Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý dự án

Được đăng lên bởi Quỳnh Hoa
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 531 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Toán – Tin Học

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Giới thiệu tổng quan về nội dung học phần
Người trình bày: Trần Ngọc Bảo
Email: baotn@hcmup.edu.vn

Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Toán – Tin Học

QUẢN LÝ DỰ ÁN

• Mục tiêu – nội dung học phần
• Công cụ minh họa - thực hành
• Kiểm tra đánh giá

• Biết được các khái niệm liên quan
TỔNG QUAN HỌC PHẦN

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN QuẢN LÝ DỰ ÁN

Mục tiêu

đến tổ chức, quản lý dự án
• Biết được vai trò quản lý dự án
• Biết sử dụng một số công cụ, môi
trường hỗ trợ quản lý dự án

TRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN -TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (3)

• Một số khái niệm cơ bản
TỔNG QUAN HỌC PHẦN

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN QuẢN LÝ DỰ ÁN

Mục tiêu
• Vai trò quản lý dự án
• Các vấn đề liên quan đến quản lý dự án
• Sử dụng công cụ hỗ trợ quản lý dự án
– MS Project
– MS Project Server (Web Access)
– MS Sharepoint Portal Server
– Workflow
– Project Management: eTimemachine,
Primavera,…
TRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN -TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (4)

• Tổng quan dự án phần mềm
TỔNG QUAN HỌC PHẦN

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN QuẢN LÝ DỰ ÁN

NỘI DUNG
– Dự án phần mềm là gì ?
– Quản lý dự án phần mềm
– Các khái niệm cơ bản trong Quản lý dự án phần mềm

• Các giai đoạn trong quản lý dự án
– Giai đoạn phân tích khả thi
– Giai đoạn triển khai
• Lập kế hoạch
• Tổ chức nhân sự
• Theo dõi thực hiện kế hoạch

– Giai đoạn nghiệm thu
TRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN -TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (5)

• Microsoft Project
TỔNG QUAN HỌC PHẦN

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN QuẢN LÝ DỰ ÁN

Công cụ minh họa
– Lập kế hoạch
– Sơ đồ GANTT
– Sơ đồ Pert
– Các khái niệm cơ bản trong Quản lý dự án phần mềm

• Windows Sharepoint Service
– Quản lý tài liệu
– Lịch họp
– ....

TRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN -TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (6)

Project 2003/2007: System Overview
Team Members

Project Managers

Use tools they know to
collaborate, report status

Executives
Project portfolio
management, reporting

Intuitive project
management

Resource Managers
Skills-based resource
management

Line of
Business
Systems
TRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN -TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯDai
PHẠM
TP.HCM
(7)
Tran Ngoc Bao
hoc Su
Pham TP.HCM

• Đồ án môn học (Project):
TỔNG QUAN HỌC PHẦN

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN QuẢN LÝ DỰ ÁN

Đồ án và thi kết thúc học phần
– Hình thức: bắt buộc.
– Số lượng: 2 sinh viên/đồ án
– Điểm thi: 3đ

• Thi kết thúc học phần
– Hình thức: thi viết
– Thời gian: 90 – 120 phút
– Điểm thi: 7đ

TRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN -TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (8)

• Nội dung
TỔNG QUAN HỌC ...
Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Toán – Tin Học
Giới thiệu tổng quan về nội dung học phần
Người trình bày: Trn Ngc Bo
Email: baotn@hcmup.edu.vn
QUẢN LÝ DỰ ÁN
Quản lý dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý dự án - Người đăng: Quỳnh Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Quản lý dự án 9 10 925