Ktl-icon-tai-lieu

Quản Lý Bán Hàng Máy Tính

Được đăng lên bởi tran-van-phuc
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1548 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1-

Đề tài: Hoạt động mua bán thiết bị máy tính
1.Kế hoạch phỏng vấn
Người được hỏi: Bùi Văn Kiên
Địa chỉ: Cửa hàng máy tính

Người phỏng vấn: Nhóm 12
Thời gian hẹn
Thời điểm bắt đầu: 8h20’
Thời điểm kết thúc: 9h
Đối tượng:
Các yêu cầu đòi hỏi:
- Đối tượng được hỏi là nhân viên Người được hỏi là nhân viên làm việc
trong cửa hàng
trong cửa hang gồm có nhân viên làm
- Dữ liệu cần thu thập là công việc việc ở vị trí nhập hàng bán hàng biết rõ
nhập hàng và bán hàng diễn ra như về công việc mình đang làm
thế nào gồm các khâu nào
- Cần thoả thuận dữ liệu phải đúng
với hoạt động thực tế
Chương trình:
Ước lượng thời gian:
- Giới thiệu.
1 phút
- Tổng quan về dự án.
2 phút
- Tổng quan về phỏng vấn.
1 phút
Chủ đề sẽ đề cập:vấn đề nhập hang và bán 2 phút
hàng
Xin phép được ghi âm.
5 phút
Chủ đề 1: Câu hỏi 1 : Với điều kiên nào 10 phút
thì các chị bảo hành cho khách ?
trả lời : Chúng tôi se bảo hành cho
khách khi khách phiếu giao hàng
Câu hỏi 2 :thế tại sao không phải là
phiếu bảo hành
trả lời : bởi vì phiếu giao hàng của chúng
tôi co kèm theo phiếu bảo hànhcủa chúng
tôi
Chủ đề 2 : câu hỏi: quá trình mua và bán 3 phút
hàng của cửa hàng diễn ra như thế nào
trả lời : như mô tả bài toán
trong bài
Tổng hợp các nội dung chính ý kiến của 5 phút
người được hỏi :

2-

Kết thúc (thoả thuận)

1 phút
(Dự kiến tổng cộng:30 phút )

2.Lưu đồ công việc
Dự
án: :QUẢN

Tiểu dự án:QUẢN LÝ MUA BÁN THIẾT BỊ MÁY

Trang

TÍNH

LÝ MUA
BÁN THIẾT
BỊ MÁY
TÍNH

Loại: lưu đồ
Thủ kho

Nhiệm vụ:BÁN HÀNG
Người quản lý

Ngày:18/3/2006
Bên ngoài

3Lập báo giá (T1)
(D5)
bảng báo giá
(D3)
phiếu nhập
hàng
nhận đơn đặt hàng
của khách (T2)

Giao hàng
(T4)

(D4)
sổ nhập
kho

Khách hàng

(D13)
sổ xuất kho

Tiếp nhận , kiểm
tra hàng trong
kho(T3)
(D6)
phiếu xuất hàng

(D7)
Phiếu giao hàng

Thanh toán(T5)

3.Phiếu phỏng vấn
Dự án: QUẢN LÍ MUA BÁN THIẾT

Tiểu dự án: Quản lý bán hàng

BỊ MÁY TÍNH

Người được hỏi: Bùi Văn Kiên

Ngày: 11/05/06
Người hỏi: Nhóm 12
Câu hỏi
Ghi chú
Câu 1: Hoạt động bán hàng diễn ra Trả lời: Cửa hang sẽ lập ra bảng báo giá cho
như thế nào?
các thiết bị .Khi khách hàng có yêu cầu
muốn mua hàng thì sẽ xem thông tin bảng

4-

báo giá và viết đơn đặt hàng.
Câu 2: Khi lập bảng báo giá thì cửa Trả lời: Có.Khi lập bảng báo giá thì cửa
hang có tham khảo giá trên thị hàng sẽ căn cứ vào phiếu nhập hàng từ nhà
trường không?
cung cấp để biết giá nhập hàng về sau đó
tham khảo thêm giá trên thị trường để lập
bảng báo giá phù hợp.
Đánh giá chung:
-Câu hỏi ngắn để dễ trả lời.
-Câu trả lời còn chưa đ...
1 -
Đề tài: Hoạt động mua bán thiết bị máy tính
1.Kế hoạch phỏng vấn
Người được hỏi: Bùi Văn Kiên Người phỏng vấn: Nhóm 12
Địa chỉ: Cửa hàng máy tính Thời gian hẹn
Thời điểm bắt đầu: 8h20’
Thời điểm kết thúc: 9h
Đối tượng:
- Đối tượng được hỏi nhân viên
trong cửa hàng
- Dữ liệu cần thu thập công việc
nhập hàng bán hàng diễn ra như
thế nào gồm các khâu nào
- Cần thoả thuận dữ liệu phải đúng
với hoạt động thực tế
Các yêu cầu đòi hỏi:
Người được hỏi nhân viên làm việc
trong cửa hang gồm nhân viên làm
việc vị trí nhập hàng bán hàng biết
về công việc mình đang làm
Chương trình:
- Giới thiệu.
- Tổng quan về dự án.
- Tổng quan về phỏng vấn.
Chủ đề sẽ đề cập:vấn đề nhập hang và bán
hàng
Xin phép được ghi âm.
Chủ đ 1: Câu hỏi 1 : Với điều kiên nào
thì các chị bảo hành cho khách ?
trả lời : Chúng i se bảo hành cho
khách khi khách phiếu giao hàng
u hỏi 2 :thế tại sao không phải
phiếu bảo hành
trả lời : bởi phiếu giao hàng của chúng
tôi co kèm theo phiếu bảo hànhcủa chúng
tôi
Chủ đề 2 : câu hỏi: qtrình mua bán
hàng của cửa hàng diễn ra như thế nào
trả lời : như tả bài toán
trong bài
Tổng hợp c nội dung chính ý kiến của
người được hỏi :
Ước lượng thời gian:
1 phút
2 phút
1 phút
2 phút
5 phút
10 phút
3 phút
5 phút
Quản Lý Bán Hàng Máy Tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản Lý Bán Hàng Máy Tính - Người đăng: tran-van-phuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Quản Lý Bán Hàng Máy Tính 9 10 781