Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý dự án phần mềm

Được đăng lên bởi nhatquy993-gmail-com
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 225 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ST
T

Công
việc

Xuất
Phát

Kết Thúc

Thời Gian Dự Kiến

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Y
Z

1
1
1
2
3
3
4
5
6
7
8
6
9

2
3
4
5
5
6
7
6
8
9
9
9
10

2
3
5
4
1
3
6
2
3
8
5
4
6

Ngày bắt đầu công việc dự án là ngày hiện tại ( Ngày 05/06/2013)
-Vẽ sơ đồ AOA
+Ghi các đường dẫn
+ Đường dẫn tới hạn
- Vẽ sơ đồ PDM
- Vẽ sơ đồ Gantt

Sơ đồ AOA:

Đường
Đường
Đường
Đường
Đường
Đường
Đường

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

A-D-H-I-K-Z
A-D-H-Y-Z
B-E-H-I-K-Z
B-E-H-Y-Z
B-F-I-K-Z
B-F-Y-Z
C-G-J-Z

Đường dẫn tới hạn: C-G-J-Z

Độ
Độ
Độ
Độ
Độ

dài = 2+4+2+3+5+6 = 24 (Ngày)
dài = 2+4+2+4+6 = 18 (Ngày)
dài = 3+1+2+3+5+6 = 20 (Ngày)
dài = 3+1+2+4+6 = 16 (Ngày)
dài = 3+3+3+5+6 = 20 (Ngày)
Độ dài = 3+3+4+6 = 16 (Ngày)
Độ dài = 5+6+8+6 = 25 (Ngày)
Độ dài = 25 (Ngày)

Sơ đồ PDM:

Ghi chú: Giả sử ngày làm việc không gồm thứ 7 và Chủ nhật.

Biểu đồ Gantt:



NỘI DUNG
1
2

Giới thiệu
Quản lý dự án là một trong những lĩnh vực kiến thức mang tính kinh nghiệm, có ý nghĩa quan trọng trong các nhiệm vụ
hàng ngày của bất kỳ một nhà quản lý hay một cá nhân có tham vọng trở thành nhà quản lý .
Mô tả
1 Vòng đời dự án.

1

2

Khái niệm
Dự án là một thực thể thống nhất, thời gian thực hiện xác định và có độ bất định nhất định nên các tổ chức, đơn
vị thường chia dự án thành một số giai đoạn để quản lí thực hiện. Mỗi giai đoạn được đánh dấu bằng việc thực
hiện một hay nhiều công việc. Tổng hợp các giai đoạn nayd được gọi là chu kì hay vòng đời của dự án.
Vòng đời của dự án xác định thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc và thời gian thực hiện dự án
Các giai đoạn của vòng đời dự án.
- Giai đoạn xây dựng nền tảng
Người quản lý dự án phài làm việc cùng với khách hàng để xác định nhu cầu. Đây có thể là vấn đề doanh
nghiệp hay cơ hội kinh doanh. Người quản lý dự án phải phân tích nhu cầu với giải pháp để xác định là liệu nó
có thể được hay không. Điều đó bao gồm các vấn đề kỷ thuật và biện minh doanh nghiệp . Nếu giải pháp được
chấp nhận thì người quản lý dự án phải thiết lập môi trường dự án, thu lấy ngân sách thuê thành viên tố, và
làm tài liệu yêu cầu trước khi chuyễn vào phát triển.
-

-

Giai đoạn phát triển
Yêu cầu trước hết phân tích chi tiết và chia ra thành các nhiệm vụ nhỏ hơn. Thành viên được phân công ra các
vai trò, trách nhiệm và cho mọi công việc cần được thực hiện. Bản kế hoạch được tạo ra để làm tài liệu cho
mọi hoạt động, nhiệm vụ, sự phụ thuộc và khuôn khổ thời gian. Người quản lý dự án ước lượng chi phí cho lao
động, trang thiết bị và chi phí vật tư thành ngân sách d...
ST
T
Công
việc
Xuất
Phát
Kết Thúc Thời Gian Dự Kiến
1 A 1 2 2
2 B 1 3 3
3 C 1 4 5
4 D 2 5 4
5 E 3 5 1
6 F 3 6 3
7 G 4 7 6
8 H 5 6 2
9 I 6 8 3
10 J 7 9 8
11 K 8 9 5
12 Y 6 9 4
13 Z 9 10 6
Ngày bắt đầu công việc dự án là ngày hiện tại ( Ngày 05/06/2013)
-Vẽ sơ đồ AOA
+Ghi các đường dẫn
+ Đường dẫn tới hạn
- Vẽ sơ đồ PDM
- Vẽ sơ đồ Gantt
Quản lý dự án phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý dự án phần mềm - Người đăng: nhatquy993-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Quản lý dự án phần mềm 9 10 802