Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý kho

Được đăng lên bởi phanhue7
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 454 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI 1
Hoạt động nhập và xuất sản phẩm của một công ty sản xuất bánh kẹo
như sau:
1.

Khi có yêu cầu lấy một mặt hàng kẹo nào đó từ các đại lý, bộ phận

quản lý việc xuất sản phẩm sẽ kiểm tra số sản phẩm trong kho. Nếu sản
phẩm đủ để đáp ứng yêu cầu thì bộ phận này sẽ lập một phiếu xuất để
xuất sản phẩm được yêu cầu cho đại lý. Trong phiếu xuất có ghi rõ tên đại
lý, địa chỉ đại lý, tên người nhận, ngày xuất, các thông tin về sản phẩm
được xuất:

tên sản phẩm, đơn giá, số lượng xuất, loại sản phẩm, thành

tiền, tổng số tiền, chữ ký của người viết phiếu, người nhận và thủ trưởng
đơn vị. Ngoài ra trên phiếu còn ghi rõ số hiệu phiếu. Một bản sao của phiếu
xuất được hệ thống lưu lại. Nếu số lượng sản phẩm yêu cầu không đủ thì
thông báo từ chối xuất.
2. Sản phẩm kẹo từ các xưởng sản xuất sẽ chuyển đến bộ phận nhập
sản phẩm. Bộ phận này sẽ kiểm tra chất lượng của sản phẩm trước khi
nhập kho. Nếu chất lượng đảm bảo, bộ phận nhập sản phẩm sẽ lập một
phiếu nhập sản phẩm trên phiếu có ghi rõ tên xưởng sản xuất, địa chỉ, tên
người giao, các thông tin về sản phẩm được nhập. Phiếu nhập được viết
thành 2 bản, một bản giao cho xưởng sản xuất, một bản lưu giữ lại sau khi
sản phẩm được chuyển vào kho.
3. Hàng tháng một bộ phận sẽ thống kê lại lượng sản phẩm xuất, thu
tiền từ các đại lý. Bộ phận này cũng thống kê số lượng của từng sản phẩm
còn tồn trong kho sau đó làm báo cáo gửi cho bộ phận kế hoạch để lập kế
hoạch sản xuất cho tháng sau. Ngoài ra hệ thống cần lưu trữ thông tin về
các xưởng sản xuất bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, những sản phẩm
sản xuất...Các thông tin về sản phẩm gồm có tên sản phẩm, loại sản
phẩm, hình thức đóng gói, đơn giá bán...Trong thông tin lưu trữ về các đại

lý cần có thông tin về lượng hàng đã lấy, số tiền đã trả, số tiền còn nợ để
đảm bảo không một đại lý nào được nợ quá số tiền cho phép.
Yêu cầu:
a)Lập mô hình phân rã chức năng của hệ thống đến mức 3.
b)Lập mô hình luồng dữ liệu mức khung cảnh và mức đỉnh của hệ
thống.
c) Lập mô hình liên kết thực thể của hệ thống.
BÀI 2
Hoạt động nhập và xuất quạt máy của xí nghiệp điện cơ Sao Mai như
sau:
1. Khi có yêu cầu xuất một loại quạt máy nào đó từ các đại lý, bộ phận
quản lý xuất sẽ kiểm tra số lượng quạt máy được yêu cầu trong kho. Nếu
lượng quạt máy đủ đáp ứng thì bộ phận này sẽ lập một phiếu xuất để xuất
quạt máy cho đại lý. Trong phiếu xuất có ghi rõ tên đại lý, địa chỉ đại lý, tên
người nhận, ngày xuất, các thông tin về quạt máy được xuất: tên quạt, đơn
giá, số lượng xuất, loại quạt máy, th...
BÀI 1
Hoạt động nhập và xuất sản phẩm của một công ty sản xuất bánh kẹo
như sau:
1. Khi yêu cầu lấy một mặt hàng kẹo nào đó từ các đại lý, bộ phận
quản việc xuất sản phẩm sẽ kiểm tra số sản phẩm trong kho. Nếu sản
phẩm đủ để đáp ứng yêu cầu thì bộ phận này sẽ lập một phiếu xuất để
xuất sản phẩm được yêu cầu cho đại lý. Trong phiếu xuất có ghi rõ tên đại
lý, địa chỉ đại lý, tên người nhận, ngày xuất, các thông tin về sản phẩm
được xuất: tên sản phẩm, đơn giá, số lượng xuất, loại sản phẩm, thành
tiền, tổng số tiền, chữ của người viết phiếu, người nhận thủ trưởng
đơn vị. Ngoài ra trên phiếu còn ghi rõ số hiệu phiếu. Một bản sao của phiếu
xuất được hệ thống lưu lại. Nếu số lượng sản phẩm yêu cầu không đủ thì
thông báo từ chối xuất.
2.Sản phẩm kẹo từ các xưởng sản xuất sẽ chuyển đến bộ phận nhập
sản phẩm. B phận này sẽ kiểm tra chất lượng của sản phẩm trước khi
nhập kho. Nếu chất lượng đảm bảo, bộ phận nhập sản phẩm sẽ lập một
phiếu nhập sản phẩm trên phiếu ghi tên xưởng sản xuất, địa chỉ, tên
người giao, các thông tin về sản phẩm được nhập. Phiếu nhập được viết
thành 2 bản, một bản giao cho xưởng sản xuất, một bản lưu giữ lại sau khi
sản phẩm được chuyển vào kho.
3.Hàng tháng một bộ phận sẽ thống lại lượng sản phẩm xuất, thu
tiền từ các đại lý. Bộ phận này cũng thống kê số lượng của từng sản phẩm
còn tồn trong kho sau đó làm báo cáo gửi cho bộ phận kế hoạch để lập kế
hoạch sản xuất cho tháng sau. Ngoài ra hệ thống cần lưu trữ thông tin về
các xưởng sản xuất bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, những sản phẩm
sản xuất...Các thông tin về sản phẩm gồm tên sản phẩm, loại sản
phẩm, hình thức đóng gói, đơn giá bán...Trong thông tin lưu trữ về các đại
Quản lý kho - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý kho - Người đăng: phanhue7
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Quản lý kho 9 10 200