Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý các tập tin

Được đăng lên bởi duytam1977
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1847 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quản lý các tập tin
Di chuyển / liệt kê các tập tin

Nội dung các tập tin

Tập tin và thư mục

cat file

xuất hiện nội dung của tập tin file trên màn
hình ở dạng mã ASCII

more file

xuất hiên nội dung của tập tin file trên màn
hình theo chế độ từng trang một : ấn phím
« Enter » để xuống 1 dòng ; ấn phím « Space »
để sang thêm 1 trang ; ấn phím « q » để thoắt.

chuyển tên thưmục1 thành thưmục2

less file

mv file thưmục

chuyển tập tin file vào thư mục
thưmục

« less » giống như « more », nhưng cho phép
dùng phím [Page Down]

head -n file

xuất hiện số n dòng đầu tiên của tập tin file

mv file1 thưmục/file2

chuyển file1 vào thư mục thưmục đồng
thời đổi tên tập tin thành file2

tail -n file

xuất hiện số n dòng cuối cùng của file

vi file

soạn tập tin file dùng trình soạn vi

mkdir thưmục

tạo ra thư mục thưmục

nano file

soạn tập tin file dùng trình soạn nano

gedit file

soạn tập tin file dùng trình soạn gedit

grep chuỗi file

xuất hiện các dòng chứa nội dung chuỗi trong
tập tin file

pwd

hiển lên tên thư mục đang làm việc với

cp file1 file2

chép file1 sang file2

cd

di chuyển sang thư mục « /home/người_dùng »

cp file /thưmục

chép file vào thư mục « thưmục »

cd ~/Desktop di chuyển sang thư mục
« /home/người_dùng/Desktop »

cp -r thưmục1 thưmục2
rsync -a thưmục1 thưmục2

chép toàn bộ nội dung của thư mục
« thưmục1 » sang thư mục « thưmục2 »

cd ..

di chuyển sang thư mục cha (ngay trên thư mục hiện
hành)

mv file1 file2

chuyển tên tập tin file1 thành tên file2

mv thưmục1 thưmục2

cd /usr/apt

di chuyển sang thư mục « /usr/apt »

ls -l Thưmục liệt kê danh mục tập tin trong thư mục Thưmục một
dir -l Thưmục cách chi tiết
ls -a
dir -a

liệt kê tất cả các tập tin, kể cả các tập tin ẩn (thường
có tên bắt đầu bằng một dấu chấm)

ls -d
dir -d

liệt kê tên các thư mục nằm trong thư mục hiện hành

ls -t
dir -d

xếp lại các tập tin theo ngày đã tạo ra, bắt đầu bằng
những tập tin mới nhất

rm file

xóa bỏ tập tin file trong thư mục hiện
hành

ls -S
dir -S

xếp lại các tập tin theo kích thước, từ to nhất đến nhỏ
nhất

rmdir thưmục

xóa bỏ thư mục trống mang tên thưmục

ls -l | more

liệt kê theo từng trang một, nhờ tiện ích « more »

rm -rf thưmục

xóa bỏ thư mục mang tên thưmục với
tất cả các tập tin trong đó (force)

ln -s file liênkết

tạo ra một liên kết mang tên liênkết đến
tập tin file (nối tắt)

