Ktl-icon-tai-lieu

quản lý hstt

Được đăng lên bởi hieu1994
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 433 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hướng dẫn thực hành

Ngô Tấn Vũ Khanh

Môn NMCNPM

Hướng dẫn thực hành
Nội dung
1. Tạo Cơ sở dữ liệu.
2. Thiết kế lớp kết xuất CSDL.
3. Thực hiện chức năng đăng nhập.

Hướng dẫn thực hành

1. Tạo Cơ sở dữ liệu
Tạo cơ sở dữ liệu có tên : QuanLyHocSinh.mdb

1.1

Bảng NGUOIDUNG

Ngô Tấn Vũ Khanh

Hướng dẫn thực hành

1.2

Bảng LOPHOC

1.3

Bảng HOCSINH

Ngô Tấn Vũ Khanh

Hướng dẫn thực hành

Ngô Tấn Vũ Khanh

2. Thiết kế lớp kết xuất CSDL
Nhấp phải chuột vào HeThongLuuTru, chọn Add  Add Class

Đặt tên lớp là DataAccess.cs rồi chọn Add.

Hướng dẫn thực hành

Ngô Tấn Vũ Khanh

Cài đặt lớp DataAccess có nội dung như sau: (sử dụng thêm
thư viện:
System.Data và System.Data.OleDb)

Xây dựng Lớp DataAcess như sau :

class DataAccess
{
protected static String _connectionString =
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=QuanLyHocSinh.mdb" ;
static OleDbConnection connection;
public static void OpenConnection()
{
try
{
OleDbConnection connect = new
OleDbConnection(_connectionString);
connect.Open();
}
catch (Exception ex)
{
}
}
public static void CloseConnection()
{
if (connection != null)
{
connection.Close();
}
}
public static DataTable ExecQuery(string sql)
{
OpenConnection();
DataTable dt = new DataTable();
OleDbCommand command = connection.CreateCommand();

Hướng dẫn thực hành

Ngô Tấn Vũ Khanh

command.CommandText = sql;
OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter();
adapter.SelectCommand = command;
adapter.Fill(dt);
CloseConnection();
return dt;
}
public static void ExecNonQuery(string sql)
{
OpenConnection();
OleDbCommand command = connection.CreateCommand();
command.CommandText = sql;
command.ExecuteNonQuery();
}
}

Trong đó:
protected static String _connectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data
Source=QLNS.mdb";
Là chuỗi kết nối đến cơ sở dữ liệu Access và tên cơ sở dữ liệu là QuanLyHocSinh.mdb
mà ta thiết kế ở trên.
Phương thức thực thi 1 câu truy vấn sql và kết quả trả về là một DataTable, phương thức
này dành cho các câu truy vấn dạng SELECT
Phương thức thực thi một câu truy vấn sql có dạng INSERT, UPDATE, DELETE.

3. Thực hiện chức năng Đăng Nhập
3.1

Tạo Form frmDangNhap

Thiết kế Form đăng nhập như sau :

Hướng dẫn thực hành

STT Tên
1
2
3
6
18
3.2

txtTenNguoiDung
txtMatKhau
txtPhanQuyen
btnDangNhap
btnThoat

Ngô Tấn Vũ Khanh

Kiểu

Ý nghĩa

Textbox
Textbox
Textbox
Button
Button

Tên người dung
Mật khẩu người dung.
Phân quyền người dùng
Đăng nhập
Thoát chương trình

Tạo lớp NguoiDungDTO trong Hệ Thống Xử Lý :

Ghi chú

Hư...
Hướng dẫn thực hành Ngô Tấn Vũ Khanh
Môn NMCNPM
Hướng dẫn thực hành
Nội dung
1. Tạo Cơ sở dữ liệu.
2. Thiết kế lớp kết xuất CSDL.
3. Thực hiện chức năng đăng nhập.
quản lý hstt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản lý hstt - Người đăng: hieu1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
quản lý hstt 9 10 314