Ktl-icon-tai-lieu

quản lý dự án

Được đăng lên bởi Quỳnh Hoa
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 884 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh
Khoa CNTT

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Giai đoạn phân tích yêu cầu
Người trình bày: Trần Ngọc Bảo
Email: baotn@hcmup.edu.vn

Giai đoạn khảo sát (1/4)
Nội dung

Khảo sát

nghiệp vụ
Phân tích

Kết quả

• Xác định qui trình xử lý
• Thu thập Mẫu biểu, thống

Thiết kế

• Tài liệu đặc tả kiến
trúc hệ thống
– Yêu cầu chức năng
– Yêu cầu phi chức
năng
– Kiến trúc hệ thống

kê
Cài đặt
Kiểm tra
Triển khai
Bảo trì

2
TRẦN NGỌC
BẢO  KHOA TOÁN -TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯDai
PHẠM
TP.HCM
(2)
Tran Ngoc Bao
hoc Su
Pham TP.HCM

Giai đoạn phân tích (1/4)
Khảo sát

Nội dung
Phân tích

• Phân tích khả thi
• Xây dựng mô hình dữ liệu ở
mức quan niệm

Thiết kế

• Xây dựng mô hình xử lý

Kết quả

• Hồ sơ phân tích
– Mô hình ERD
– Mô hình DFD
– Phương án triển
khai hệ thống

Cài đặt
Kiểm tra
Triển khai
Bảo trì

3
TRẦN NGỌC
BẢO  KHOA TOÁN -TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯDai
PHẠM
TP.HCM
(3)
Tran Ngoc Bao
hoc Su
Pham TP.HCM

Giai đoạn phân tích (2/4)
Xét Hệ thống quản lý giáo vụ tại trường đại học

• Mô hình thực thể kết hợp ERD
Quan Huyen

Tinh Thanh

MaQH <pi>
TenQH

MaTinh <pi>
TenTinh

Sinh Vien
MaSV
<pi>
Ho
Ten
Phai
NgaySinh

Khoa
MaKhoa <pi>
TenKhoa

0,n

Dang ky hoc mon
Lan
HocKy
NienKhoa
Diem

0,n
Mon hoc nganh

Mon hoc
MaMon <pi>
TenMon

0,n

SoTinChi

Nganh
0,n

MaNG <pi>
TenNG

ERD – Entity Relationship Diagram

CDM – Conceptual Data Model
4
TRẦN NGỌC
BẢO  KHOA TOÁN -TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯDai
PHẠM
TP.HCM
(4)
Tran Ngoc Bao
hoc Su
Pham TP.HCM

Giai đoạn phân tích (3/4)
Xét Hệ thống quản lý giáo vụ tại trường đại học

• Mô hình xử lý DFD

DFD – Data Flow Diagram
5
TRẦN NGỌC
BẢO  KHOA TOÁN -TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯDai
PHẠM
TP.HCM
(5)
Tran Ngoc Bao
hoc Su
Pham TP.HCM

Giai đoạn phân tích (4/4)
Xét Hệ thống quản lý giáo vụ tại trường đại học
•Phương án triển khai - PA1

Database Server
Module sinh viên
Module giảng viên

Print Server

TRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN -TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯDai
PHẠM
TP.HCM
(6) 6
Tran Ngoc Bao
hoc Su
Pham TP.HCM

Giai đoạn phân tích (4/4)
Xét Hệ thống quản lý giáo vụ tại trường đại học
•Phương án triển khai - PA2

Module sinh viên
Module giảng viên
Database Server

Print Server

TRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN -TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯDai
PHẠM
TP.HCM
(7) 7
Tran Ngoc Bao
hoc Su
Pham TP.HCM

Giai đoạn phân tích (4/4)
Xét Hệ thống quản lý giáo vụ tại trường đại học
•Phương án triển khai - PA3

TRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN -TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯDai
PHẠM
TP.HCM
(8) 8
Tran Ngoc Bao
hoc Su
Pham TP.HCM

• Mô hình dữ liệu ?
GIAI ĐOẠN PHÂN TÍCH YÊU CẦU

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN ...
Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh
Khoa CNTT
Người trình bày: Trn Ngc Bo
Email: baotn@hcmup.edu.vn
QUẢN LÝ DỰ ÁN
Giai đoạn phân tích yêu cầu
quản lý dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản lý dự án - Người đăng: Quỳnh Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
quản lý dự án 9 10 535