Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý Phòng khám

Được đăng lên bởi ntluongit65
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 303 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN
KHOA CÔNG NGH
Ệ THÔNG TIN
BÁO CÁO TH
ỰC TẬP THỰC TẾ
XÂY D
ỰNG PHẦN MỀM
QU
ẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH
T
ẠI MỘT PH
ÒNG KHÁM
Đơn v
ị thực tập:
PHÒNG KHÁM KHU V
ỰC TÂN TH
ÀNH
TÂN THÀNH TÂN HI
ỆP
KIÊN GIANG
Ngư
ời h
ướng dẫn:
Đ
ẶNG THÀNH NGUYÊN
HS, SV th
ực hiện:
DƯƠNG VĂN PHONG
MSSV: 0951190684
L
ớp:
ĐH CNTT K02
H
ậu Giang, ngày
23 tháng 07 năm 2013
Quản lý Phòng khám - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý Phòng khám - Người đăng: ntluongit65
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Quản lý Phòng khám 9 10 464