Ktl-icon-tai-lieu

Quản Lý Tập Tin

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 270 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quản Lý Tập Tin

Bài 22
Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
 Thực hiện các thao tác trên tập tin văn bản và tập tin nhị phân
 Mở và đóng tập tin
 Đọc từ tập tin và ghi vào tập tin
 Sử dụng con trỏ tập tin.

Các bước được cho trong bài này được giải thích cặn kẽ, dễ hiểu và tư duy cẩn th ận t ừ đ ầu đ ến
cuối. Bài đã được viết để đáp ứng được mục tiêu học và để có thể hiểu hoàn toàn v ề công cụ. Xin
hãy thực hiện theo các bước một cách cẩn thận.
Phần I – Trong thời gian 1 giờ 30 phút đầu:

22.1

Quản lý tập tin trong C
C cung cấp một giao diện đồng nhất cho việc quản lý nhập và xuất. Các ph ương pháp truy
cập tập tin cũng giống như các phương pháp quản lý các thiết bị khác. Gi ải pháp cho tính
đồng nhất này là trong C không có kiểu tập tin. C xem tất cả các tập tin là stream.

22.1.1 Đọc, ghi và truy cập dữ liệu trong tập tin
Có một số hàm xử lý tập tin trong tập tin header stdio.h. Chúng ta hãy vi ết m ột ch ương
trình C sử dụng những hàm này. Chương trình tạo một hệ thống ngân hàng đ ơn gi ản. Các
chi tiết khách hàng được nhập vào và lưu trong m ột t ập tin g ọi là customer. Chi tiết của
các giao dịch như gửi tiền và rút tiền được kiểm tra hợp lệ trên t ập tin customer. Các giao
dịch hợp lệ được ghi nhận trong tập tin trans. Một báo cáo về các khách hàng có số vốn
thấp được in ra. Các bước được liệt kê như sau:
1.

Định nghĩa một structure để lưu trữ dữ liệu về khách hàng và giao dịch. Câu
lệnh sẽ là:
struct cust_st
{
int acc_no;
char cust_nm[30];
float bal;
};
struct tran_st
{
int acc_no;
char trantype;
float amt;
};

2.

Hiển thị một danh mục để thực hiện các thao tác khác nhau d ựa trên l ựa ch ọn
của người dùng. Câu lệnh sẽ là:
while(choice != 4)
{
clrscr();

Quản lý tập tin

49

}
3.

printf("\nSelect choice from menu\n\n1. Accept
customer details\n2. Record Withdrawal/Deposit
transaction\n3. Print Low Balance Report\n4.
Exit\n\nEnter choice: ");
scanf(" %d", &choice);
.
.
Gọi các hàm tương ứng dựa vào lựa chọn của người dùng. Câu lệnh sẽ là:

if(choice == 1)
addcust();
else if(choice == 2)
rectran();
else if(choice == 3)
prnlowbal();
4.

Trong hàm thêm chi tiết của khách hàng, định nghĩa m ột con trỏ t ập tin đ ể k ết
hợp với tập tin customer. Khai báo một biến cấu trúc để nh ập dữ li ệu c ủa khách hàng.
Câu lệnh sẽ là:
FILE *fp;
struct cust_st custdata;

5.

Mở tập tin customer theo chế độ append để có thể thêm các mẫu tin m ới. Xác
nhận rằng thao tác mở tập tin đã được thực hiện. Câu lệnh sẽ là:
if((fp = fopen("customer", "a+")) == NU...
Bài 22 Qu n Lý T p Tin
M c tiêu:
K t thúc bài h c này, b n có th :ế
Th c hi n các thao tác trên t p tin văn b n và t p tin nh phân
M và đóng t p tin
Đ c t t p tin và ghi vào t p tin
S d ng con tr t p tin.
Các b c đ c cho trong bài này đ c gi i thích c n k , d hi u t duy c n th n t đ u đ nướ ượ ượ ư ế
cu i. Bài đã đ c vi t đ đáp ng đ c m c tiêu h c và đ có th hi u hoàn toàn v công c . Xin ượ ế ượ
hãy th c hi n theo các b c m t cách c n th n. ướ
Ph n I – Trong th i gian 1 gi 30 phút đ u:
22.1 Qu n lý t p tin trong C
C cung c p m t giao di n đ ng nh t cho vi c qu n lý nh p và xu t. Các ph ng pháp truy ươ
c p t p tin cũng gi ng nh các ph ng pháp qu n các thi t b khác. Gi i pháp cho tính ư ươ ế
đ ng nh t này là trong C không có ki u t p tin. C xem t t c các t p tin là stream.
22.1.1 Đ c, ghi và truy c p d li u trong t p tin
m t s hàm x t p tin trong t p tin header stdio.h. Chúng ta hãy vi t m t ch ng ế ươ
trình C s d ng nh ng hàm này. Ch ng trình t o m t h th ng ngân hàng đ n gi n. Các ươ ơ
chi ti t khách hàng đ c nh p vào l u trong m t t p tin g i ế ượ ư customer. Chi ti t c aế
các giao d ch nh g i ti n rút ti n đ c ki m tra h p l trên t p tin ư ượ customer. Các giao
d ch h p l đ c ghi nh n trong t p tin ượ trans. M t báo cáo v các khách hàng s v n
th p đ c in ra. Các b c đ c li t kê nh sau: ượ ướ ư ư
1. Đ nh nghĩa m t structure đ l u tr d li u v khách hàng giao d ch. Câu ể ư
l nh s là:
struct cust_st
{ int acc_no;
char cust_nm[30];
float bal;
};
struct tran_st
{ int acc_no;
char trantype;
float amt;
};
2. Hi n th m t danh m c đ th c hi n các thao tác khác nhau d a trên l a ch n
c a ng i dùng. Câu l nh s là: ườ
while(choice != 4)
{ clrscr();
Qu n lý t p tin 49
Quản Lý Tập Tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản Lý Tập Tin - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Quản Lý Tập Tin 9 10 83