Ktl-icon-tai-lieu

quản lý bán hàng

Được đăng lên bởi Hoanghieu Htcmupro
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 802 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài Thực Hành Số 2

CSDL QUẢN LÝ BÁN HÀNG
Tạo Database với tên QLBanHang.MDB
Câu 1: Tạo cấu trúc các Table như sau:
a. NHANVIEN (Nhân Viên)
Field Name

MaNV

Data Type
Text

Field Size
6

HoNV
TenNV
GioiTinh
NgaySinh
DiaChi
DienThoai

Text
Text
Yes/No
Date/Time
Text
Text

30
12

b. KHACHANG
Field Name

Format
>[Blue]

Required
Yes
Yes
Yes

Short Date

Yes

Format
>[Blue]

Required
Yes

50
10

(Khách hàng)

MaKH

Data Type
Text

Field Size
6

HoTenKH
DiaChi
DienThoai

Text
Text
Text

40
50
10

Yes

c. HOADON (Hóa Đơn)
Field Name

MaHD

Data Type
Number

Field Size
Long Integer

MaKH
MaNV
NgayLapHD
NgayNhanHang

Text
Text
Date/time
Date/time

6
6

Format

Required
Yes
Yes

Short Date
Short Date

d. SANPHAM (Sản Phẩm)
Field Name

MaSP
TenSP
DonViTinh
DonGia

Data Type
Text
Text
Text
Number

e. CHITIETHD
Field Name

Field Size
6
50
10
Double

Format
>[red]

Required
Yes
Yes
Decimal place 2
Validation rule >0
Validation Text “Phải là số
dương”

(Chi tiết Hóa Đơn)
Field Size

MaHD

Data Type
Number

MaSP

Text

6

SoLuong

Number

Integer

Format
Long Integer
>[red]

LoopKup từ bảng HoaDon
Required Yes
LoopKup từ bảng SanPham
Required Yes
Validation rule >0
Validation Text “Phải là số
dương”

Lưu ý: Các Khóa chính trong bảng là in đậm và gạch dưới

Trường CĐBC Công Nghệ & QT Doanh Nghiệp - Ban THCN

Lớp: KTTH

Trang 1

Bài Thực Hành Số 2

Câu 2: Thiết lập mối quan hệ (Relationships) cho các bảng như hình sau:

Câu 3: Nhập liệu cho các bảng như sau: (nhập bên mối quan hệ 1 trước). Thứ tự nhập là:
a- Bảng: KHACHHANG
MaKH

HoTenKH

Diachi

B145 Cửa Hàng số 2 Q4

20 Trần Phú Q2

D100 Công Ty Cổ Phần Đầu tư 22 Ngô Quyền Q5

DienThoai
86547893
86123564

L010 Cửa Hàng Bách Hóa Q1 155 Trần Hưng Đạo 85456123
S001 Công Ty XNK Hoa Hồng 123 Trần Phú

8356423

S002 Công Ty VHP Tân Bình

8554545

10 Lý thường Kiệt

b- Bảng:NHANVIEN
MaNV

HoNV

TenNV GioiTinh NgaySinh

DiaChi

DienThoai

1

Lê văn

Tám

Nam

12/10/1965 45 Trần Phú

2

Trần thị

Lan

Nữ

20/10/1970 15 Nguyễn Trãi Q5

3

Tạ thành

Tâm

Nam

10/12/1965 20 Võ thị Sáu

4

Ngô Thanh Sơn

Nam

20/12/1950 122 Trần Phú

5

Lê thị

Nữ

10/10/1970 25 Ngô Quyền

Thủy

c- Bảng:HOADON
1 S001 1

28/06/1999

10/07/1999

2 L010 2

29/06/1999

12/07/1999

3 S002 1

04/07/1999

12/07/1999

4 B145 4

05/07/1999

10/07/1999

5 D100 3

06/07/1999

20/07/1999

6 S001 2

07/07/1999

21/07/1999

d- Bang:SANPHAM
TenSP

85656666
97654123

e- Bảng: CHITIETHD

MaHD MaKH MaNV NgayLapHD NgayNhanHang

MaSP

86452345

MaHD MaSP SoLuong
1 B01...
Bài Thực Hành Số 2
CSDL QUẢN LÝ BÁN HÀNG
Tạo Database với tên QLBanHang.MDB
Câu 1: Tạo cấu trúc các Table như sau:
a. NHANVIEN (Nhân Viên)
Field Name Data Type Field Size Format Required
MaNV
Text 6 >[Blue] Yes
HoNV Text 30 Yes
TenNV Text 12 Yes
GioiTinh Yes/No
NgaySinh Date/Time Short Date Yes
DiaChi Text 50
DienThoai Text 10
b. KHACHANG (Khách hàng)
Field Name Data Type Field Size Format Required
MaKH
Text 6 >[Blue] Yes
HoTenKH Text 40 Yes
DiaChi Text 50
DienThoai Text 10
c. HOADON (Hóa Đơn)
Field Name Data Type Field Size Format Required
MaHD
Number Long Integer Yes
MaKH Text 6 Yes
MaNV Text 6
NgayLapHD Date/time Short Date
NgayNhanHang Date/time Short Date
d. SANPHAM (Sản Phẩm)
Field Name Data Type Field Size Format Required
MaSP
Text 6 >[red] Yes
TenSP Text 50 Yes
DonViTinh Text 10
DonGia Number Double Decimal place 2
Validation rule >0
Validation Text “Phải là số
dương”
e. CHITIETHD (Chi tiết Hóa Đơn)
Field Name Data Type Field Size Format
MaHD
Number Long Integer LoopKup từ bảng HoaDon
Required Yes
MaSP
Text 6 >[red] LoopKup từ bảng SanPham
Required Yes
SoLuong Number Integer Validation rule >0
Validation Text “Phải là số
dương”
Lưu ý: Các Khóa chính trong bảng là in đậm và gạch dưới
Trường CĐBC Công Nghệ & QT Doanh Nghiệp - Ban THCN Lớp: KTTH
Trang 1
quản lý bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản lý bán hàng - Người đăng: Hoanghieu Htcmupro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
quản lý bán hàng 9 10 466