find thưmục -name file

tìm tập tin mang tên file trong thư mục
thưmục kể cả trong các thư mục con

diff file1 file2

so sánh nội dung của 2 tập tin hoặc củ...
Di chuyển / liệt kê các tập tin
pwd hiển lên tên thư mục đang làm việc với
cd di chuyển sang thư mục « /home/người_dùng »
cd ~/Desktop di chuyển sang thư mục
« /home/người_dùng/Desktop »
cd .. di chuyển sang thư mục cha (ngay trên thư mục hiện
hành)
cd /usr/apt di chuyển sang thư mục « /usr/apt »
ls -l Thưmục
dir -l Thưmục
liệt kê danh mục tập tin trong thư mục Thưmục một
cách chi tiết
ls -a
dir -a
liệt kê tất cả các tập tin, kể cả các tập tin ẩn (thường
có tên bắt đầu bằng một dấu chấm)
ls -d
dir -d
liệt kê tên các thư mục nằm trong thư mục hiện hành
ls -t
dir -d
xếp lại các tập tin theo ngày đã tạo ra, bắt đầu bằng
những tập tin mới nhất
ls -S
dir -S
xếp lại các tập tin theo kích thước, từ to nhất đến nhỏ
nhất
ls -l | more liệt kê theo từng trang một, nhờ tiện ích « more »
Quyền truy cập tập tin
chown tênngườidùng file xác định người chủ của tập tin file
người dùng mang tên
« tênngườidùng »
chown -R tênngườidùng
thưmục
xác định người chủ của thư mục
thưmục, kể cả các thư mục con (-R) là
người dùng « tênngườidùng »
chgrp nhóm file chuyển tập tin file thành sở hữu của
nhóm người dùng mang tên nhóm
chmod u+x file giao (+) quyền thực hiện (x) tập tin file
cho người dùng (u)
chmod g-w file rút (-) quyền ghi (w) file của nhóm (g)
chmod o-r file rút (-) quyền đọc (r) tập tin file của
những người dùng khác (o)
chmod a+rw file giao (+) quyền đọc (r) và ghi (w) file
cho mọi người (a)
chmod -R a+rx thưmục giao (+) quyền đọc (r) và vào bên
trong thư mục (x) thưmục, kể cả tất cả
các thư mục con của nó (-R), cho tất
cả mọi người (a)
Quản lý các tập tin
Tập tin và thư mục
cp file1 file2 chép file1 sang file2
cp file /thưmục chép file vào thư mục « thưmục »
cp -r thưmục1 thưmục2
rsync -a thưmục1 thưmục2
chép toàn bộ nội dung của thư mục
« thưmục1 » sang thư mục « thưmục2 »
mv file1 file2 chuyển tên tập tin file1 thành tên file2
mv thưmục1 thưmục2 chuyển tên thưmục1 thành thưmục2
mv file thưmục chuyển tập tin file vào thư mục
thưmục
mv file1 thưmục/file2 chuyển file1 vào thư mục thưmục đồng
thời đổi tên tập tin thành file2
mkdir thưmục tạo ra thư mục thưmục
mkdir -p thưmục1/thưmục2 tạo ra thư mục cha thưmục1 và thư mục
con thưmục2 cùng lúc
rm file xóa bỏ tập tin file trong thư mục hiện
hành
rmdir thưmục xóa bỏ thư mục trống mang tên thưmục
rm -rf thưmục xóa bỏ thư mục mang tên thưmục với
tất cả các tập tin trong đó (force)
ln -s file liênkết tạo ra một liên kết mang tên liênkết đến
tập tin file (nối tắt)
find thưmục -name file tìm tập tin mang tên file trong thư mục
thưmục kể cả trong các thư mục con
diff file1 file2 so sánh nội dung của 2 tập tin hoặc của
2 thư mục
Tờ ghi nhớ
ubuntu
GNU / Linux
Bản gốc : 08/2006
Bản dịch : 01/2007
Nội dung các tập tin
cat file xuất hiện nội dung của tập tin file trên màn
hình ở dạng mã ASCII
more file xuất hiên nội dung của tập tin file trên màn
hình theo chế độ từng trang một : ấn phím
« Enter » để xuống 1 dòng ; ấn phím « Space »
để sang thêm 1 trang ; ấn phím « q » để thoắt.
less file « less » giống như « more », nhưng cho phép
dùng phím [Page Down]
head -n file xuất hiện số n dòng đầu tiên của tập tin file
tail -n file xuất hiện số n dòng cuối cùng của file
vi file soạn tập tin file dùng trình soạn vi
nano file soạn tập tin file dùng trình soạn nano
gedit file soạn tập tin file dùng trình soạn gedit
grep chuỗi file xuất hiện các dòng chứa nội dung chuỗi trong
tập tin file
grep -r chuỗi
thưmục
tìm nội dung chuỗi trong tất cả các tập tin
trong thư mục mang tên thưmục
lệnh > file ghi kết quả của lệnh lệnh trong tập tin file
lệnh >> file bổ sung kết quả của lệnh lệnh ở phần cuối của
tập tin file
Nén và giải nén tập tin
tar xvf archive.tar giải phóng các tập tin có trong tập tin
« archive.tar », đồng thời hiển thị các tên
tập tin
tar xvfz archive.tar.gz giải nén các tập tin có trong tập tin
« archive.tar.gz » dùng « gzip » và « tar »
tar jxvf archive.tar.bz2 giải nén các tập tin có trong tập tin
« archive.tar.bz2 » dùng « bzip » và
« tar »
tar cvf archive.tar file1
file2
tạo ra một tập tin archive.tar chứa các tập
tin file1, file2
tar cvfz archive.tar.gz
thưmục
tạo một tập tin « archive.tar.gz » dùng
« gzip » để chứa toàn bộ thư mục thưmục
gzip file.txt tạo tập tin nén « file.txt.gz »
gunzip file.txt.gz giải nén tập tin « file.txt »
bzip2 file.txt tạo tập tin nén « file.txt.bz2 »
bunzip2 file.txt.bz2 giải nén tập tin « file.txt »
Quản lý các tập tin - Trang 2
Quản lý các tập tin - Người đăng: duytam1977
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quản lý các tập tin 9 10 290