Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN LÍ VÀ DUY TRÌ HỆ ĐIỀU HÀNH MICROSOFT WINDOWS SERVER2003

Được đăng lên bởi thanhtu_722
Số trang: 580 trang   |   Lượt xem: 3151 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUẢN LÝ VÀ DUY TRÌ
HỆ ĐIỀU HÀNH
MICROSOFT
WINDOWS SERVER
2003

QUẢN LÝ VÀ DUY TRÌ HỆ ĐIỀU HÀNH MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003

MỤC LỤC
PHẦN 1

QUẢN LÝ VÀ DUY TRÌ HỆ ĐIỀU HÀNH ................... 6

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS SERVER 2003 CỦA
MICROSOFT.................................................................................................................... 7
HỌ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS SERVER 2003...................................................... 8
CÀI ĐẶT WINDOWS SERVER 2003........................................................................ 15
CẤU HÌNH WINDOWS SERVER 2003 .................................................................... 32
TẠO MÁY CHỦ QUẢN TRỊ MIỀN........................................................................... 35
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ACTIVE DIRECTORY.......................................... 46
TỔNG KẾT .................................................................................................................. 54
BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................. 54
CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP............................................................................................. 55
CÁC KỊCH BẢN TÌNH HUỐNG ............................................................................... 57
CHƯƠNG 2: QUẢN TRỊ HỆ ĐIỀU HÀNH MICROSOFT WINDOWS SERVER
2003................................................................................................................................... 58
SỬ DỤNG MICROSOFT MANAGEMENT CONSOLE (MMC) ............................. 60
QUẢN TRỊ MÁY CHỦ BẰNG “REMOTE DESKTOP FOR ADMINISTRATION”
(MÀN HÌNH QUẢN TRỊ TỪ XA).............................................................................. 73
SỬ DỤNG REMOTE ASSISTANCE ......................................................................... 82
TỔNG KẾT .................................................................................................................. 88
BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................. 89
CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP............................................................................................. 90
CÁC KỊCH BẢN TÌNH HUỐNG ............................................................................... 91
CHƯƠNG 3: GIÁM SÁT HỆ ĐIỀU HÀNH MICROSOFT WINDOWS SERVER
2003........................................................................................................
QUN LÝ VÀ DUY TRÌ
H ĐIU HÀNH
MICROSOFT
WINDOWS SERVER
2003
QUN LÝ VÀ DUY TRÌ H ĐIU HÀNH MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003
QUẢN LÍ VÀ DUY TRÌ HỆ ĐIỀU HÀNH MICROSOFT WINDOWS SERVER2003 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN LÍ VÀ DUY TRÌ HỆ ĐIỀU HÀNH MICROSOFT WINDOWS SERVER2003 - Người đăng: thanhtu_722
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
580 Vietnamese
QUẢN LÍ VÀ DUY TRÌ HỆ ĐIỀU HÀNH MICROSOFT WINDOWS SERVER2003 9 10 43