Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý dự án phần mềm quản lý khách sạn

Được đăng lên bởi cochidau1210
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3425 lần   |   Lượt tải: 49 lần
Quản Lý Dự Án Phần Mềm

GVHD:

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Khoa Công Nghệ Thông Tin
- - - - -o0o- - - - -

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM
ĐỀ TÀI:Dự Án Phần Mềm Quản Lý Khách sạn
Giáo viên hướng dẫn :
Sinh viên thực hiện

:

Nhóm 8
Nguyễn Tân Thành
Nguyễn Trường Tam
Nguyễn Thị Hạ
Đào Minh Thưởng

Lớp :
Nhóm 8:Tin6_K11
Trang 1

Tin6_k11

Quản Lý Dự Án Phần Mềm

GVHD:

Mục Lục
BỘ CÔNG THƯƠNG ....................................................1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI...............................................1
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN .......................................................................1
GIỚI THIỆU CHUNG ........................................................................................ 3
GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN....................................................................................4
PHẦN 1 : TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN .................................................................5
I. THÔNG TIN DỰ ÁN....................................................................................... 5
Tên dự án : Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn ........................................5
Quản lý dự án: Nguyễn Trường Tam.................................................................5
Thời gian thực hiện dự án : ................................................................................5
II.XÁC ĐỊNH DỰ ÁN......................................................................................... 6
KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN PHẦN MỀM ................................................................ 10
I. Tên dự án: Quản lý dự án quản lý khách sạn .............................................. 10
II. Mã số: NTT3690ND ..................................................................................... 10
III. Các thông tin chính: ................................................................................... 10
IV. Qui mô dự án: ............................................................................................. 10
V. Mục đích, mục tiêu, phạm vi và các yêu cầu ............................................... 10
VI. Phạm vi :...................................................................................................... 11
VII. Những người liên quan chính : ................................................................. 11
VIII.Các điểm mốc thời gian quan trọng :....................................................... 11
PHẦN 2 : LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN ................................
Quản Lý Dự Án Phần Mềm GVHD:
Nhóm 8:Tin6_K11
Trang 1
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HC CÔNG NGHIP HÀ NI
Khoa Công Ngh Thông Tin
- - - - -o0o- - - - -
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MM
ĐỀ TÀI:D Án Phần Mềm Quản Lý Khách sạn
Go viên hướng dẫn :
Sinh viên thc hin : Nhóm 8
Nguyn Tân Thành
Nguyn Trường Tam
Nguyn Th H
Đào Minh Thưởng
Lp : Tin6_k11
Quản lý dự án phần mềm quản lý khách sạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý dự án phần mềm quản lý khách sạn - Người đăng: cochidau1210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Quản lý dự án phần mềm quản lý khách sạn 9 10 972