Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý dự án mạng

Được đăng lên bởi huanthan
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1326 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục lục
Mục lục.....................................................................................................................................1
Phần 1: Tổng quan về dự án.....................................................................................................1
Phần 2: Công bố dự án.............................................................................................................2
Phần 3: Lập kế hoạch thực hiện dự án....................................................................................4
1. Cấu trúc công việc WBS..................................................................................................5
Phần 4. Thực hiện dự án...........................................................................................................8
1. Quy trình quản lí...............................................................................................................8
2. Các mốc kiểm soát...........................................................................................................8
3. Diễn tiến quá trình thực hiện dự án..................................................................................9
3.1 Lập kế hoạch..............................................................................................................9
3.2 Cài Đặt......................................................................................................................11
3.3 Kiểm thử...................................................................................................................11
3.4 Triển khai , đóng gói , nghiệm thu...........................................................................12
3.5Tổng kết dự án ..........................................................................................................12
Phần 5: Đóng dự án................................................................................................................13

Phần 1: Tổng quan về dự án
1

Khách hàng
Địa điểm khách hàng
Đơn vị thực hiện
Tên dự án
Cấp dự án
Ngày bắt đầu dự án
Mục tiêu dự án

Công ty TNHH Kim Thành Huy
Phạm Bá Huân
Xây dựng hệ thống mạng LAN
Bộ môn
03/04/2013
Ngày dự kiến kết thúc
30/04/2013
Xây dựng mạng LAN nhằm mục đích quản trị tập trung
nhân viên và tài nguyên ảo trong công ty.
- Nhân viên sẽ dễ dàng trao đổi công việc cũng như có
nguồn tài nguyên chung để sử dụng
-

Tiết kiệm chi phí dành cho các thiết bị phần cứng như
máy in, máy quét.

- Theo dõi, kiểm soát một cách chặt chẽ cũng như h...
Mục lục
Mục lục.....................................................................................................................................1
Phần 1: Tổng quan về dự án.....................................................................................................1
Phần 2: Công bố dự án.............................................................................................................2
Phần 3: Lập kế hoạch thực hiện dự án....................................................................................4
1. Cấu trúc công việc WBS..................................................................................................5
Phần 4. Thực hiện dự án...........................................................................................................8
1. Quy trình quản lí...............................................................................................................8
2. Các mốc kiểm soát...........................................................................................................8
3. Diễn tiến quá trình thực hiện dự án..................................................................................9
3.1 Lập kế hoạch..............................................................................................................9
3.2 Cài Đặt......................................................................................................................11
3.3 Kiểm thử...................................................................................................................11
3.4 Triển khai , đóng gói , nghiệm thu...........................................................................12
3.5Tổng kết dự án ..........................................................................................................12
Phần 5: Đóng dự án................................................................................................................13
Phn 1: Tng quan v d án
1
Quản lý dự án mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý dự án mạng - Người đăng: huanthan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Quản lý dự án mạng 9 10 415