Ktl-icon-tai-lieu

quản lý bán sách

Được đăng lên bởi tuananh-k56a2-tt-khtn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 408 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Page |1

Đề tài : Quản lý bán sách

Page |2

MỤC LỤC
Contents
Contents...........................................................................................................................................2
1. Mô tả bài toán nghiệp vụ ( Chức năng )......................................................................................3
1.1 Hoạt động của nhà sách........................................................................................................3
1.2 Hồ sơ dữ liệu .........................................................................................................................3
2 . Mô hình nghiệp vụ......................................................................................................................4
2.1 Biểu đồ hoạt động..................................................................................................................4
2.2 Biểu đồ phân rã chức năng....................................................................................................5
2.3 Ma trận thực thể chức năng...................................................................................................7
2.4 Biểu đồ luồng dữ liệu.............................................................................................................7
2.4.1 Biểu đồ ngữ cảnh............................................................................................................7
2.4.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 (Đỉnh)...............................................................................8
2.4.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2...........................................................................................8
2.5 Mô tả tiến trình.......................................................................................................................9
2.6 Mô hình E – R......................................................................................................................11
2.6.1 Các thực thể......................................................................................................................11
2.6.2 Xác định mối quan hệ giữa các thực thể.......................................................................12
2.7 Mô hình quan hệ..................................................................................................................12
2.8 Mô hình dữ liệu vật lý...........................................................................................................14
3 . Đánh giá hệ thống q...
P a g e | 1
Đ tài : Qu n n sách
quản lý bán sách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản lý bán sách - Người đăng: tuananh-k56a2-tt-khtn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
quản lý bán sách 9 10 471