Ktl-icon-tai-lieu

quản lý sinh viên

Được đăng lên bởi sinhvienthiennguyenphapvan
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 2907 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Quản Lý Sinh Viên

Lê Văn Bằng

MỤC LỤC

Mục lục.....................................................................................1
Lời nói đầu...............................................................................4
Chương 1: Phân Tích Yêu Cầu..............................................7
1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI..........................................................7
1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI............................................7
1.3 KHẢO SÁT HỆ THỐNG THỰC TẾ.....................................................8

1.3.1 Quản lý hồ sơ sinh viên.......................................................8
1.3.2 Quản lý lớp học....................................................................8
1.3.3 Quản lý môn học và hệ số môn học....................................8
1.3.4 Quản lý điểm của sinh viên.................................................9
1.3.5 Cách thức tìm kiếm thông tin về học sinh..........................9
1.4 NHƯỢC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG.........................9
1.5 ƯU ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG...................................9
1.6 YÊU CẦU ĐỔI MỚI HỆ THỐNG.......................................................10
1.7 ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG MỚI......................................................10
1.8 NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG MỚI.............................................10

Chương 2: Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý
Sinh Viên................................................................................11
2.1 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.........................................11

2.1.1 Khái niệm...........................................................................11
2.1.2. Mục đích...........................................................................12
2.1.3. Phương pháp.....................................................................12
2. 2 PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ........................................13

2.2.1 Biểu đồ phân cấp chức năng..............................................13
2.2.1.1 Định nghĩa...............................................................13
2.2.1.2 Đặc điểm..................................................................14


1

Quản Lý Sinh Viên

Lê Văn Bằng

2.2.1.3 Sơ đồ phân cấp chức năng của hệ thống................15
2.2.2 Biểu đồ Luồng dữ liệu.......................................................16
2.2.2.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh..................19
2.2.2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh..................
Quản Lý Sinh Viên Lê Văn Bằng
MỤC LỤC
Mục lục.....................................................................................1
Lời nói đầu...............................................................................4
Chương 1: Phân Tích Yêu Cầu..............................................7
1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI..........................................................7
1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI............................................7
1.3 KHẢO SÁT HỆ THỐNG THỰC TẾ.....................................................8
1.3.1 Quản lý hồ sơ sinh viên.......................................................8
1.3.2 Quản lý lớp học....................................................................8
1.3.3 Quản lý môn học và hệ số môn học....................................8
1.3.4 Quản lý điểm của sinh viên.................................................9
1.3.5 Cách thức tìm kiếm thông tin về học sinh..........................9
1.4 NHƯỢC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG.........................9
1.5 ƯU ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG...................................9
1.6 YÊU CẦU ĐỔI MỚI HỆ THỐNG.......................................................10
1.7 ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG MỚI......................................................10
1.8 NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG MỚI.............................................10
Chương 2: Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản
Sinh Viên................................................................................11
2.1 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.........................................11
2.1.1 Khái niệm...........................................................................11
2.1.2. Mục đích...........................................................................12
2.1.3. Phương pháp.....................................................................12
2. 2 PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ........................................13
2.2.1 Biểu đồ phân cấp chức năng..............................................13
2.2.1.1 Định nghĩa...............................................................13
2.2.1.2 Đặc điểm..................................................................14
http://docx.vn/
1
quản lý sinh viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản lý sinh viên - Người đăng: sinhvienthiennguyenphapvan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
quản lý sinh viên 9 10 985