Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý dự án công nghệ thông itn bài 1

Được đăng lên bởi nguyenquyen1905-gmail-com
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1
***
TỔNG QUAN

Lời dẫn

Nguyên nhân các dự án thất bại
Mục tiêu của dự án không được nêu đầy đủ
Công nghệ quá mới đối với tổ chức
…

2

Lời dẫn
Dự án thất bại
CSDL phúc lợi xã hội của bang California
không dùng được
Hệ thống kiểm soát không lưu của Anh trễ 2
năm
Tin học hóa cục thuế Thái Lan bị hủy vì kéo
dài
Hệ thống xử lý thông tin tại SEAGAMES 22
mất 90 tỷ VNĐ
…
3

1

Nội dung
Khoa học quản lý
Dự án
Quản lý dự án
Người quản lý dự án
Đối tượng tham gia dự án

4

Khoa học quản lý
1. Lịch sử phát triển
Khổng
tử
Drucker

Taylor
Quản
lý?

Maslow

Fayol

5

Khoa học quản lý
2. Khái niệm quản lý
Federick. W. Taylor: “Quản lý là hoàn thành
công việc của mình thông qua người khác và
biết được chính xác họ đã hoàn thành công việc
một cách tốt nhất và rẻ nhất”.
Stephen P. Robbins: “Quản lý là tiến trình
hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát
những hoạt động của các thành viên trong tổ
chức và sử dụng tất cả các nguồn lực khác của
tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra”.
6

2

Khoa học quản lý
2. Khái niệm quản lý
Quản lý là sự tác động của chủ thể quản lý lên
đối tượng quản lý nhằm đạt được những mục
tiêu nhất định trong điều kiện biến động của môi
trường.

7

Khoa học quản lý
3. Đặc điểm của hệ thống quản lý

Chủ thể quản lý
Đối tượng quản lý

8

Khoa học quản lý
Xem xét hoạt động quản lý trong một trường học
Chủ thể
quản lý
Đối tượng
quản lý
Mục tiêu
Môi trường
9

3

Khoa học quản lý
Xem xét hoạt động quản lý trong một dự án xây
dựng phần mềm
Chủ thể
quản lý
Đối tượng
quản lý
Mục tiêu
Môi trường
10

Kết luận
Khoa học

Quản lý

Nghệ thuật

Nghề

11

Dự án
1. Định nghĩa
Dự án là một chuỗi các công việc, nhiệm vụ nối
tiếp/song song nhau theo trình tự nhất định
được thực hiện bởi một tập thể nhằm đạt được
mục tiêu đề ra trong phạm vi ngân sách và thời
gian nhất định.

12

4

Dự án
Ví dụ 1:
Cầu Mỹ Thuận, cây cầu
dây văng lớn nhất Việt
Nam, được xây dựng
bởi đội ngũ chuyên gia,
kỹ sư của Úc và VN,
được thực hiện từ
7/1997 đến 5/2000 với
tổng kinh phí 935 tỷ
VNĐ.
13

Dự án
Ví dụ 2:
monava.vn, được kỳ
vọng sẽ là “Google Việt
Nam”, được xây dựng
từ 6/2007 đến 12/2007
sau khi được nhà đầu
tư
Nguyễn
Hoàng
Group
cung
cấp
500,000 USD.

14

Dự án
2. Đặc điểm của dự án
Có thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc
Có mục tiêu xác định
Sử dụng nhiều nguồn lực khác nhau: nhân
lực, vật lực, kinh phí, …
Cần phân biệt giữa hoạt động dự án và hoạt
động nghiệp vụ dựa vào các đặc điểm

15

5

Dự án
3. Các giai đoạn của một dự án
Xác định dự án
Lập kế hoạch dự án
Thực hiện...
1
Bài 1
***
TNG QUAN
2
Li dn
Nguyên nhân các d án tht bi
Mc tiêu ca d án không được nêu đầy đủ
Công ngh quá mi đối vi t chc
3
Li dn
D án tht bi
CSDL phúc li hi ca bang California
không dùng được
H thng kim soát không lưu ca Anh tr 2
năm
Tin hc hóa cc thuế Thái Lan b hy kéo
dài
H thng x thông tin ti SEAGAMES 22
mt 90 t VNĐ
Quản lý dự án công nghệ thông itn bài 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý dự án công nghệ thông itn bài 1 - Người đăng: nguyenquyen1905-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Quản lý dự án công nghệ thông itn bài 1 9 10 186