Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý phân phối thẻ tín dụng đa năng TMC

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 2815 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

QUAÛN LYÙ PHAÂN PHOÁI THEÛ TÍN DUÏNG ÑA
NAÊNG TMC

Muïc Luïc
Lôøi noùi ñaàu....................................................................................................2
Muïc luïc..........................................................................................................3
I.Khaûo saùt heä thoáng vaø phaân tích hieän traïng heä thoáng.......................4
1.Khaûo saùt heä thoáng..........................................................................4
2.Phaân tích hieän traïng heä thoáng......................................................5
II.Phaân tích yeâu caàu...............................................................................10
1.Yeâu caàu chöùc naêng cuûa heä thoáng................................................10
2.Yeâu caàu phi chöùc naêng cuûa heä thoáng..........................................10
III.Phaân tích heä thoáng...........................................................................11
1.Moâ hình thöïc theå ERD..................................................................11
a.Phaùt sinh thöïc theå...................................................................11
b.Moâ hình ERD..........................................................................14
2. Chuyeån moâ hình ERD thaøng moâ hình quan heä.........................15
3.Moâ taû chi tieát cho caùc quan heä.....................................................16
Trang 1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

4. Moâ taû baûng toång keát ...................................................................25
VI.Thieát keá giao dieän.............................................................................57
V.Thieát keá OÂ xöû lyù..................................................................................67
VI.Ñaùnh giaù öu khuyeát...........................................................................67
VII.Phaân coâng thöïc hieän.

I.Khaûo saùt heä thoáng vaø phaân tích hieän traïng heä thoáng.
1.Khaûo saùt heä thoáng.
Coâng ty TNHH V-line laø moät coâng ty kinh doanh phaân phoái theû tín
duïng ña naêng TMC tích hôïp ba chöùc naêng: tín duïng-baûo hieåm-öu
ñaõi.Coâng ty ñaøo taïo moät löïc löôïng ñaïi dieän thöông maïi xaâm nhaäp
thò tröôøng , thu nhaän thoâng tin töø khaùch haøng, kyù keát hôïp ñoàng giao
dòch vôùi khaùch haøng,coâng ty lieân keát caùc ngaân haøng môû taøi khoaûn tín
duïng, li...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
QUAÛN LYÙ PHAÂN PHOÁI THEÛ TÍN DUÏNG ÑA
NAÊNG TMC
Muïc Luïc
Lôøi noùi ñaàu....................................................................................................2
Muïc luïc..........................................................................................................3
I.Khaûo saùt heä thoáng vaø phaân tích hieän traïng heä thoáng.......................4
1.Khaûo saùt heä thoáng..........................................................................4
2.Phaân tích hieän traïng heä thoáng......................................................5
II.Phaân tích yeâu caàu...............................................................................10
1.Yeâu caàu chöùc naêng cuûa heä thoáng................................................10
2.Yeâu caàu phi chöùc naêng cuûa heä thoáng..........................................10
III.Phaân tích heä thoáng...........................................................................11
1.Moâ hình thöïc theå ERD..................................................................11
a.Phaùt sinh thöïc theå...................................................................11
b.Moâ hình ERD..........................................................................14
2. Chuyeån moâ hình ERD thaøng moâ hình quan heä.........................15
3.Moâ taû chi tieát cho caùc quan heä.....................................................16
Trang 1
Quản lý phân phối thẻ tín dụng đa năng TMC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý phân phối thẻ tín dụng đa năng TMC - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Quản lý phân phối thẻ tín dụng đa năng TMC 9 10 501