Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý sinh viên

Được đăng lên bởi vuvi
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 3590 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Quaûn lyù Sinh vieân Tröôøng ÑHKHTN

ĐỀ TÀI

QUẢN LÝ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI
HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Giáo viên hướng dẫn
Sinh viên thực hiện

Page |1

:
:

N guyeãn Quang Huy_Nguyeãn Tröôøng Haûi

Quaûn lyù Sinh vieân Tröôøng ÑHKHTN
Mục lục

I.Khảo sát và phân tích hiện trạng hệ
thống……………………………………………………………………………………2
1.Khảo sát hệ
thống………………………………………………………………………………………………
………………………. 2
2.Phân tích hiện trạng hệ
thống………………………………………………………………………………………………
….4
II.Các giải pháp được đề
xuất…………………………………………………………………………………………………
……………..12
1.Các giải pháp về
CSDL………………………………………………………………………………………………
………………..12
2.Mục tiêu hệ
thống………………………………………………………………………………………………
…………………………….14
3.Các chức năng hệ
thống………………………………………………………………………………………………
………………….14
III.Phân tích thiết
kế……………………………………………………………………………………………………
…………………………….16
A.Xác định các tác nhân,các ca sử dụng và mô
tả…………………………………………………………………16
B.Mơ hình thực thể ERD………………………………………………………………...27
C.Chuyển mơ hình ERD thnh mơ hình quan hệ………………………………………33
D.Mơ tả chi tiết cho cc thực thể………………………………………………………..33

Page |2

N guyeãn Quang Huy_Nguyeãn Tröôøng Haûi

Quaûn lyù Sinh vieân Tröôøng ÑHKHTN
E.Mô tả các mối kết
hợp…………………………………………………………………………………………………
……………….46
IV_Thiết kế giao diện
1.Các menu chính của giao
diện…………………………………………………………………………………………………
…50
2.Mô tả
Form………………………………………………………………………………………………
……………………………………….54
V_Thiết kế ô xử
lý……………………………………………………………………………………………………
………………………………. .67
VI_Đánh gía ưu
khuyết………………………………………………………………………………………………
…………………………….72
VII_Phân công công
việc…………………………………………………………………………………………………
………………………72

Page |3

N guyeãn Quang Huy_Nguyeãn Tröôøng Haûi

Quaûn lyù Sinh vieân Tröôøng ÑHKHTN
I/Khảo sát hệ thống và phân tích hiện trạng hệ thống
1/Khảo sát hệ thống:
a/Tổng quan
Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên được thành lập ngày 30/3/1996 trên cơ sở
tách ra từ trường Đại học Tổng Hợp TPHCM để tham gia vào Đại học Quốc Gia
Thành phố Hồ Chí Minh.Trường hiện có các khoa:
Toán-Tin học, Công nghệ thông tin, Vật Lý, Hóa học, Sinh học,ngành Công nghệ
sinh học,Địa chất,Môi trường,Điện tử viễn thông,Khoa học vật liệu,Hải dương học.
Hiện trường đào tạo các văn bằng:Cử nhân hệ Cao đẳng CNTT,Cử nhân hệ chính
quy,Hệ hoàn chỉnh Đại học,Hệ tại chức,Hệ đào tạo từ xa,Thạc sỹ và Tiến sỹ Khoa
học.
Hàng năm trường có 2000 cử nhân và gần 80 Thạc sỹ,Tiến sỹ ra trường,cung cấp
đội ngũ các cán bộ khoa học tự nhiên.
Sơ đồ tổ chức của trường Đại học Khoa học Tự nhiên

b/Mục tiêu đào tạo:
-Đào tạo đại học ...
Quaûn lyù Sinh vieân Tröôøng ÑHKHTN
TÀI ĐỀ
QUẢN LÝ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI
HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Giáo viên h ng d n ướ :
Sinh viên th c hi n :
P a g e | 1 Nguyeãn Quang Huy_Nguyeãn Tröôøng Haûi
Quản lý sinh viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý sinh viên - Người đăng: vuvi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Quản lý sinh viên 9 10 911