Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý mã nguồn trong dự án

Được đăng lên bởi Quan Hưng
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 341 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUẢN LÝ MÃ NGUỒN
TRONG DỰ ÁN

PhầnI: Tìm hiểu về quản lý mã nguồn
*Quản lý mã nguồn là gì?
Quản lýmộthệ thống lưu trữ các thay đổi của một tập tin (file) hoặc tập hợp các tập
tin theo thời gian,do đótaquay lại một phiên bản xác định nào đó sau này. Quản lý tập
tin tốt:
+Giúp ta khôi phục lại các tập tin một cách dễ dàng khi ta làm rối tung mọi thứ lên
hay vô tình xóa chúng.
+Giúp ta tối ưu hóa tập tin từ những phiên bản trước đó.

Phần II: Hệ thống quản lý mã nguồn
*Các loại quản lý mã nguồn:

-

Hệ thống quản lý mã nguồn cục bộ.
Hệ thống quản lý mã nguồn tập trung.
Hệ thống quản lý mã nguồn phân tán.

II: Hệ thống quản lý mã nguồn

-

Hệ thống quản lý cục bộ.

Chứa một database lưu
trữ tất cả các sự that đổi của
các files dưới sự kiểm soát
thay đổi.

Mô hình quản lý cục bộ

II: Hệ thống quản lý mã nguồn

-

Hệ thống quản lý tập trung.

(Centralized Version Control Systems – CVCSs)

Sự cộng tác giữa các lập trình viên
trong hệ thống.
Trong hệ thống này ta có:
-CVS(ConcurrentVersionsSystem)
-SVN(SubVersioN)
-Perforce.
Mô hình quản lý tập trung

II: Hệ thống quản lý mã nguồn

-

Hệ thống quản lý tập trung.(tt)

Mô hình này cung cấp rất nhiều lợi thế so với việc quản lý cục bộ.Tuy nhiên, mô hình này cũng có những bất cập
nghiêm trọng. Dễ nhận thấy nhất đó là "sự cố tập trung" mà máy chủ trung tâm mắc phải. Nếu máy chủ đó không hoạt
động trong một giờ, nghĩa là trong khoảng thời gian đó không ai có thể cộng tác với những người còn lại hoặc lưu trữ
các thay đổi đã được phiên bản hoá của bất kỳ tập tin nào mà người đó đang thao tác. Nếu ổ cứng lưu trữ cơ sở dữ
liệu trung tâm bị hỏng, và các sao lưu dự phòng chưa được tạo ra tính đến thời điểm đó, bạn sẽ mất toàn bộ lịch sử
của dự án đó, ngoại trừ những phiên bản cục bộ mà người dùng có được trên máy tính cá nhân. Các hệ thống quản lý
phiên bản cục bộ phải đối diện với vấn đề tương tự như thế này mỗi khi toàn bộ lịch sử của dự án được lưu ở một nơi,
bạn có nguy cơ mất tất cả.

II: Hệ thống quản lý mã nguồn

-

Hệ thống quản lý phân tán.

(DistributedVersionControlSystems – DVCSs)

TrongcácDVCS ta có:
-Git
-Mercurial
-Bazaar
-Darcs

Mô hình quản lý phân tán

II: Hệ thống quản lý mã nguồn

-

Hệ thống quản lý phân tán.(tt)

(DistributedVersionControlSystems – DVCSs)

Cácmáy khách khôngchỉsaochép về máycụcbộphiên bản mới nhất của cáctậptin mà
chúng cònsaochéptoàn bộkhochứa.Chính vì vậy nếu như một máy chủ nào mà các hệ
thống quản lý phiên bảnnàyđangcộng tác ngừng hoạt động, thì kho chứa từ bất kỳ
máy khách nà...
QUẢN LÝ MÃ NGUỒN
TRONG DỰ ÁN
Quản lý mã nguồn trong dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý mã nguồn trong dự án - Người đăng: Quan Hưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Quản lý mã nguồn trong dự án 9 10 300