Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý điểm trường THPT Lý Tự Trọng

Được đăng lên bởi truong_huynh85
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 14180 lần   |   Lượt tải: 201 lần
MỞ ĐẦU
Xã hội ngày càng phát triển thì khoa học ngày càng tiên tiến, hiện đại. Đòi hỏi phải
có đội ngũ con người có trình độ và tay nghề cao để tiếp thu những khoa học mới đó.
Ngày nay, với sự bùng nổ của ngành công nghệ thông tin (CNTT), hầu hết các ngành
đều sử dụng Tin học vào công việc tự động hóa sản xuất kinh doanh và quản lý để
giảm bớt khối lượng lưu trữ thông tin bằng thủ công. Giảm bớt thời gian và nâng cao
hiệu quả, chất lượng trong công tác quản lý mà đặc biệt là trong quản lý giáo dục.
Với đề tài: “Quản lý điểm trường Trung Học Phổ Thông Lý Tự Trọng” là một
trong những bài toán quản lý có tính chất ứng dụng trong thực tế cao. Nếu giải quyết
triệt để được mọi vấn đề thì việc ứng dụng phần mềm sẽ cải thiện được đáng kể những
khó khăn của phương pháp quản lý thủ công như hiện nay: hệ thống sổ sách cồng
kềnh, khó khăn trong việc tìm kiếm và tra cứu thông tin, tốn nhiều thời gian, thậm chí
còn gây ra những nhầm lẫn không đáng có trong quá trình nhập và xử lý thông tin .
Được sự đồng ý của Học Viện, Khoa, em chon đề tài: “Quản lý điểm trường
Trung Học Phổ Thông Lý Tự Trọng”. Nhằm mục đích tìm hiểu, củng cố kiến thức
đã học và hy vọng giải quyết được phần nào những khó khăn trong việc quản lý điểm
thủ công hiện tại
Đề tài gồm 4 phần:
Phần I: Tổng quan về đề tài
Phần II: Khảo sát hệ thống
Phần III: Phân tích thiết kế thành phần dữ liệu
Phần IV: Phân tích thiết kế thành phần xử lý
Em xin chân thành cảm ơn sự tận tình giúp đỡ của thầy Ths: Cao Mạnh Hùng và các thầy
cô giáo trong khoa CNTT, các bạn trong lớp D08THH4 đã động viên, giúp đỡ và tạo mọi điều
kiện thuận lợi nhất để em có thể hoàn thành đề tài của mình. Vì khả năng và thời gian còn hạn
chế nên quá trình phân tích thiết kế, cài đặt chương trình quản lý còn chưa tối ưu và không thể
tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em rất mong nhận được sự góp ý, bổ sung của các thầy cô
giáo và các bạn để chương trình thêm hoàn thiện.
Nha Trang, ngày 8 tháng 4 năm 2010
Sinh viên thực hiện
Trần Thị Trung Thủy

MỤC LỤC
Mở đầu

Trang

1.3. Yêu cầu của đề tài................................................................................................8
2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của trường THPT Lý Tự Trọng:.................9
Năm 1947, tại thành phố biển Nha Trang, trường THPT Lý Tự Trọng ra đời với tên
gọi ban đầu là trường Trung học Nha Trang (College de Nha Trang) ..........................9
2.5.2. Nhược điểm của hệ thống cũ:...............................................................................
MỞ ĐẦU
Xã hội ngày càng phát triển thì khoa học ngày càng tiên tiến, hiện đại. Đòi hỏi phải
đội ngũ con người trình độ tay nghề cao để tiếp thu những khoa học mới đó.
Ngày nay, với sự bùng nổ của ngành công nghệ thông tin (CNTT), hầu hết các ngành
đều sử dụng Tin học vào công việc tự động hóa sản xuất kinh doanh quản để
giảm bớt khối lượng lưu trữ thông tin bằng thủ ng. Giảm bớt thời gian nâng cao
hiệu quả, chất lượng trong công tác quản lý mà đặc biệt là trong quản lý giáo dục.
Với đề tài: “Quản điểm trường Trung Học Phổ Thông Tự Trọng” một
trong những bài toán quản tính chất ứng dụng trong thực tế cao. Nếu giải quyết
triệt để được mọi vấn đề thì việc ứng dụng phần mềm sẽ cải thiện được đáng kể những
khó khăn của phương pháp quản thủ công như hiện nay: hệ thống sổ sách cồng
kềnh, khó khăn trong việc tìm kiếm tra cứu thông tin, tốn nhiều thời gian, thậm chí
còn gây ra những nhầm lẫn không đáng có trong quá trình nhập và xử lý thông tin .
Được sự đồng ý của Học Viện, Khoa, em chon đề tài: Quản điểm trường
Trung Học Phổ Thông Tự Trọng”. Nhằm mục đích tìm hiểu, củng cố kiến thức
đã học hy vọng giải quyết được phần nào những khó khăn trong việc quản điểm
thủ công hiện tại
Đề tài gồm 4 phần:
Phn I: Tng quan v đ tài
Phn II: Kho sát h thng
Phn III: Phân tích thiết kế thành phn d liu
Phn IV: Phân tích thiết kế thành phn x lý
Em xin chân tnh cm ơn s tn tình giúp đ ca thy Ths: Cao Mnh Hùng và các thy
cô giáo trong khoa CNTT, các bn trong lp D08THH4 đã đng viên, giúp đvà to mi điu
kin thun li nhất đem có thể hoàn thành đ tài ca mình. Vì khả năng và thi gian còn hn
chế nên quá trình phân tích thiết kế, cài đt chương trình qun lý còn chưa ti ưu và không thể
tránh khi nhng thiếu sót. Vì vy em rất mong nhn đưc sự góp ý, b sung ca các thầy cô
giáo và các bn đ chương trình thêm hoàn thin.
Nha Trang, ngày 8 tháng 4 năm 2010
Sinh viên thực hin
Trn Th Trung Thy
Quản lý điểm trường THPT Lý Tự Trọng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý điểm trường THPT Lý Tự Trọng - Người đăng: truong_huynh85
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Quản lý điểm trường THPT Lý Tự Trọng 9 10 506