Ktl-icon-tai-lieu

quản lý học sinh tt

Được đăng lên bởi hieu1994
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 869 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hướng dẫn thực hành

Ngô Tấn Vũ Khanh

Môn NMCNPM

Hướng dẫn thực hành
Nội dung
1. Thêm, xóa, sửa lớp học
2. Thêm, xóa, sửa học sinh

1. Thêm, xóa, sửa lớp học

1.1
1.1.1

Thêm một lớp học
Tạo lớp đối tượng LopHocDTO:
Lớp đối tượng này để chứa thông tin về lớp học.
Cac buoc thuc hien
i. Tao lop doi tuong:

Hướng dẫn thực hành

ii. Viet code cho lop doi tuong do:
class LopHocDTO

Ngô Tấn Vũ Khanh

Hướng dẫn thực hành
{

Ngô Tấn Vũ Khanh

int m_iMaLop;//chua ma lop
string m_strTenLop;//ten lop
int m_iKhoiLop;//khoi lop
string m_strLopChuyen;//lop chuyen
string m_strPhongHoc;// phong hoc
public int MaLop
{
get { return m_iMaLop; }
set { m_iMaLop = value; }
}

}

1.1.2

public string TenLop
{
get { return m_strTenLop; }
set { m_strTenLop = value; }
}
public int KhoiLop
{
get { return m_iKhoiLop; }
set { m_iKhoiLop = value; }
}
public string LopChuyen
{
get { return m_strLopChuyen; }
set { m_strLopChuyen = value; }
}
public string PhongHoc
{
get { return m_strPhongHoc; }
set { m_strPhongHoc = value; }
}

Tao lop doi tuong LopHocDAO
Tao doi tuong de truy xuat toi csdl (them, xoa, sua lop hoc)
Cac buoc thuc hien
i. Tao lop doi tuong

Hướng dẫn thực hành

ii. Viet code cho phan them lop hoc vao csdl
class LopHocDAO
{
public static bool ThemLopHoc(LopHocDTO lh)
{
try

Ngô Tấn Vũ Khanh

Hướng dẫn thực hành

Ngô Tấn Vũ Khanh

{

//tao cau truy van va thuc thi cau truy van
string sql =
"insert into LOPHOC(TenLop, KhoiLop, LopChuyen,
PhongHoc) values ('" +
lh.TenLop + "'," +
lh.KhoiLop + ",'" +
lh.LopChuyen + "','" +
lh.PhongHoc + "')";
DataAccess.ExecNonQuery(sql);
return true;
}
catch (Exception ex)
{
//MessageBox.Show(ex.ToString());
return false;
}
}
}

1.1.3

Xu ly giao dien:
Mo ta: khi nguoi dung chon button them thi chuong trinh lay du lieu tren
form, sau them vao lop hoc vao csdl
Cac buoc thuc hien
i. Bat su kien Click cua button them

Hướng dẫn thực hành

Ngô Tấn Vũ Khanh

ii. Viet code cho su kien do:
Private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Khoi tao doi tuong lop hoc
LopHocDTO lh = new LopHocDTO();
//doc thong tin cua lop hoc tu form
lh.TenLop = txtTenLop.Text;
lh.KhoiLop = int.Parse(txtKhoiLop.Text);
lh.LopChuyen = txtLopChuyen.Text;
lh.PhongHoc = txtPhongHoc.Text;
//goi ham de them du lieu vao csdl
if (LopHocDAO.ThemLopHoc(lh))
{
MessageBox.Show("Them lop hoc thanh cong", "Thong
bao");

}
else
{
MessageBox.Show("Them lop hoc that bai", "Thong

bao");
}

}

1.2
Hien thi danh sach lop hoc len:
1.2.1 Khoi tao giao dien:
Keo DataGridView...
Hướng dẫn thực hành Ngô Tấn Vũ Khanh
Môn NMCNPM
Hướng dẫn thực hành
Nội dung
1. Thêm, xóa, sửa lớp học
2. Thêm, xóa, sửa học sinh
1. Thêm, xóa, sửa lớp học
1.1 Thêm một lớp học
1.1.1 Tạo lớp đối tượng LopHocDTO:
- Lớp đối tượng này để chứa thông tin về lớp học.
- Cac buoc thuc hien
i. Tao lop doi tuong:
quản lý học sinh tt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản lý học sinh tt - Người đăng: hieu1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
quản lý học sinh tt 9 10 540