ă.
2. Yêu cầu đề tài.

Chương trình viết ra cần đạt được các yêu cầu:
Thêm thông tin món ăn.
Sửa thông tin món ăn.
Xóa thông tin món ăn.
Tìm kiếm món ăn.
3. Đối tượng tham gia hệ thống.
-

Có hai đối tượng chính tham gia tương tác với hệ thống là: người dùng và người
quản lí hệ thống.



Người dùng: là người có nhu cầu tìm kiếm thông tin cần thiết về món ăn thông
qua hệ thống. Vì vậy chương trình cần đạt được các yêu cầu:
Hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết về món ăn: tên món, cách làm, nguyên liệu chế
biến,phong cách ăn.
Cung cấp chức năng tìm kiếm món ăn cho người dùng.
Người quản lí: là người quản lí toàn bộ hệ thống chương trình. Người quản lí còn
được gọi là Admin sẽ sử dùng UserName và Pass để đăng nhập vào hệ thống quản
lí của chương trình. Admin được cấp quyền thực hiện thao tác sau:
- Đăng nhập vào hệ thống của chương trình thực hiện các thao tác thêm, sửa,
xóa thông tin các món ăn trong hệ thống cơ sở dữ liệu.

II.

Phân tích thiết kế chương trình.
1. Biểu đồ Use Case tổng quát.

Người dùng
quản lí

Hình 1: Biểu đồ Use Case tổng quát.
Biểu đồ Use Case tổng quát cho thấy được các chức năng chính của chương trình,
các đối khi tham gia chương trình được phép thực hiện các chức năng cụ thể trong quyền
hạn cho phép. Cụ thể:
Người dùng chỉ được phép tìm kiếm món ăn để biết được thông tin cụ thể của món
ăn đó.
Người quản lí ngoài việc được coi như một người dùng. Người quản lí còn có
quyền đăng nhập vào hệ thống chương trình và thực hiện thao tác thêm, sửa xóa thông tin
món ăn.
2. Thiết kế cơ sở dữ liệu.

Đề tài sử dụng SQL 2012 để lưu trữ cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liêu của chương trình
bao gồm 3 bảng chính:
-

Bảng DangNhap gồm các trường:
UserName: chứa thông tin về tên tài khoản đăng nhập. Nó là khóa chính trong
bảng DangNhap.
Pass: chứa thông tin về mật khẩu đăng nhập.

Hình 2. Mô hình liên kết cơ sở dữ liệu.
-

Bảng LoaiMonAn gồm các trường:
LoaiMon: chứa thông tin về loại củ...
Trường Đại Học Hải Phòng
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Bài Tập Lớn Môn: Chuyên đề 1.
ĐỀ TÀI: Quản lí thông tin món ăn.
Giảng viên hướng dẫn: Đặng Quốc Hùng.
Nhóm thực hiện: Nguyễn Thị Hiển.
Đỗ Kim Oanh.
quản lí món ăn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản lí món ăn - Người đăng: 012vunguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
quản lí món ăn 9 10 185