Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhân sự và tiền lương

Được đăng lên bởi Khải Quốc
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1189 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Công nghệ phần mềm ứng dụng

Topica

MÔN: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ỨNG DỤNG
Đề tài: phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống
quản lý nhân sự, trợ giúp phòng hành chính-nhân sự
quản lý dễ dàng hơn

Võ Quốc Khải – ICTV1



Trang 1

Công nghệ phần mềm ứng dụng

Topica

T

rong thời đại phát triển hiện nay, Công nghệ thông tin đang thực sự đóng một vai trò hết
sức quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, cũng như trong mọi lĩnh vực sản xuất, dịch
vụ, quản lý và đặc biệt là trong quản trị nguồn nhân lực. Trong những năm gần đây, việc
ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại những lợi ích đáng kể cho các doanh nghiệp, cụ thể là
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động…
Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận một điều rằng, so với các nước trên thế giới và kể cả trong khu
vực, thì việc quản trị doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực ở Việt Nam, vẫn còn tụt hậu trong
việc ứng dụng công nghệ thông tin đặc biệt là trong quản lý nguồn nhân lực. Trong khi đó, có
nhiều yếu tố tác động đến chất lượng, hiệu quả của việc quản trị nguồn nhân lực, nhưng cơ bản
hiện nay là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý. Như vậy, với cơ sở vật chất hiện đại
yêu cầu Doanh nghiệp phải có một hệ thống phần mềm quản lý toàn diện, hỗ trợ việc cung cấp
các báo cáo thống kê giúp người quản lý đưa ra quyết định, đánh giá đúng thực trạng của chất
lượng nhân lực, huy động nguồn lực vào đúng mục đích, nâng cao hiệu quả quản lý.
Vì những lí do đó mà nhóm em quyết định lựa chọn đề tài :Phân tích và thiết kế hệ thống thông
tin kế toán quản lý nhân sự và tiền lương tại công ty TNHH Huy Thông.
Phần mềm Quản lý Nhân sự & Tiền lương ra đời với mục đích là công cụ hỗ trợ đắc lực cho
công tác tổ chức cán bộ, quản lý nhân lực, giúp nhà quản lý đưa ra những quyết định chính xác
trong việc phát triển nguồn lực đủ trình độ, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của sản xuất, kinh doanh
trong thời đại ngày nay.
Bên cạnh đó, phần mềm còn có ưu điểm lớn trong việc xây dựng bảng lương cho doanh nghiệp
với bất kỳ công thức tính lương, với mọi loại hình doanh nghiệp (Thương Mại, Sản xuất, Hành
chính Sự nghiệp, Xuất nhập khẩu, Dịch Vụ…).

Lời cam đoan:
Nhóm em không sao chép

I .Bảng kế hoạch triển khai đề tài:

Võ Quốc Khải – ICTV1



Trang 2

Công nghệ phần mềm ứng dụng

Topica

II.Khảo sát thực tế:
1. Thực trạng khảo sát.
Để có thể đánh giá được sự hoạt động của hệ thống cũ, đề xuất mục tiêu, ưu tiên cho hệ
thống mới, đề xuất ý tưởng cho giải pháp mới ...
 

 
!"#$%&'()!* +1
,-./-01.-2-3245678$-%
9$'8:/5;<-+=>?.0@/5;
9$'8:A.4
Quản lý nhân sự và tiền lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý nhân sự và tiền lương - Người đăng: Khải Quốc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Quản lý nhân sự và tiền lương 9 10 513